Czy rzecznik Adam Bodnar wezwie na pomoc Policję oraz o ministrze reformatorze Zbigniewie Ziobrze i innych z drużyny „dobrej zmiany PiS”

„ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Załączam do niego moje pismo z dnia 5 września do Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka i Komendanta Stołecznego Policji insp. Rafała Kubickiego, którym informuję ich o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 11 września 2017 r. w:

 1. Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77,
 2. Biurze Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie ul. Nowogrodzka 84/86,
 3. Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30,
 4. Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, ul. Krucza 38/42.

oraz o przyczynach moich tam stawiennictw.

Skierowałem je do w.w. Adresatów ponieważ moje doświadczenia z ostatnich lat z relacji z funkcjonariuszami publicznymi systemu prawnego i politycznego państwa zdefiniowanego przez Konstytucję jak podałem powyżej dowodzą, że ci, gdy ich samych lub ich koleżanek/kolegów z branży interesy zagrożone egzekwowaniem przeze mnie moich praw wzywają na pomoc Policję.

Ponieważ Adam Bodnar od początku sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich broni interesu sędziów z Krakowa i byłego rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla, którzy zamiast wypełniać przed laty ich konstytucyjne i ustawowe obowiązki wobec mojego wtedy małoletniego chorego na choroby okresu dojrzewania – skoliozę, lordozę, garb żebrowy – syna rekomendowali mi poddanie się badaniom psychiatrycznym, a potem uczynili mnie przestępcą, prezentuję nadkom. Jarosławowi Szymczykowi i insp. Rafałowi Kubickiemu podwładną RPO Adama Bodnara Beatę Stalmach przez pryzmat jej rozwoju intelektualnego, potwierdzony zarejestrowaną przeze mnie w formie notatki elektronicznej rozmową, którą prowadziła w dniu 6 października 2016 r. w Biurze RPO ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem. W reakcji na naszą prośbę o sporządzenie protokołu spotkania przepytywała nas, czy mamy… „problemy z pisaniem”. Ostatecznie udała się po pomoc do przełożonego …

Poczytajcie Państwo i posłuchajcie… W piśmie z 05.09.2017 r. podaję linki do nagrania.

Pomyśleć, że po to jechałem 06.10.2016 r. z Krakowa do Warszawy, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby rzecznik Adam Bodnar, którego uprzedziłem o mojej wizycie i o jej przyczynach, Beatę Stalmach na mnie nasłał.

Nie myślcie Państwo po zapoznaniu się z treścią rozmowy, którą B. Stalmach prowadziła ze mną i prezesem ZG SOPO K. Łapajem 06.10.2016 r., że z niej wyjątek, że Beata Stalmach się negatywnie wyróżnia …

W Biurze RPO – roczny budżet ok. 35 mln. zł – nie brak osób prezentujących zbliżony do Beaty Stalmach poziom rozwoju intelektualnego. Niestety, ale z kwalifikacjami fachowymi wielu, bardzo wielu, spośród zatrudnionych tam osób jest jeszcze gorzej. Jest tam taka – na przykład – była studentka prof. A.. Zoll Krystyna Kupczyńska

Więcej o nich w moich pismach zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl, gdzie prezentuję m.in. dyrektora zespołu prawa cywilnego Biura RPO Kamillę Dołowską, a raczej jej skrajną służalczość wobec Andrzeja Zolla.

Jak – słusznie – mówią: „Ryba psuje się od głowy”.

Nie różniący się od swoich poprzedników na urzędzie RPO, Andrzeja Zolla, Janusza Kochanowskiego i Ireny Lipowicz, zwany przez „Gazetę Warszawską” żydoukraińcem Adam Bodnar:

Żydoukrainiec na rzecznika RPO”

Źródło : http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/1851-zydoukrainiec-na-rzecznika-rpo

demoralizuje swoją postawą już zdemoralizowanych funkcjonariuszy systemu prawnego i politycznego, chroni okrutnego, niedouczonego tumana mściwego, Żyda A. Zolla. A przecież powinien prezentować najwyższe standardy moralne i posiadać najwyższe kwalifikacje fachowe:

„ Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.” 
Artykuł 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Jedyne czego się od niego doczekałem w sprawach, które mu zgłaszam to… wynajęcie przez niego zewnętrznego radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z powierzeniem jej do wykonania – na koszt państwa – zadania pozbawienia mnie możności korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności słowa.

Lider projektu „dobra zmiana PiS” w resorcie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro taki sam jak Adam Bodnar prezentuje poziom kwalifikacji fachowych i moralnych.

Poznawszy nie tylko ich dobrze – Zbigniewa Ziobrę bardzo dobrze, bo co potrafi pokazał mi już za poprzedniej kadencji, 10 lat temu, a teraz się już tylko pogrąża – ale także zwyczaje panujące wśród żyjących w symbiozie, świadczących sobie nawzajem usługi funkcjonariuszy systemu prawnego i politycznego, postanowiłem że poinformuję Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji o przyczynach moich wizyt w dniu 11 września, na wypadek, gdyby okazać się miały także przyczynami zwrócenia się przez funkcjonariuszy publicznych, którym zapowiedziałem moje stawiennictwa w instytucjach, którymi kierują, z prośbami do Policji o udzielenie im wsparcia.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 5 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie:

 1. nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 2. insp. Rafał Kubicki, Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Dotyczy :

 1. Zawiadomienie o możliwym zwróceniu się w dniu 11 września 2017 r. przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara do Policji z wnioskiem o udzielenie mu pomocy w związku z zapowiedzianym mu przeze mnie pismami z dnia 4 września 2017 r. /Załącznik 1Załącznik 2/ stawiennictwem w Biurze RPO w Warszawie, Al. Solidarności 77.
 2. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 11 września 2017 r. w:
  1. Biurze Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie ul. Nowogrodzka 84/86,
  2. Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30,
  3. Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, ul. Krucza 38/42.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

„ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panowie,

Informuję, że dwoma pismami z dnia 4 września 2017 r. – Załącznik 1Załącznik 2 – skierowanymi do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara zawiadomiłem go o moim stawiennictwie w dniu 11 września 2017 r. w Biurze Rzecznika.

Pismami jak wyżej złożyłem:

 1. Załącznik 1 : „Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016 Dotyczy :
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r.:
   1. kserokopii – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem stronywww.kekusz.pl materiałów jawnie antysemickich, co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1 : „naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” lub – patrz: pkt. I.2
   2. sporządzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich na piśmie oświadczenie, że Rzecznik nie złoży zawiadomienia jak w pkt. I.1.
  2. Zawiadomienie, że po kserokopię – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez adresata niniejszego pisma zawiadomienia jak w pkt. I, lub oświadczenia jak w pkt. I.2 stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 11 września 2017 r.
  3. Zawiadomienie, że podczas mojego spotkania z pracownikiem Biura RPO w dniu 11 września 2017 r. poproszę o sporządzenie Notatki ze spotkania, a w przypadku odmowy sporządzenia takowej o odmowie poinformuję Adresatów kopii niniejszego pisma.
  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama

Bodnara – Załącznik 1

 1. Załącznik 2 : „Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016 Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) – o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. wykazu usług – według zestawienia jak w Tabeli 2, str. 2 – wykonanych przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer w ramach umowy z 16.11.2016 r. w okresie od 16 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. oraz kwot wypłaconych radcy za ich wykonanie, w kwocie łącznej 4.305,00 zł.
  2. Zawiadomienie, ze po wykaz jak w pkt. I stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 września 2017 r.
  3. Zawiadomienie, że podczas mojego spotkania z pracownikiem Biura RPO w dniu 11 września 2017 r. poproszę o sporządzenie Notatki ze spotkania, a w przypadku odmowy sporządzenia takowej o odmowie poinformuję Adresatów kopii niniejszego pisma.
  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama

Bodnara – Załącznik 2

W przeszłości zdarzało się, że gdy zapowiedziałem rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi moje stawiennictwo w Biurze RPO celem uzyskania od niego odpowiedzi na wnioski, które do niego kierowałem rzecznik wzywał na pomoc Policję.

Sam rzecznik Adam Bodnar chroni – za wiedzą i pod ochroną m.in. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – interesu funkcjonariuszy publicznych naruszających moje prawa obywatelskie oraz pozbawiających mnie możności korzystania z tych praw.

Z tej przyczyny niektórzy podwładni RPO Adama Bodnara odmawiają mi nawet sporządzenia protokołów ze spotkań ze mną. Tak było m.in. w dniu 6 października 2016 r., gdy zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią stawiłem się w Biurze RPO w obecności prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja.

Spotkała się z nami Beata Stalmach. Oto zarejestrowany przeze mnie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk zapis naszej rozmowy.

Uczestnicy:
1. Pracownica Biura RPO Beata Stalmach – BST

2. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj – KŁA

3. Zbigniew Kękuś – ZKE

BST: Słucham, w jakiej sprawie

ZKE: Ja nazywam się Zbigniew Kękuś, pan nazywa się Krzysztof Łapaj. Ja będę prosił o sporządzenie protokołu z naszego spotkania.

BST: Problemy z pisaniem po Pana stronie?
ZKE: Jeszcze raz?

KŁA: Może się pani przedstawić?

BST: Tak, ja nazywam się Beata Stalmach

ZKE: Starmach, czy Stalmach?
BST: Jak stal.

