Rzeczpospolita opresyjna – jak tuman Marta Murawska, prokurator, rozpoznała niezłożone przeze mnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania

oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

 

TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W serii prezentującej drużynę reformatora wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz efekty jego wysiłków od prawie dwóch lat i ich przyczynę, w niniejszym odcinku prezentuję Państwu groźnego dla obywateli tumana – definicja powyżej Mało powiedziane… Ciężki kaliber tumana. Najcięższy. Nie tyle nawet ja Państwu zaprezentuję tumana, co tuman zaprezentowała nam się sama. Przez orzeczenie, które wydała.

Tuman bohaterka niniejszego e-mail’a to wykonująca zawód prokuratora i zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Marta Murawska.

Nie wiem, co ona jeszcze robi w prokuraturze, gdzie od zatrudnionych wymaga się dzień w dzień dokonywania oceny dowodów według zasad prawidłowego rozumowania.

To znaczy wiem… Poza tym, że chroni interesu funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszają prawo – z tej strony też ją poznałem i informowałem o jej osiągnięciach zawodowych w tej „dziedzinie” w poprzednich e-mail’ach – to jeszcze kreuje mi wizerunek pieniacza.

Marta Murawska, prokurator, wydała orzeczenie – Załącznik I.1 – którym poinformowała mnie, że ona rozpoznała złożone przeze mnie zawiadomienie, którego ja… w rzeczywistości nie złożyłem.

Co więcej wmówiła mi, że ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa przez zaangażowanych w tą samą sprawę anonimowych:

 1. sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy,
 2. Rzecznika Praw Obywatelskich,
 3. urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych.

 

A i to nie wszystko…

Prokurator Marta Murawska wmówiła mi, że ja zawiadomiłem prokuraturę w Warszawie, tj. zatrudniającą ją Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ, o popełnieniu przez sędziów sądu z Krakowa, tj. sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy… w Warszawie, na moją szkodę, przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Trudno zrozumieć, jak mogło przyjść do głowy prokurator Marcie Murawskiej, że sędziowie pełniący urząd w Krakowie przekraczali uprawnienia i niedopełniali obowiązków w Warszawie, ale… taki jest fakt. Przyszło. Ten dowód swego wysiłku intelektualnego przelała Marta Murawska, prokurator, na papier. Znaczy sporządziła postanowienie w tej sprawie z dnia 12 lipca 2017 r.Załącznik I.1.

Ponieważ ja nie złożyłem zawiadomienia, które rozpoznała Marta Murawska, prokurator – w tym nie zawiadomiłem Prokuratury Rejonowej Warszawa Północ o popełnieniu w Warszawie przez sędziów z Krakowa przestępstwa na moją szkodę przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków – pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. skierowanym do przełożonej prokurator Marty Murawskiej, prokuratora rejonowego w Warszawie Śródmieściu Północ Małgorzaty Gawareckiej złożyłem – Załącznik I: „Pani Małgorzata Gawarecka Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II Dotyczy: „Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – kserokopii rozpoznanego przez prokurator Martę Murawską w dniu 12 lipca 2017 r. w sprawie do sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II, rzekomo złożonego przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu na moją szkodę, w Warszawie, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. przez anonimowych – Załącznik 1: „sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych”.

Gdy mi to zawiadomienie – rozpoznane przez prokurator Martę Murawską – doręczy prokurator rejonowy Małgorzata Gawarecka, opublikuję je na stronie www.kekusz.pl wraz z postanowieniem prokurator Marty Murawskiej z dnia 12 lipca 2017 r., którym ta postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa – Załącznik I.1.

Skierowałem także pismo – z dnia 2 sierpnia 2017 r. – do prokuratora okręgowego w Warszawie, Pawła Blachowskiego, którym złożyłem wniosek – Załącznik II: „Pan Paweł Blachowski Prokurator Okręgowy w Warszawie ul. Chocimska 28 00-791 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci informacji, jaka jest obecnie, w dacie wpływu niniejszego pisma, kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Marty Murawskiej.”

Gdy otrzymam odpowiedź poinformuję Państwa, ile płacimy Marcie Murawskiej, prokurator.

Jaka by to nie była kwota, są to pieniądze wyrzucone w błoto. Opisane wyżej to nie pierwsze moje doświadczenie z prokurator Martą Murawską. Dużo lepiej jednak od poprzedniego dowodzi jej możliwości intelektualnych, ilustruje jej wiedzę oraz doświadczenie życiowe.

Gdybym ja był – jak adresatka mojego pisma z 02.08.2017 r. prokurator rejonowy w Warszawie Śródmieściu Małgorzata Gawarecka oraz adresaci kopii niniejszego e-mail’a, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, prokurator okręgowy w Warszawie Paweł Blachowski i prokurator apelacyjny w Warszawie Andrzej Szeliga,– przełożonym Marty Murawskiej, to bym ją wywalił z pracy na tzw. „zbity pysk”. Za… całokształt. W tym za marnotrawienie zasób publicznych. Tym bardziej, że wymiar sprawiedliwości jest poddawany reformie ministra Zbigniewa Ziobry, w ramach której należało eliminować – w interesie społecznym – tumanów z korpusów sędziów i prokuratorów.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Małgorzata Gawarecka

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa

 

Sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – kserokopii rozpoznanego przez prokurator Martę Murawską w dniu 12 lipca 2017 r. w sprawie do sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II, rzekomo złożonego przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu na moją szkodę, w Warszawie, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. przez anonimowych – Załącznik 1: „sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych”.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 12 lipca 2017 r. podwładna Adresatki niniejszego pisma, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie Marta Murawska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie 02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 6 PR 3 Ds. 1087.2017.II Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Marta Murawska – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ po rozpoznania zawiadomienia złożonego przez Zbigniewa Kękusia w sprawie o czyn z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk

postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w nieustalonym czasie nie później niż 17 maja 2017 r. w Warszawie przez sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, wobec braku znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2017 r. do tutejszej Prokuratury wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękuś. W przedmiotowym piśmie zawiadamiający wskazał, iż w szeregu urzędów państwowych, sądach, w tym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia i Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrza oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dochodzi do łamania prawa i działania na szkodę interesu zawiadamiającego. Do przedmiotowego pisma Zbigniew Kękuś dołączył obszerną korespondencję kierowaną do niego m.in. z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na względzie okoliczności podniesione przez zawiadamiającego wskazać należy, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa na które wskazuje zawiadamiający. Wskazać należy, że warunkiem wszczęcia postępowania przygotowawczego w każdej sprawie jest uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego (art. 303 kpk). Jak słusznie przyjmuje się w literaturze jest to więc „posiadanie danych, z których w zasadny sposób można podejrzewać, że miało miejsce przestępstwo, a więc zawinione zachowanie się człowieka” (T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 642). Nie chodzi tutaj o subiektywne przekonanie zawiadamiającego, że miało miejsce popełnienie przestępstwa, lecz o przekonanie obiektywne, a więc takie, które znajduje potwierdzenie w analizie danego stanu faktycznego oraz wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa. Przytoczone przez Zbigniewa Kękusia okoliczności, które wzbudziły jego zastrzeżenia polegać miały na odmiennym od oczekiwanego przez zawiadamiającego sposobie rozpoznania jego sprawy. Zawiadamiający ma prawo być niezadowolony z działania różnego rodzaju urzędników, jednak fakt ten nie może mieć wpływu na kwestię odpowiedzialności karnej i stanowić podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Z tych też powodów należy odmówić wszczęcia postępowania o czyn z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego. Wskazać również należy, że wskazane przez Zbigniewa Kękuś okoliczności nie uzasadniają również wszczęcia postępowania o inne czyny stypizowane w kodeksie karnym.

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak na wstępie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Marta Murawska
Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II,

postanowienie prokurator Maty Murawskiej z dnia 12 lipca 2017 r. – Załącznik 1

 

Nigdy nie zdarzyło mi się złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez niewskazane przeze mnie w zawiadomieniu osoby, anonimów. Ja z całą pewnością nie złożyłbym takiego – z pominięciem w nim imion i nazwisk funkcjonariuszy publicznych, co do których uznałbym, że popełnili przestępstwo na moją szkodę – zawiadomienia.

A takie zawiadomienie rozpoznała prokurator Marta Murawska.

 

Prokurator Marta Murawska podała także, że ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. przez „sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych,” zaangażowanych w… tą samą sprawę: „Przytoczone przez Zbigniewa Kękusia okoliczności, które wzbudziły jego zastrzeżenia polegać miały na odmiennym od oczekiwanego przez zawiadamiającego sposobie rozpoznania jego sprawy.”

Byłoby dziwne, gdyby – szkoda, że niewskazani przez prokurator Martę Murawską w postanowieniu z imienia i nazwiska :

 1. sędziowie sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy
 2. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 3. urzędnicy zatrudnieni w instytucjach państwowych,

byli zaangażowani w tę samą sprawę.

 

Z całą pewnością nie złożyłbym też zawiadomienia o popełnieniu przez sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w Warszawie, jak podała prokurator Marta Murawska – Załącznik 1: Marta Murawska – prokurator (…) postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w nieustalonym czasie nie później niż 17 maja 2017 r. w Warszawieprzez sędziów sądów powszechnych, w tym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, (…).”

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy nie ma oddziału zamiejscowego w Warszawie… Sędziowie sprawujący urząd w Krakowie nie mogli w Warszawie przekroczyć uprawnień i niedopełnić obowiązków.

Wydawałoby się to takie oczywiste… Trzeba zatem przypomnieć:

 

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy

i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

 

Wiedza Pani Marty Murawskiej wprawia w zakłopotanie. Zdolności do rozumowania… budzą przerażenie. Jest przecież prokuratorem. Co do doświadczenia życiowego prokurator Marty Murawsiej, to na tym ono zapewne polega, że ona wie, że… papier wszystko przyjmie, a przelany przez nią nań efekt jej wysiłku intelektualnego zostanie zaakceptowany przez sąd.

Z podanych wyżej powodów nie złożę zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z 12.07.2017 r. wydane na podstawie … nie złożonego przeze mnie – a jednak rozpoznanego przez prokurator Martę Murawską – zawiadomienia.

Wnoszę wszak – skoro dedykowała Pani zasób publiczny w postaci prokurator Marty Murawskiej do rozpoznania zawiadomienia, które ta rozpoznała jako rzekomo złożone przeze mnie, w tym o popełnieniu przez anonimowych sędziów z Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Warszawie przestępstwa na moją szkodę przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków – gratulując Pani, a także prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze, prokuratorowi regionalnemu w Warszawie Andrzejowi Szelidze i prokuratorowi okręgowemu w Warszawie Pawłowi Blachowskiemu podwładnej w osobie prokurator Marty Murawskiej, jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od  1 do 5 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt PR 3 Ds. 1087.2017.II, postanowienie prokurator Maty Murawskiej z dnia 12 lipca 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Paweł Blachowski

Prokurator Okręgowy w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci informacji, jaka jest obecnie, w dacie wpływu niniejszego pisma, kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Marty Murawskiej.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Zbigniew Kękuś