BST: Jakieś problemy z pisaniem , bo

ZKE: Dlaczego?
BST: Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana

stronie ?
ZKE: A po pani?
BST: No, ja sporządzę oczywiście

ZKE: Bardzo proszę, dziękuję

BST: Natomiast gdyby zechciał pan podać przyczynę tego co sporządzić protokół

ZKE: okazując protokół sporządzony w Biurze RPO w dniu18 stycznia 2016 r.: Gdy spotkałem się poprzednim razem, to sporządzono taki ładny protokół

BST: Ale rozumiem, że nie jest istotą sporządzenie ładnego protokołu, tylko może ustalmy

ZKE: Ale pani rozmawia ze mną w bardzo dziwny sposób. Uprzejmie proszę stawiwszy się w urzędzie, który nazywa się biuro rzecznika praw obywatelskich – za chwilę wyjaśnię, w jakiej sprawie – żeby pani Barbara Stalmach, tak?

BST: Nie, Beata Stalmach

ZKE: Łaskawa była sporządzić protokół, tak jak zawsze

BST: Ale co pana sprowadza, no bo jeżeli sprowadza pana złożenie wniosku na dziennik podawczy, to może nie ma potrzeby sporządzania protokołu

ZKE: Wniosek złożyłem już w dniu dzisiejszym, natomiast chcę zgłosić sprawę

BST: Ale rozumiem, że w dniu dzisiejszym pan złożył wniosek i wtedy nie było potrzeby sporządzania protokołu, jest teraz potrzeba sporządzenia protokołu

ZKE: Tak właśnie

BST: Rozumiem, mam zanotować, że są trudności z pisaniem, czy jak ?

KŁA: Z naszego spotkania chciałbym, żebyśmy zrobili protokół

BST: Co pana sprowadza?

ZKE: A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.

BST: Jeżeli pan ma życzenie złożyć wniosek, to proszę go przygotować i złożyć. Zrozumiałam, że w dniu dzisiejszym już pan to uczynił, to co się wydarzyło w ciągu dzisiejszego dnia?

ZKE: Proszę pani, dobrze, to w takim razie

BST: Co pana sprowadza?

ZKE: Sprowadza mnie to

BST: Bo przyznam, że nie znam pana sprawy

ZKE: że w dniu 26 października – natomiast żeby nie było wątpliwości, to bez zbędnej uważam dyskusji jaką pani uważam w tej chwili ze mną prowadzi, gdy stawiłem się poprzednim razem taki protokół sporządzono /ZKE okazuje protokół z 18.01.2016 r./ – nie rozumiem, po co pani na ten temat ze mną rozmawia

BST: Yhy, chcę ustalić, bo tutaj

ZKE: Ustaliliśmy

BST: Jeżeli jest potrzeba, tu ma pan trudności z pisaniem

ZKE: Proszę pani, ale protokół sporządzam nie ja tylko pani

BST: Trudności, złożyć wniosku /BST czyta protokół z 18 stycznia 2016 r./

ZKE: To jest tylko przykład

BST: /czyta protokół z dnia 18 stycznia 2016 r./ Mam wydać tutaj

ZKE: Nie proszę pani, to jest przykład

BST: Mógłby pan przedstawić, co pana sprowadza, no bo rozumiem, że nie istota sporządzenia protokołu, który oczywiście będę sporządzać

ZKE: Dobrze, to może ja wyjaśnię, w czym jest rzecz jeśli mogę, sprawę organizacyjną

BST: To może ustalmy, co pana sprowadza

ZKE: Myślę, że będzie dobrze jeśli, żebyśmy nie marnowali czasu, mojego też, bo jednak

BST: Rozumiem, ale już pan w dniu dzisiejszym kolejny raz się zgłasza, tak?

ZKE: To naprawdę nie ma nic do rzeczy, czy ja się stawiam po raz pierwszy, czy po raz drugi. Proszę pani, gdy stawiłem się poprzednim razem w biurze rzecznika praw obywatelskich, z mojego spotkania, w obecności pana Krzysztofa Łapaja i w obecności jeszcze jednego pana, którego imię i nazwisko tutaj zostało podane, to był pan Rafał Gawroński
ZKE : okazując protokół z 18.01.2016 r.: Sporządzono ten protokół

BST: Ale rozumiem, że istota

ZKE: Niech mi pani nie przerywa

BST: Sporządzenia protokołu pana sprowadza

ZKE: Nie proszę pani, sprowadza mnie wniosek, który chcę złożyć. Ale żebyśmy nie marnowali czasu, zatem żebym nie mówił raz, a potem musiał powtarzać jeszcze raz do protokołu, uprzejmie proszę o protokołowanie tego, co będę mówił od samego początku.

Taka organizacyjna uwaga.

BST: A mogę ponowić pytanie, co pana sprowadza?

ZKE: Tak. Oczywiście. Proszę panią, pismem z dnia 26 września 2016 r. skierowanym do pana Adama Bodnara rzecznika praw obywatelskich złożyłem zawiadomienie, że w dniu 6 października stawię się o godzinie 13-3j w biurze rzecznika praw obywatelskich celem odebrania sporządzonej przez rzecznika na piśmie odpowiedzi na wnioski z mojego pisma do rzecznika praw obywatelskich z 8 sierpnia, to jest to oto pismo. A to pismo z 8 sierpnia dotyczyło sprawy, którą zgłosiłem w dniu 2 maja 2016 roku i to był wniosek o wniesienie przez rzecznika praw obywatelskich pana Adama Bodnara, na podstawie artykułu 521 kodeksu postępowania karnego kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi sądu rejonowego w Dębicy Beaty Stój z 15 marca bieżącego roku.

KŁA: I co pani z tego zanotowała proszę mi powiedzieć

ZKE: Pani na razie słucha. Ja rozumie, że pani wszystko później, nie przeszkadzaj pani, pani wie, co

robi

BST do KŁA:: Ja może poproszę przełożonego, żeby rozmowie towarzyszył, bo rozumiem pan również zgłasza problemy z pisaniem , natomiast

KŁA: I pani wyraźnie

ZKE: Niech pani poprosi przełożonego

KŁA: Proszę pani, poszło parę dat, a pani żadnej nie zanotowała

BST: Ale czego pan wnosi tutaj ?

ZKE: Proszę panią, proszę wezwać przełożonego

BST: Notowania przeze mnie dat

KŁA: Bo te daty, które podaje pan Zbigniew Kękuś są bardzo znaczące

BST: Ale w jakim zakresie ? 
KŁA: Dla sprawy

ZKE: A co to panią obchodzi proszę panią, jaką ja chcę zgłosić swoje sprawy

BST: Jednak mnie obchodzi, bo chciałabym

KŁA: Ale pani tego nie notuje, co do pani jest zgłaszane

ZKE: Proszę zawołać przełożonego

BST: Panu udzielić informacji

ZKE: Proszę panią

BST: A chciałabym ustalić jaki jest cel naszej rozmowy, żeby jak najlepiej sprostać zadaniu. Jeżeli celem jest sporządzenie protokołu, przyniosę papier, będę spisywać

ZKE: Dziękuję

BST: Natomiast oczywiście skonsultuję się z przełożonym, bo przyznam, że rozumiem, że taka potrzeba istnieje, pan taką potrzebę zgłasza .

Beata Stalmach zrozumiała wreszcie, że była potrzeba sporządzenia protokołu…

Jakkolwiek deklarowałem gotowość sporządzania protokołu: „A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.” , to Beata Stalmach nie skorzystała z mojej oferty. Opuściła pokój spotkań i udała się po przełożonego, żeby go poprosić o udzielenie jej pomocy w sporządzaniu protokołu.

Po ponad 15 minutach oczekiwania na nią i jej przełożonego, razem z prezesem ZG SOPO K. Łapajem opuściliśmy Biuro RPO ze względu na mój pociąg powrotny do Krakowa.

Takiej – jak opisana powyżej i utrwalona przeze mnie – jakości usługi świadczy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar – roczny budżet około 35 mln zł… A że bywa jeszcze gorzej, to wzywa na pomoc Policję.

Zarejestrowana przeze mnie rozmowa Beaty Stalmach ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem została umieszczona:

 1. w opublikowanym na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl oraz na stroniewww.kekusz.pl materiale pt. „List gończy za dr Zbigniewem Kękusiem: czy dożyje on do 20 października?” , link – https://www.youtube.com/watch?v=k9Qh94joF5M
 2. na stronie https://www.youtube.com/watch?v=UFeDNh23hj8 pt.  Skandaliczna rozmowa podwładnej rzecznika praw obywatelskich w biurze RPO z Z. Kękusiem.”

Celem uniknięcia w dniu 11 września 2017 r. kłopotliwej dla mnie i wezwanych ewentualnie przez rzecznika Adama Bodnara z prośbą o udzielenie mu pomocy funkcjonariuszy Policji wyjaśniam przyczyny mojego stawiennictwa w Biurze RPO.

Korzystając z okazji pragnę ponadto poinformować, że w dniu 11 września 2017 r. stawię się także w:

 1. Prokuraturze Krajowej w Warszawie,
 2. Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście w Warszawie,
 3. Biurze Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

Przyczyny mojego stawiennictwa w w.w. Prokuraturach i Biurze Zarządu PiS przedstawiłem w moich pismach:

 1. z dnia 4 września 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 3„Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 WarszawaSygn. akt Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia:
   1. na jakim etapie rozpoznawania przez Prokuraturę Krajową jest w dacie złożenia niniejszego pisma wniosek posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości o ustalenie, czy prawomocne postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 –Załącznik 3 : „(…) było zgodne z
    1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
    2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
    3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
    4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.”
   2. w jakim terminie – wnoszę o podanie daty z dokładnością do jednego miesiąca – Minister Sprawiedliwości zamierza rozpoznać wniosek posła Agnieszki Ścigaj jak w pkt. I.1.
  2. Zawiadomienie, że:
   1. po odbiór sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, jak w pkt. I.1 stawię się w dniu 11 września 2017 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, na dyżurze pełnionym przez prokuratora Wydziału Skarg i Wniosków,
   2. podczas mojego spotkania w dniu 11 września 2017 r. z prokuratorem Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Krajowej poproszę o sporządzenie protokołu.
  3. Wniosek o wydanie polecenia prokuratorowi Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Krajowej, który będzie pełnił dyżur w dniu 11 września 2017 r. o sporządzenie protokołu spotkania ze mną.
  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stroniewww.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 3

 1. z dnia 4 września 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty – Załącznik 4 : „Pan Krzysztof Ćwirta Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa Sygnatury akt: 1. 1 Ds. 508.2017.BT 2. PR 1 Ds. 670.2017.DK Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. /poniedziałek/:
   1. kserokopii pisma, przy którym Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przekazał do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia moje zażalenie z dnia 5 lipca 2017 r. / Załącznik 1/ na postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt 1 Ds.508.2017.BT – Załącznik 2 ,
   2. kserokopii pisma, przy którym Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przekazał do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia moje zażalenie z dnia 25 lipca 2017 r. / Załącznik 3 / na postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR PR 1 Ds.670.2017.DK – Załącznik 4 .
  2. Zawiadomienie, że po kserokopie pism jak w pkt. I.1 i I.2 stawię się w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 września 2017 r. /poniedziałek/.
  3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do prokuratora rejonowego w Warszawie

Krzysztofa Ćwirty – Załącznik 4

 1. z dnia 29 sierpnia do członków Prezydium PiS – Załącznik 5„Państwo: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz – członkowie Prezydium Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. /poniedziałek/ do odbioru w Sekretariacie Biura Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86, pisemnych, podpisanych czytelnym podpisem jednego z członków Prezydium PiS:
   1. oświadczenia, z jaką, najpóźniej, datą zostanie poddany pod głosowanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożony do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez posłów Kukiz’15 projekt ustawy „o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
   2. oświadczenia, w ile miesięcy po przedstawieniu przez Biuro Analiz Sejmowych stanowiska w sprawie możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec, Prawo i Sprawiedliwość – Rada Ministrów i/lub Sejm i/lub Senat – podejmie działania, w formie i trybie wskazanych przez BAS, na rzecz wypłaty Polsce przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowań za II wojnę światową,
   3. informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość, podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – zbieżne z deklaracją przewodniczącej sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann z dnia 21 czerwca 2017 r. działania na rzecz ustalenia winnych spowodowania straty Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w kwocie około 700 mln zł z powodu potwierdzonego przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszenia wewnętrznych przepisów Spółki,
   4. informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – działania na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).
  2. Prośba o udzielenie przez adresata kopii niniejszego pisma, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego pouczenia adresatom pisma w zakresie metody zarządzania zasobami ludzkimi „okresowa ocena wyników”.
  3. Zawiadomienie, że:
   1. po odbiór sporządzonych na piśmie odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 stawię się w Sekretariacie Biura Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86, w dniu 11 września 2017 r. /poniedziałek/,
   2. w przypadku odmowy wydania mi w dniu 12 września 2017 r. odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 będę prowadził od 11.09.2017 r. oczekiwanie na nie w Biurze Zarządu PiS,
   3. w przypadku wezwania przez Państwa na pomoc Policji celem wyprowadzenia mnie w dniu 11.09.2017 r. z Biura Zarządu PiS, opuszczę je dobrowolnie oraz będę prowadził oczekiwanie, jak w pkt. IV.2 przed Biurem, jeśli okaże się konieczne, na dworze.
  4. Wniosek o wydanie mi pisemnych odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 nie później niż w dniu 13 września 2017 r. z powodu mojego obowiązkowego stawiennictwa w dniu 14 września 2017 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako zarejestrowanym w nim bezrobotnym.
  5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stroniewww.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 29 sierpnia 2017 r. do członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości –

Załącznik 5

Informuję Panów o moim stawiennictwie w Prokuraturze Krajowej i Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście oraz w Biurze Zarządu PiS ponieważ:

 1. minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro w zgłaszanej mu przeze mnie od czerwca 2016 r., a od listopada 2016 r. także przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj sprawie tak samo broni interesu funkcjonariuszy publicznych naruszających prawo jak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, a jego z kolei interesu bronią jego podwładni z korpusu prokuratorów, w tym prokurator Dariusz Korneluk z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście,
 2. członkowie Prezydium PiS – Jarosław Kaczyński, Beata Szydło – oraz niektórzy członkowie partii, w tym m.in. Marek Kuchciński i Małgorzata Wassermann, zachowują się w sposób sprzeczny z ich deklaracjami, że jako członkowie tzw. biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS niosą tzw. dobrą zmianę,

a moje od lat doświadczenia z funkcjonariuszami publicznymi dowodzą, że gdy zagrożeni w ich interesach wzywają na pomoc Policję. Co kończy się legitymowaniem mnie i towarzyszących mi osób przez funkcjonariuszy Policji.

Gdyby tak miało się stać także w dniu 11 września 2017 r. chcę, żebyście Panowie – oraz Adresaci kopii niniejszego pisma – wiedzieli, jakie są przyczyn moich, zapowiedzianych przeze mnie w.w. pismami, stawiennictw.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki :

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 września 2017 r. do prokuratora rejonowego w Warszawie Krzysztofa Ćwirty
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 sierpnia 2017 r. do członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016

Dotyczy :

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r.
  1. kserokopii – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.pl materiałów jawnie antysemickich, co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1„naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” lub – patrz: pkt. I.2
  2. sporządzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich na piśmie oświadczenie, że Rzecznik nie złoży zawiadomienia jak w pkt. I.1.
 2. Zawiadomienie, że po kserokopię – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez adresata niniejszego pisma zawiadomienia jak w pkt. I, lub oświadczenia jak w pkt. I.2 stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 11 września 2017 r.
 3. Zawiadomienie, że podczas mojego spotkania z pracownikiem Biura RPO w dniu 11 września 2017 r. poproszę o sporządzenie Notatki ze spotkania, a w przypadku odmowy sporządzenia takowej o odmowie poinformuję Adresatów kopii niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany,

również jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu .

Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

„ Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie: “Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie,

co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego .

Mając powyższe na uwadze zwracam się o niezwłoczne zablokowanie w.w. treści na stronie http://kekusz.pl/ .

Pozostaję z szacunkiem Eliza Grabowska-Szweicer radca prawny WA-9140”

Źródło : Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Investnet.com – Załącznik 2

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer – Załącznik 1„Rzecznik Praw Obywatelskich” BDG-WOP.012.37.2016 Warszawa, 28.11.2016 PEŁNOMOCNICTWO udzielam Pani Elizie Grabowskiej-Szweicer radcy prawnemu nr wpisu WA-9140 pełnomocnictwa do reprezentowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przed osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach związanych z naruszaniem przez Pana Zbigniewa Kękusia na stronie internetowej www.kekusz.pl dóbr osobistych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie .

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”
Źródło : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 1

Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.11.2016 r. radca E. Grabowska-Szweicer skierowała pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. do:

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 2. Inwestnet.com

którym przedstawiła żądanie – Załącznik 2„Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 te. 603 854 775 e-mail: Eliza.grabowska@egs-kancelaria.pl

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Investnet.com

ul. Piękna 68, II p. 00-672 Warszawa

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/ działającej na serwerze, którego właścicielem jest http://www.inwestnet.com/onas.php , przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach:

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/

http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/

http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

Wskazane powyżej treści, w świetle przepisu art. 23 kodeksu cywilnego, w sposób rażący naruszają dobra osobiste i godność pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich . Tym samym mając na względzie postanowienia art. 24 § 1 kodeksu cywilnego żądam zaniechania dopuszczania do przechowywania na serwerze inwestnet.com ww. treści. Jednocześnie zwracam uwagę na postanowienia art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

We wskazanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, będąca organizacją pozarządową, dopuszcza do tego, że w jej ramach, działa podmiot, który udostępnia miejsce na serwerze, na którym są publikowane skandaliczne i bezprawne treści, obrażające pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego .

Mając powyższe na uwadze zwracam się o niezwłoczne zablokowanie w.w. treści na stronie http://kekusz.pl/ .

Pozostaję z szacunkiem Eliza Grabowska-Szweicer radca prawny WA-9140”

Źródło : Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 2

W związku z żądaniem radcy E. Grabowskiej-Szweicer z w.w. pisma z 08.12.2016 r. pismem z dnia 27 lipca 2017 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 3„Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o ustawowym, określonym w art. 304 § 2 k.p.k., oraz potwierdzonym utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, obowiązku adresata niniejszego pisma zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.plmateriałów jawnie antysemickich, co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1 : „naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”
 2. Zawiadomienie, że po:
  1. kserokopię – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez adresata niniejszego pisma zawiadomienia jak w pkt. I, lub – patrz: pkt. II.2
  2. sporządzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich na piśmie oświadczenie, że Rzecznik nie złoży zawiadomienia jak w pkt. I

stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 7 sierpnia

2017 r.

 1. Zawiadomienie, że:
  1. podczas stawiennictwa w Biurze RPO w dniu 7 sierpnia 2017 r. poproszę o sporządzenie notatki – i wydanie mi jej kserokopii z oryginałem pieczęci RPO poświadczającym za zgodność z oryginałem – z mojego spotkania z pracownikiem Biura
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 27 lipca 2017 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 3

Nie mogłem stawić się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie w dniu 7 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym informuję oraz wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki :

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2016 r.
 2. Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 lipca 2017 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016

Dotyczy :

 1. Wniosek – na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) – o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. wykazu usług – według zestawienia jak w Tabeli 2, str. 2 – wykonanych przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer w ramach umowy z 16.11.2016 r. w okresie od 16 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. oraz kwot wypłaconych radcy za ich wykonanie, w kwocie łącznej 4.305,00 zł.
 2. Zawiadomienie, ze po wykaz jak w pkt. I stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 września 2017 r.
 3. Zawiadomienie, że podczas mojego spotkania z pracownikiem Biura RPO w dniu 11 września 2017 r. poproszę o sporządzenie Notatki ze spotkania, a w przypadku odmowy sporządzenia takowej o odmowie poinformuję Adresatów kopii niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 lipca 2017 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem: „Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w ustawowym terminie dwóch tygodni – informacji publicznej w postaci wykazu prac zleconych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer do wykonania w okresie 2016-11-16 do 2016-12-16, za które Biuro RPO wypłaciło jej wynagrodzenie w kwocie łącznej 4.305,00 zł.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 27 lipca 2017 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek jak w pkt. I pisma z dnia 27.07.2017 r. sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stroniehttp://www.bip.brpo.gov.pl/rejestr-umow jak w Tabeli 1:

Tabela 1

Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
195 2016-11-16 Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer Pomoc prawna 4 305,00 2016-11-16 do 2016-12-16 Wydział Finansow

Źródło : http://www.bip.brpo.gov.pl/rejestr-umow

W odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich doręczył mi pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r. zastępcy dyrektora generalnego Biura RPO Andrzeja Umińskiego – Załącznik 1„Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Dyrektora Generalnego Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. Sz. P. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Szanowny Panie, w odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 27 lipca 2017 r. (data wpływu 31 lipca 2017 r.), o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w postaci wykazu prac zleconych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer do wykonania w okresie 16 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. podaję:

Na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z ww. radcą prawnym zlecono wykonywanie na rzecz Biura następujących prac:

 1. udzielanie porad prawnych – pisemnie, ustnie, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. sporządzanie i opiniowanie projektów umów, a także przygotowywanie projektów innych dokumentów,
 3. sporządzanie opinii prawnych,
 4. reprezentowanie Zleceniodawcy przed osobami fizycznymi i prawnymi, jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej oraz organami administracji rządowej i samorządowej – o ile zostanie w tym zakresie udzielone pełnomocnictwo,
 5. przygotowanie oraz zaopiniowanie oświadczeń woli lub wiedzy składanych przez Zleceniodawcę. Z poważaniem, Zastępca Dyrektora Generalnego Andrzej Umiński”

Źródło : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Dyrektora Generalnego, pismo zastępcy dyrektora generalnego

Andrzeja Umińskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. – Załącznik 1

Dziękuję za doręczone mi wyjaśnienie.

Obecnie proszę o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. wykazu usług rzeczywiście wykonanych przez radcę Elizę Grabowską-Szweicer dla Biura RPO w okresie od 16 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. – w ramach umowy z 16.11.2016 r. – za które radca pobrała wynagrodzenie w kwocie łącznej 4.305,00 zł.

Proszę o przygotowanie wykazu jak wyżej według zestawienia jak w Tabeli 2:

Lp. Nazwa usługi wykonanej przez radcę Elizę Grabowską-Szweicer w okresie od 16.11 do 16.12.2016 r. Data zlecenia usługi Data wykonania usługi Wartość usługi /plz/
1.
2.
(…)
Suma

xxx

xxx

xxx

4.305,00

Tabela 2 : Wykaz prac wykonanych przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer

Gdyby Rzecznik Praw Obywatelskich nie był w stanie przygotować dla mnie wykazu jak w pkt. I, str. 1 na dzień 11 września 2017 r. wnoszę o jego wyekspediowanie do mnie nie później niż w dniu 20 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Załączniki :

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Dyrektora Generalnego, pismo zastępcy dyrektora generalnego Andrzeja Umińskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 2. Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Sygn. akt Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016

Dotyczy :

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia:
  1. na jakim etapie rozpoznawania przez Prokuraturę Krajową jest w dacie złożenia niniejszego pisma wniosek posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości o ustalenie, czy prawomocne postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 –Załącznik 3„(…) było zgodne z
   1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
   2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
   3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
   4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.”
  2. w jakim terminie – wnoszę o podanie daty z dokładnością do jednego miesiąca – Minister Sprawiedliwości zamierza rozpoznać wniosek posła Agnieszki Ścigaj jak w pkt. I.1.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. po odbiór sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, jak w pkt. I.1 stawię się w dniu 11 września 2017 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, na dyżurze pełnionym przez prokuratora Wydziału Skarg i Wniosków,
  2. podczas mojego spotkania w dniu 11 września 2017 r. z prokuratorem Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Krajowej poproszę o sporządzenie protokołu.
 3. Wniosek o wydanie polecenia prokuratorowi Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Krajowej, który będzie pełnił dyżur w dniu 11 września 2017 r. o sporządzenie protokołu spotkania ze mną.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stroniewww.kekusz.pl.

Ziobro: Chcę zmieniać sądy”

„Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3 – Załącznik 1

„ Nie sposób wymagać od Ministra Sprawiedliwości, aby osobiście udzielał odpowiedzi na wszystkie pisma kierowane do niego przez obywateli – z uwagi na liczne obowiązki służbowe byłoby to fizycznie niewykonalne. Kwestią udzielania odpowiedzi na pisma wnoszone przez obywateli zazwyczaj zajmują się upoważnieni do tego pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości lub innych właściwych organów administracji publicznej, którzy niewątpliwie pochylają się nad przedstawionymi im problemami z nie mniejszą troską niż sam Zbigniew Ziobro .”

Dowód : Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 2

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 listopada 2016 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwości poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj złożyła – Załącznik 3„Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku/Załącznik 4 – ZKE/ w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją :

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.

Jednocześnie wskazuję, iż z przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kękusia postanowienia z dnia 15 marca 2016 oku wynika, iż przypisano mu następujące czyny, tj.: /wykaz 18 przestępstw przypisanych mi postanowieniem z 15.06.2016 r. – ZKE/ .

Konstatując, proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma, zgodnie z zakreślonym we wstępie jego przedmiotem. Z poważaniem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj” 
Dowód : Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – Załącznik 3

Do dnia złożenia niniejszego pisma poseł Agnieszka Ścigaj nie otrzymała odpowiedzi na jej pismo z 29 listopada 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości i złożony nim wniosek.

W związku z powyższym informuję oraz wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki :

 1. Ziobro: Chcę zmieniać sądy”, „Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3
 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r.
 3. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
 4. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Krzysztof Ćwirta

Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa

Sygnatury akt:

 1. 1 Ds. 508.2017.BT
 2. PR 1 Ds. 670.2017.DK

Dotyczy :

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. /poniedziałek/:
  1. kserokopii pisma, przy którym Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przekazał do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia moje zażalenie z dnia 5 lipca 2017 r. /Załącznik 1/ na postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt 1 Ds.508.2017.BT – Załącznik 2,
  2. kserokopii pisma, przy którym Prokurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przekazał do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia moje zażalenie z dnia 25 lipca 2017 r. /Załącznik 3/ na postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR PR 1 Ds.670.2017.DK – Załącznik 4.
 2. Zawiadomienie, że po kserokopie pism jak w pkt. I.1 i I.2 stawię się w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 września 2017 r. /poniedziałek/.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

„ Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Artykuł 2 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego

Uzasadnienie

Informuję, że:

 1. pismem z dnia 5 lipca 2017 r. /Załącznik 1/ skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia złożyłem zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt 1 Ds. 508.2017.BT / Załącznik 2/ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę:
  1. interesu publicznego,
  2. mojego interesu prywatnego,
 2. pismem z dnia 25 lipca 2017 r. /Załącznik 3 / skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia złożyłem zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017.DK / Załącznik 4`/ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

W związku z powyższym informuję oraz wnoszę – na podstawie art. 2 § 1 pkt. 4 k.p.k. – jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki :

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lipca 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia
 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds. 508.2017.BT, postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 lipca 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia
 4. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Państwo:

Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz – członkowie Prezydium Prawa i Sprawiedliwości

ul. Nowogrodzka 84/86

02-018 Warszawa

Dotyczy :

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. /poniedziałek/ do odbioru w Sekretariacie Biura Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86, pisemnych, podpisanych czytelnym podpisem jednego z członków Prezydium PiS:
  1. oświadczenia, z jaką, najpóźniej, datą zostanie poddany pod głosowanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożony do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez posłów Kukiz’15 projekt ustawy „o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” ,
  2. oświadczenia, w ile miesięcy po przedstawieniu przez Biuro Analiz Sejmowych stanowiska w sprawie możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec, Prawo i Sprawiedliwość – Rada Ministrów i/lub Sejm i/lub Senat – podejmie działania, w formie i trybie wskazanych przez BAS, na rzecz wypłaty Polsce przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowań za II wojnę światową,
  3. informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość, podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – zbieżne z deklaracją przewodniczącej sejmowej komisji śledczej ds. Amber GoldMałgorzaty Wassermann z dnia 21 czerwca 2017 r. działania na rzecz ustalenia winnych spowodowania straty Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w kwocie około 700 mln zł z powodu potwierdzonego przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszenia wewnętrznych przepisów Spółki,
  4. informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – działania na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).
 2. Prośba o udzielenie przez adresata kopii niniejszego pisma, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego pouczenia adresatom pisma w zakresie metody zarządzania zasobami ludzkimi „okresowa ocena wyników”.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. po odbiór sporządzonych na piśmie odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 stawię się w Sekretariacie Biura Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86, w dniu 11 września 2017 r. /poniedziałek/,
  2. w przypadku odmowy wydania mi w dniu 12 września 2017 r. odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 będę prowadził od 11.09.2017 r. oczekiwanie na nie w Biurze Zarządu PiS,
  3. w przypadku wezwania przez Państwa na pomoc Policji celem wyprowadzenia mnie w dniu 11.09.2017 r. z Biura Zarządu PiS, opuszczę je dobrowolnie oraz będę prowadził oczekiwanie, jak w pkt. IV.2 przed Biurem, jeśli okaże się konieczne, na dworze.
 4. Wniosek o wydanie mi pisemnych odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 – I.4 nie później niż w dniu 13 września 2017 r. z powodu mojego obowiązkowego stawiennictwa w dniu 14 września 2017 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako zarejestrowanym w nim bezrobotnym.
 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stroniewww.kekusz.pl.

Musimy dokonać zmian, nie może być tak, że jednych Konstytucja obowiązuje,

a innych nie obowiązuje. 

Jarosław Kaczyński, podczas Marszu Wolności i Solidarności, 13 grudnia 2015 r.

„ Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu , strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskie j” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

– Kolejność jest taka: ustawa antyterrorystyczna, szczyt NATO, ŚDM, informacja ministra nt. funkcjonowania ustawy 1066 ,

ale już po tych dwóch wielkich wydarzeniach. Potem zapadnie ewentualna decyzja o podjęciu prac nowelizujących – powiedział nam Czartoryski.”

 1. Źródło : Marcin Austyn, „Ustawa 1066 „o bratniej pomocy”nie do ruszenia. Przed wakacjami /2016 roku – ZKE/ .”http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia–przed-wakacjami,43762,i.html#ixzz4pAJwOfQ1 ,

 2. 7 czerwca 2016 r.

„ Ja jestem wynajęta do bronienia polskiego państwa i polskich obywateli.” 
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło , konferencja prasowa, TVP Info, 10 marca 2017 r., godz. 14:35

Uzasadnienie

W wydaniu z dnia 21 sierpnia 2017 r. „Fakt” zamieścił artykuł Magdaleny Rubaj pt. „Prezes szykuje jesień grozy!”podtytuł „Kaczyński zamierza zaraz po wakacjach zarzucić posłów ustawami” , w którym autorka podała na podstawie informacji przekazanej jej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości:

„ Weta prezydenta Andrzeja Dudy (45 l.) do reformy sądów wywróciły do góry nogami plan polityczny Jarosława Kaczyńskiego (68 l.), o którym mówił 1 lipca na kongresie PiS w Przysusze. Dlatego prezes PiS przez wakacje planował wojnę. Z kim? Ze wszystkimi, którzy – jego zdaniem – stoją na drodze do „dobrej zmiany”.

Teraz Jarosław Kaczyński odpoczywa. Jak mówią posłowie PiS, tak naprawdę zbiera siły na jesienną batalię. –Jest w dobrej formie, i to takiej, że widać nastawiony na bój bo jest wściekły – mówi nam jeden z polityków PiS. I dodaje, że Kaczyński dobrze się czuje w sytuacjach, kiedy ma inicjatywę, a tak ma być w jesiennym boju.

(…) PiS szykuje ustawę medialną, która może być znacznie ostrzejsza niż zapowiedzi resortu kultury, ustawę zmieniającą kodeks wyborczy, w zasady głosowania, ale także nową propozycję ustawa o Sądzie Najwyższym

i Krajowej Radzie Sądownictwa.”
Źródło : Magdalena Rubaj, „Prezes szykuje jesień grozy!” ; „Fakt”, 21.08.2017, s. 2 – Załącznik 1

Na tle Państwa, Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dotychczasowej, a także zapowiadanej na okres powakacyjny dynamiki działań w przejmowaniu władzy w Polsce tym większy niepokój budzi Państwa – a także PiS’owskiego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – całkowita bierność w sprawie złożonego przed 19 miesiącami, w dniu 13 stycznia 2016 roku do laski marszałkowskiej przez posłów Kuki’15 – Robert Winnicki, Krzysztof Sitarski, Elżbieta Borowska, Jarosław Sachajko, Małgorzata Zwiercan, Andrzej Maciejewski, Jakub Kulesza, Jarosław Porwich, Piotr Apel, Paweł Szramka, Stefan Romecki, Norbert Kaczmarczyk, Jacek Wilk, Adam Andruszkiewicz, Tomasz Rzymkowski, Magdalena Błeńska, Anna Maria Siarkowska, Józef Brynkus, Paweł Grabowski, Maciej Masłowski, Wojciech Bakun, Tomasza Jaskóła, Jerzy Kozłowski – projektu ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Jakkolwiek nazywacie Państwo siebie „biało-czerwoną drużyną dobrej zmiany PiS” i prawie wszyscy – poza nieuczestniczącym w głosowaniu w dniu 10 stycznia 2014 r. Jarosławem Kaczyńskim – głosowaliście przeciwko jej uchwaleniu, antypolska ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wciąż obowiązuje.

Państwo wzbraniacie się przed jej uchyleniem. Co oznacza owczywiście, że macie – „biało-czerwona drużyna dobrej zmiany PiS” – zamiar z niej skorzystać. Przeciwko Polakom.

W związku zatem z ujawnionym przez „Fakt” zamiarem prezesa J. Kaczyńskiego zaraz po wakacjach zarzucenia posłów ustawami proszę – przypominając, że każde z Państwa uroczyście ślubowało: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli , przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” w tym być może dodając „Tak mi dopomóż Bóg” – by listę Państwa priorytetów otwierało uchylenie wyżej wymienionej ustawy, tj. o przeprowadzenie głosowania nad uchyleniem w.w. ustawy z dnia 07.02.2014 r. podczas pierwszej powakacyjnej sesji Sejmu.

Nie mówcie Państwo, że to dla Was, Prawa i Sprawiedliwości, niemożliwe. Nie takie „numery” żeście Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, dotychczas w Sejmie – m.in. ad hoc zwoływane sesje, nocne głosowania – robili. Dla siebie, żeby poszerzać zakres posiadanej władzy. Zróbcie też Państwo, korzystając z tej władzy, coś dla nas, obywateli.

Jako uzupełnienie do wniosku jak w pkt. I.1 proszę potraktować opublikowany w dniu 20 lipca 2017 r. na kanale red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie www.kekusz.pl film pt. „Dr Zbigniew Kękuś: dlaczego Jarosław Kaczyński dąży do mordowania Polaków. Ustawa 1066 czeka” .

Ponieważ jesteście Państwo na etapie planowania Waszych działań, w tym ustalania priorytetów, kieruję do Państwa także trzy wnioski, z pkt. I.2, I.3 i I.4, str. 1 niniejszego pisma, w sprawach, którymi, uważam, powinna zająć się jak najszybciej – w interesie społecznym – Państwa „biało-czerwona drużyna dobrej zmiany PiS”.

Dwa z nich – odszkodowania od Niemiec za II wojnę światową oraz ustalenie winnych spowodowania straty przez Spółkę Skarbu Państwa PLL LOT S.A. w kwocie ok. 700 mln zł – dotyczą kwestii, co do których swoją gotowość zaangażowania w nie już zadeklarowali prezes Jarosław Kaczyński oraz przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann.

Trzeci – w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) – składam ponieważ jakkolwiek naruszywszy w.w. ustawę Donald Tusk spowodował upadek stoczni w Gdyni i Szczecinie, to chronił go przed poniesieniem tego konsekwencji prezydent Bronisław Komorowski oraz chroni prezydent Andrzej Duda.

Przyczyny stanowiska prezydenta Bronisława Komorowskiego są dla mnie oczywiste. Prezydenta Andrzeja Dudy… niezrozumiałe.

„Fakt” powołując się na anonimowego polityka PiS podaje o Jarosławie Kaczyńskim – Załącznik 1„(…) –Jest w dobrej formie, i to takiej, że widać nastawiony na bój bo jest wściekły – mówi nam jeden z polityków PiS. I dodaje, że Kaczyński dobrze się czuje w sytuacjach, kiedy ma inicjatywę , a tak ma być w jesiennym boju.”

Ponieważ z przyczyn podanych przeze mnie w dalszej części niniejszego pisma uważam Jarosława Kaczyńskiego za najmniej godnego zaufania polityka w Polsce, a Państwo jesteście na etapie ustalania planów PiS na jesień i później, pozwalam sobie – powodowany troską o pomyślność Ojczyzny i dobro obywateli – przejąć na chwilę inicjatywę i kieruję do Państwa wnioski jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Państwo poinformujecie mnie, jakie macie zamiary wobec złożonych przeze mnie – w interesie społecznym – wniosków. A ja poinformuję o nich opinię publiczną za pośrednictwem m.in. e-mail’i, kanałuwww.monitorpolski-YouTube.pl i strony www.kekusz.pl .

Jeśli łaskawość okażą mi Adresaci kopii niniejszego pisma, Panowie Jacek Kurski, Robert Feluś, Jacek Karnowski i Tomasz Sakiewicz, także za pośrednictwem TVP, „Faktu”, „Sieci” i „Gazety Polskiej”.

Pracując nad planami ustalacie Państwo – w tym przede wszystkim prezes Jarosław Kaczyński – także priorytety. Chciałbym – a myślę, że i Adresaci kopii niniejszego pisma – dowiedzieć się, jak w harmonogramie Państwa działań umieścicie te wskazane Wam przeze mnie.

Wskazawszy Państwu cele, o których realizację proszę w interesie społecznym oraz co do których wykonania Państwo posiadacie – indywidualnie, jako posłowie, oraz w zespołach, których jesteście bądź to członkami, bądź, jak Beata Szydło jako prezes Rady Ministrów liderami – uprawnienia i zasoby, wskażę Państwu także jedną z metod ich realizacji.

Ta metoda to „okresowa ocena wyników”. Polega na tym, że przełożeni ustalają razem z podwładnymi cele do realizacji w przyjętych przez nich okresach. Z reguły są to cele ustalane na okresy roczne w rozbiciu na kwartały. Po każdym kwartale przełożony dokonuje razem z podwładnym oceny stopnia zaawansowania realizacji celów. Jeśli konieczne razem wprowadzają korekty. Żeby po kolejnych trzech miesiącach dokonać wspólnie kolejnej oceny stopnia zaawansowania.

Proszę mi wierzyć… to działa.

Nie miejcie mi Państwo za złe, że w tym przypadku pozycjonuję siebie jako Państwa przełożonego. Takie podejście doskonale wpisuje się w retorykę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który przy każdej po temu okazji przypomina, że wybrał Was Suweren. Wnioski, które do Państwa kieruję dotyczą pomyślności i dobra, w tym m.in. bezpieczeństwa, Suwerena Ja tylko proszę, uprzejmie, żebyśmy wspólnie ustalili, kiedy uczynicie im – w tym dotyczącym kwestii, które Państwo, PiS, sami podnosicie – Państwo zadość, a onieważ media informują o zamiarach prezesa J. Kaczyńskiego na najbliższe tygodnie:

„ Kaczyński zamierza zaraz po wakacjach zarzucić posłów ustawami”

Źródło : Magdalena Rubaj, „Prezes szykuje jesień grozy!” ; „Fakt”, 21.08.2017, s. 2

postanowiłem dopomóc:

 1. Państwu w ustaleniu priorytetów.
 2. Suwerenowi w ocenie Państwa wiarygodności.

Nie wywieram na Państwa presji. Uszanuję każdą datę, nawet najbardziej odległą, którą Państwo zaproponujecie. Co oczywiste potem Państwa z tych, zaproponowanych przez Państwa, dat – Suweren – rozliczymy.

Jeśli nie dotrzymacie przez Was samych zaproponowanych terminów wyjaśnicie nam – Suwerenowi – z jakich stało się to przyczyn oraz zaproponujecie nowe terminy. Jeśli nas przekonacie co do przyczyn niedotrzymania terminów to Was ponownie wybierzemy, jeśli nie… zejdziecie ze sceny. Tak dzieje się w dobrze zarządzanych firmach. Tam wobec nieudaczników stosowana jest metoda, którą tak – barwnie – przedstawił któryś z nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele przedstawicieli polskiej elity politycznej:

 WYJE…AĆ W KOSMOS” – «Nieformalne prerogatywy ministra skarbu

wobec szefa kontrolującej go sejmowej komisji»

Źródło : „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości uprzejmie informuję, że metoda „okresowej oceny wyników”, którą Państwu proponuję nie jest moim wymysłem. To „abc” zarządzania zasobami ludzkimi. Powszechnie korzystają z niej korporacje.

Z bardzo dobrymi efektami korzystał z niej mój oraz mojego przełożonego w okresie od listopada 2002 roku do października 2006 roku Mateusza Morawieckiego pracodawca, Bank Zachodni WBK S.A.

Adresat kopii niniejszego pisma Mateusz Morawiecki był w tym czasie wiceprezesem zarządu Banku, dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu, a ja, jego podwładny, dyrektorem Obszaru Zarządzania Zasobami Nieruchomościami i Kosztami.

Ponieważ Mateusz Morawiecki jest obecnie członkiem rządu PiS, ministrem rozwoju i finansów możecie Państwo skorzystać z jego wiedzy eksperckiej i doświadczenia w zakresie zarządzania przez okresową ocenę wyników.

Politycy, w tym Państwo, członkowie najwyższej kadry kierowniczej „Firmy” Polska robicie, generalnie, co chcecie i kiedy chcecie. Hucpę usprawiedliwiacie, że zostaliście wybrani przez Suwerena. Kadencje – poselskie, czy też ministerialne – gwarantują Wam ciągłość zatrudnienia i wynagrodzenia z budżetu państwa bez względu na osiągane wyniki. Przyznajecie sobie Państwo premie – dotacje z budżetu państwa – nie wiadomo za co.

Uprzejmie proszę adresata kopii niniejszego pisma, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego o udzielenie adresatom pisma pouczenia z zakresu metody okresowej oceny wyników.

Z przykrością i zdumieniem stwierdzam, że najbardziej predestynowaną do skorzystania z niego jest Beata Szydło. Z przykrością, bo jest Pani przecież prezesem Rady Ministrów i „abc” zarządzania, którą jest metoda okresowej oceny wyników powinna Pani mieć w „małym palcu”. Ze zdumieniem, bo przecież dopuściwszy się, uważam, zdrady, tj. skorzystawszy w 2004 roku – jako funkcjonariusza publiczna Rzeczypospolitej Polskiej, radna sejmiku małopolskiego – z oferty służb USA, poddała się Pani zorganizowanemu dla Pani przez Departament Stanu, nieodpłatnie, w USA, szkoleniu w ramach programu “The International Visitor Leadership Program”. Jakkolwiek wzbrania się Pani przed ujawnieniem zakresu szkolenia – ambasada USA informuje na swej stronie internetowej, że jest z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA, co by potwierdzały Pani działania… – to skoro szkolono Panią z „leadership”, czyli przywództwa, powinna Pani znać i stosować metodę okresowej oceny wyników. Tymczasem nie tylko Pani w tej dziedzinie, ale także Pani podwładni z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak mawiał Lech Wałęsa: „ani me, ani be, ani kukuryku”. Ponieważ mocno się dowartościowując informuje nas Pani, że:

Ja jestem wynajęta do bronienia polskiego państwa i polskich obywateli.” 
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło , konferencja prasowa, TVP Info, 10 marca 2017 r., godz. 14:35

pomoc, której może Pani udzielić wicepremier Mateusz Morawiecki w zakresie metody okresowej oceny wyników będzie dla Polaków bezcenna.

Nawiasem mówiąc, Pani zacytowana wyżej wypowiedź wymaga sprostowania. Pani nie jest wynajęta. Nie wie Pani, co Pani mówi. Wynajmują, głównie, korporacje. Po wieloetapowych, obejmujących m.in. testy na inteligencję, procesach rekrutacji.

Panią wybrał sobie do pomocy, natychmiast po przeszkoleniu Pani w 2004 roku przez służby USA – z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA – prezes Jarosław Kaczyński. Od tego czasu prezes popycha Panią na coraz wyższe szczeble kariery politycznej ostatnio uczyniwszy Panią, kiepskiego kierownika, prezesem zarządu „Firmy” Polska. Nie wiadomo, czy to już szczyt Pani niekompetencji, bo media podają, że może Pani zostać marszałkiem Sejmu. To być może w ramach tzw. „degradacji przez promocję”.

Ponieważ Mateusz Morawiecki to strachajło, znaczy tchórz, a w chwilach strachu – szczególnie, gdy zagrożona jego, najlepszego w Polsce ekonomisty… wśród historyków, kariera – traci pamięć , na wypadek, gdyby w związku z moim niniejszym pismem doznał amnezji i zapomniał, że był moim przełożonym w BZ WBK S.A., w załączeniu przesyłam sporządzone w dniu 31 października 2006 r. przez zastępcę dyrektora Departamentu Kadr BZ WBK S.A. Annę Artemską Świadectwo Pracy, potwierdzające moje zatrudnienie w Banku w okresie od 01.11.2002 r. do 31.10.2006 r. – Załącznik 2
Źródło : Bank Zachodni WBK S.A., Świadectwo Pracy z dnia 31 października 2006 r. – Załącznik 2

Oto uzasadnienie dla moich wniosków z pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Ad pkt. I.1 str. 1

– Kolejność jest taka: ustawa antyterrorystyczna, szczyt NATO, ŚDM, informacja ministra nt. funkcjonowania ustawy 1066 ,

ale już po tych dwóch wielkich wydarzeniach. Potem zapadnie ewentualna decyzja o podjęciu prac nowelizujących – powiedział nam Czartoryski.”

  1. Źródło : Marcin Austyn, „Ustawa 1066 „o bratniej pomocy”nie do ruszenia. Przed wakacjami /2016 roku – ZKE/ .”http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia–przed-wakacjami,43762,i.html#ixzz4pAJwOfQ1 ,

  2. 7 czerwca 2016 r.

W dniu 10 stycznia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił – głosami posłów Platformy Obywatelskiej, Twojego Ruchu, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej – ustawę o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Ustawa umożliwia funkcjonariuszom i/lub pracownikom państw członkowskich UE i innych państw udział we wspólnych operacjach na terytorium RP – ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie przestępczości w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof.

Na stronie internetowej Sejmu podano m.in.: „Głosowanie nr 2 – posiedzenie 58 Dnia 10-01-2014 godz. 10:08:17 (…) Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Spraw Wewnętrznych

Głosowało – 427 Za – 286 Przeciw – 140 Wstrzymało się – 1 Nie głosowało – 33

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 203 199 198 1 4
PiS 136 120 1 119 16
TR 36 30 30 6
PSL 33 29 29 4
SLD 26 25 25 1
SP 17 15 15 2
niez. 9 9 3 5 1

Źródło : http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=58&nrglosowania=2

W Tabeli 1 przedstawiam wyniki imienne głosowania posłów Prawa i Sprawiedliwości:

Tabela 1

Lp. Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos
1. Abramowicz Adam Przeciw 2. Adamczyk Andrzej Przeciw
3. Andzel Waldemar Przeciw 4. Arciszewska-Mielewczyk Dorota Przeciw
5. Ardanowski Jan Krzysztof Przeciw 6. Arent Iwona Ewa Przeciw
7. Ast Marek Przeciw 8. Babalski Zbigniew Przeciw
9. Babinetz Piotr Przeciw 10. Bartuś Barbara Przeciw
11. Bąk Dariusz Przeciw 12. Bernacki Włodzimierz Przeciw
13. Bętkowski Andrzej Przeciw 14. Błaszczak Mariusz Przeciw
15. Brudziński Joachim Przeciw 16. Bubula Barbara Przeciw
17. Chmielowiec Zbigniew Przeciw 18. Czarnecki Witold Przeciw
19. Czartoryski Arkadiusz Przeciw 20. Czesak Edward Przeciw
21. Dobrzyński Leszek Przeciw 22. Dolata Zbigniew Przeciw
23. Duda Andrzej Przeciw 24. Dziedziczak Jan Nieobecny
25. Dziuba Tadeusz Przeciw 26. Falfus Jacek Przeciw
27. Fotyga Anna Przeciw 28. Girzyński Zbigniew Przeciw
29. Giżyński Szymon Przeciw 30. Gołojuch Kazimierz Przeciw
31. Gosiewska Małgorzata Przeciw 32. Górski Artur Nieobecny
33. Hoc Czesław Przeciw 34. Hofman Adam Nieobecny
35. Hrynkiewicz Józefa Przeciw 36. Jach Michał Przeciw
37. Jackiewicz Dawid Przeciw 38. Janczyk Wiesław Przeciw
39. Janik Grzegorz Przeciw 40. Jasiński Wojciech Przeciw
41. Jaworski Andrzej Nieobecny 42. Jędrysek Mariusz Orion Przeciw
43. Jurgiel Krzysztof Przeciw 44. Kaczyński Jarosław Nieobecny
45. Kamiński Mariusz Przeciw 46. Kamiński Mariusz Antoni Przeciw
47. Kloc Izabela Przeciw 48. Kłosowski Sławomir Przeciw
49. Kołakowski Lech Przeciw 50. Kołakowski Robert Przeciw
51. Kowalczyk Henryk Przeciw 52. Kownacki Bartosz Przeciw
53. Kraczkowski Maks Nieobecny 54. Krasulski Leonard Przeciw
55. Kruk Elżbieta Przeciw 56. Kuchciński Marek Nieobecny
57. Kuźmiuk Zbigniew Przeciw 58. Kwiatkowski Adam Przeciw
59. Latos Tomasz Nieobecny 60. Lipiec Krzysztof Przeciw
61. Lipiński Adam Przeciw 62. Łatas Marek Przeciw
63. Łopiński Maciej Przeciw 64. Machałek Marzena Przeciw
65. Macierewicz Antoni Przeciw 66. Malik Ewa Nieobecny
67. Małecki Maciej Przeciw 68. Masłowska Gabriela Przeciw
69. Mastalerek Marcin Nieobecny 70. Materna Jerzy Przeciw
71. Matusiak Grzegorz Przeciw 72. Matuszewski Marek Nieobecny
73. Mazurek Beata Przeciw 74. Michałkiewicz Krzysztof Przeciw
75. Moskal Kazimierz Przeciw 76. Naimski Piotr Przeciw
77. Nowak Maria Nieobecny 78. Opioła Marek Przeciw
79. Osuch Jacek Przeciw 80. Ożóg Stanisław Przeciw
81. Paluch Anna Przeciw 82. Pawłowicz Krystyna Przeciw
83. Pięta Stanisław Przeciw 84. Piontkowski Dariusz Przeciw
85. Piotrowicz Stanisław Przeciw 86. Polaczek Jerzy Przeciw
87. Polak Marek Przeciw 88. Polak Piotr Przeciw
89. Popiołek Krzysztof Przeciw 90. Pyzik Piotr Za
91. Rafalska Elżbieta Przeciw 92. Rębek Jerzy Przeciw
93. Rogacki Adam Przeciw 94. Rusiecki Jarosław Przeciw
95. Rzońca Bogdan Przeciw 96. Sadurska Małgorzata Przeciw
97. Sasin Jacek Przeciw 98. Schreiber Grzegorz Przeciw
99. Seliga Dariusz Przeciw 100. Sellin Jarosław Przeciw
101. Sobecka Anna Elżbieta Przeciw 102. Sprawka Lech Przeciw
103. Strzałkowski Stefan Przeciw 104. Suski Marek Przeciw
105. Szałamacha Paweł Przeciw 106. Szarama Wojciech Przeciw
107. Szczerski Krzysztof Przeciw 108. Szczypińska Jolanta Nieobecny
109. Szlachta Andrzej Przeciw 110. Szmit Jerzy Przeciw
111. Szwed Stanisław Przeciw 112. Szydło Beata Przeciw
113. Szyszko Jan Nieobecny 114. Śniadek Janusz Przeciw
115. Świat Jacek Nieobecny 116. Tchórzewski Krzysztof Przeciw
117. Telus Robert Przeciw 118. Terlecki Ryszard Przeciw
119. Tobiszowski Grzegorz Przeciw 120. Tomaszewski Jan Przeciw
121. Ujazdowski Kazimierz Michał Przeciw 122. Warzecha Jan Przeciw
123. Waszczykowski Witold Przeciw 124. Wiśniewska Jadwiga Przeciw
125. Witek Elżbieta Nieobecny 126. Witko Marcin Przeciw
127. Wojtkiewicz Michał Przeciw 128. Woźniak Grzegorz Adam Przeciw
129. Zalewska Anna Przeciw 130. Zawiślak Sławomir Przeciw
131. Zbonikowski Łukasz Przeciw 132. Zieliński Jarosław Przeciw
133. Złotowski Kosma Przeciw 134. Zuba Maria Przeciw
135. Zubowski Wojciech Przeciw 136. Żyżyński Jerzy Przeciw

Źródło : Głosowanie nr 2 dnia 10-01-2014 Wyniki imienne posłów PiS,http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40392&KodKlubu=PiS

Spośród 120 posłów Prawa i Sprawiedliwości biorących udział w głosowaniu 119 głosowało przeciw, w tym sześcioro członków obecnego Prezydium PiS, Adresatów niniejszego pisma: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie brał udziału w głosowaniu. Tak samo obecny marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lutego 2014 r. przyjęto poprawki Senatu i tego samego dnia ustawę przekazano do podpisu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, a ten podpisał ją w dniu 24 lutego 2014 r. Przed podpisaniem ustawy prezydent B. Komorowski nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do skierowania – w ramach tzw. kontroli prewencyjnej – wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

Została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 295. Weszła w życie w dniu 11 kwietnia 2014 r.

Ustawa z 7 lutego 2014 r. nazywana jest potocznie:

 1. ustawą 1066”- od numeru druku, na którym rządu Donalda Tuska projekt ustawy wpłynął w dniu 18 stycznia 2013 r. do Sejmu,
 2. ustawą „o bratniej pomocy”,

W dalszej części niniejszego pisma będę używał, zamiennie, tych nazw.

Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość niemal jednogłośnie głosowało przeciwko uchwaleniu „ustawy 1066” przypomnieć należy kalendarium przejmowania przez Państwa władzy w Polsce:

 1. w dniu 6 sierpnia 2015 r. został zaprzysiężony – złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym – na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydat prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Andrzej Duda.
 2. w dniu 12 listopada 2015 r. złożyli ślubowania i rozpoczęli sprawowanie mandatu parlamentarnego posłowie i senatorowie VIII kadencji,
 3. w dniu 16 listopada 2015 r. została powołana i zaprzysiężona przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Ministrów pod kierownictwem Beaty Szydło.

Od dnia 16 listopada 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość posiada – posiadacie Państwo – pełnię władzy w Polsce .

W związku z powyższym, postrzegając ustawę „o bratniej pomocy” jako antypolską, po tym, gdy głosujący przeciwko jej uchwaleniu PiS przejął władzę w Polsce skierowałem:

 1. pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. do prezesa PiS, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego:„Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o przedłożenie przez posłów partii Prawo i Sprawiedliwość – na podstawie art. 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „ Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom (…) ” – Sejmowi projektu ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. /Dz. U. z dnia 11 marca 2014 r., poz. 295/ o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
 2. pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. do premier Beaty Szydło: „Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o przedłożenie przez Radę Ministrów – na podstawie art. 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje (…) Radzie Ministrów ” – Sejmowi projektu ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. /Dz. U. z dnia 11 marca 2014 r., poz. 295/ o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Do dnia wysłania niniejszego pisma Jarosław Kaczyński i Beata Szydło nie udzieliliście odpowiedzi na moje w.w. pisma do Państwa z 29.12.2015 r.

Niedługo po skierowaniu przeze mnie w.w. pism z 29.12.2015 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz do premier Beaty Szydło, w dniu 13 stycznia 2016 r. posłowie Ruchu Kukiz’15 złożyli do laski marszałkowskiej projekt „ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” .

W uzasadnieniu podali między innymi: „(…) Jednakże w przypadku decyzji, które mają wiążących adresatów, tj. Państwa Członkowskie, implementacja jest zbędna i przyjęcie ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku nie stanowiło wykonania prawa unijnego. Ponadto ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej , co nie może stanowić wykonania prawa unijnego.
(…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 
funkcjonariusze zagraniczni uzyskali uprawnienia do korzystania z broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego na takich samych zasadach jakie obowiązują funkcjonariuszy Policji . Oznacza to, że na mocy ustawy, zagraniczni funkcjonariusze Policji oraz innych jednostek mogliby zostać wykorzystani do tłumienia w Polsce zgromadzeń publicznych, także z wykorzystaniem broni palnej, gazów bojowych, pałek itp .

Ustawa otwiera rządowi i jednostkom podległym możliwość wykorzystania zagranicznych funkcjonariuszy do tłumienia protestów niezadowolenia społecznego w sytuacji, gdy polskie służby odmówią wykonania rozkazu kierując się zasadą obywatelskiego nieposłuszeństwa . Ponadto zagraniczni funkcjonariusze mogą na mocy ustawy zostać dopuszczeni do działań operacyjnych polegających na podsłuchiwaniu, nagrywaniu i prowadzeniu obserwacji wobec obywateli Polski . Nikt nie daje gwarancji jakie informacje zdobędą w trakcie prowadzenia tych działań i w jaki sposób wykorzystają je po powrocie do swojego państwa. Ustawa otwiera więc w znaczący sposób możliwość działania obcych wywiadów na niekorzyść Polski i Polaków pod przykrywką wspólnych działań operacyjnych. Ustawa dopuszcza również to, że zagraniczni funkcjonariusze w trakcie wspólnych działań na terytorium Polski będą korzystać z własnej broni palnej (art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy) oraz sprzętu służącego do podsłuchiwania i nagrywania . To również może prowadzić do poważnych nadużyć ze strony zagranicznych funkcjonariuszy, którzy nie zawsze mogą korzystać z uprawnień, które przyznaje im ustawa w dobrej wierze. Co więcej, nie są oni zobowiązani przysięgą do służenia Polsce i Polakom, a swoim państwom .”

Jakkolwiek PiS głosowało przeciwko „ustawie 1066”, a od listopada 2015 r. posiada pełnię władzy w Polsce projekt posłów Kukiz’15 nie był głosowany przez Sejm, pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. skierowanym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego do dnia złożenia niniejszego pisma Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie poddał pod głosowanie złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Posłów Ruchu Kukiz’15 projektu ustawy: „ o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 10 maja 2016 r. głównego specjalisty Biurq Komunikacji Społecznej Sejmu Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik 3„Kancelaria Sejmu Biuro Komunikacji Społecznej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, Warszawa, 10 maja 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ BKSP-141-1815/16 Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ korespondencji z dnia 22.04.br., skierowanej do Marszałka Sejmu, która w dniu 26.04.br. została przesłana do naszego biura.

Wyjaśniamy, że poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 346) wpłynął do Sejmu dnia 13 stycznia 2016 r.

W dniu 16 marca br. skierowany został do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jest to obecny stan prac legislacyjnych nad w/wym. projektem. GŁÓWNY SPECJALISTA Małgorzata Niebieszczańska”
Źródło : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo z

dnia 10 maja 2016 r.głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik 3

Po upływie 7 miesięcy, pismem z dnia 1 grudnia 2016 r. skierowanym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego do dnia złożenia niniejszego pisma Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie poddał pod głosowanie złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Posłów Ruchu Kukiz’15 projektu ustawy: „ o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W odpowiedzi otrzymałem pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 18 grudnia 2016 r. o treści – Załącznik 4„Kancelaria Sejmu Biuro Komunikacji Społecznej Warszawa, 18 grudnia 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ BKSP-141-1815 -16 Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ kolejnej korespondencji z dnia 1.12.br., skierowanej do Marszałka Sejmu, która w dniu 5.12..br. została przesłana z Gabinetu Marszałka Sejmu do naszego biura.

Odpowiedź nasza z dnia 10.05.br pozostaje nadal aktualna .

Ponownie wyjaśniamy, że poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 346) wpłynął do Sejmu dnia 13 stycznia 2016 r.

W dniu 16 marca br. skierowany został do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W dalszym ciągu jest to aktualny stan prac legislacyjnych nad w/wym. projektem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 150 Regulaminu Sejmu pracami komisji sejmowych kolegialnie kieruje Prezydium Komisji Sejmowych.

GŁÓWNY SPECJALISTA Małgorzata Niebieszczańska”
Źródło : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo

głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 18 grudnia 2016 r. – Załącznik 4

Z przedstawionych wyżej przyczyn pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i premier Beaty Szydło złożyłem: „Do:

 1. Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 2. Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 3. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi przez każde z Państwa wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje w mocy „ustawę o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z dnia 11 marca 2014 r., poz. 295), mimo że:
   1. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko jej przyjęciu,
   2. w dniu 13 stycznia 2016 r. posłowie Ruchu Kukiz’15 złożyli do laski marszałkowskiej projekt „ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
   3. autorzy projektu ustawy jak w pkt I.2 wykazali, że „ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” z dnia 7 lutego 2014 r. jest antypolska,
  2. czy Państwo – członkowie najwyższego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości – po to wywołujecie i eskalujecie konflikty w Polsce, żeby po wspólnym z opozycją parlamentarną i samozwańczymi obrońcami demokracji doprowadzeniu do zamieszek zrobić użytek z utrzymywanej przez Was w mocy ustawy, jak w pkt. I.1.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi – przez każde z Państwa – na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.”

Jarosław Kaczyński tradycyjnie nie odpowiedział.

W imieniu marszałka Sejmu M. Kuchcińskiego poinformowała mnie główny specjalista M. Niebieszczańska, że aktualna jest poprzednia odpowiedź: – Załącznik 5„Kancelaria Sejmu Biuro Komunikacji Społecznej Warszawa, 31 stycznia 2017 r. r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ BKSP-141-1815 -17 Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ kolejnej korespondencji z dnia 4.01.br, skierowanej m.in. do Marszałka Sejmu, która w dniu 13.01.br. została przesłana z Gabinetu Marszałka Sejmu do naszego biura.

Odpowiedź nasza z dnia 18.12.2016 r. pozostaje nadal aktualna .

Ponownie informujemy, że zgodnie z art. 150 Regulaminu Sejmu pracami komisji sejmowej kolegialnie kieruje jej prezydium . GŁÓWNY SPECJALISTA Małgorzata Niebieszczańska”

Źródło : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815-17,

pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. – Załącznik 5

Skoro aktualna pozostawała odpowiedź z dnia 18 grudnia 2016 r. , to znaczy, że projekt ustawy posłów Kukiz’15 z dnia 13.01.2016 r. był w dniu 31 stycznia 2017 r. wciąż – po roku od daty złożenia go do laski marszałkowskiej –w… I-ym czytaniu przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych .

W związku z w.w. pismem z 04.01.2017 r., z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doręczono mi – do wiadomości – pismo z dnia 20 stycznia 2017 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Załącznik 6„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu pismo Pana Zbigniewa Kękusia, które wpłynęło do Departamentu w dniu 9 stycznia br.

Autor pisma prosi o uzasadnienie celowości utrzymywania w mocy prawnej ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament prosi o udzielenie odpowiedzi Panu Z. Kękusiowi oraz przekazanie jej kopii do KPRM, powołując się na numer niniejszego pisma . Radca Prezesa Rady Ministrów Marek Kryński”

Załącznik – 10 kart + koperta

Do wiadomości : Pan Zbigniew Kękuś ul. Mazowiecka 55 m. 21 30-019 Kraków”
Źródło : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr,

pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. – Załącznik 6

Minęły ponad trzy miesiące…

Ponieważ do dnia 27 kwietnia 2017 r. nie doręczono mi odpowiedzi na pismo z 04.01.2017 r. do premier Beaty Szydło:

 1. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieście Krzysztofa Ćwirty pismem z dnia 27.04.2017 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. –Załącznik 7:„Pan Krzysztof Ćwirta Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa Dotyczy: I. Zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, i działania:
  1. na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – patrz: pkt I.2,
  2. na szkodę mojego interesu prywatnego,

przez nieudzielanie do dnia złożenia niniejszego pisma odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 4 stycznia 2017 r. /patrz: Załącznik 1 / w sprawie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. „ o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ” (Dz. U. z dnia 11 marca 2014 r., poz. 295).”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 27 kwietnia 2017 r. do prokuratora rejonowego w Warszawie Krzysztofa

Ćwirty – Załącznik 7

 1. skierowanym do premier Beaty Szydło pismem z dnia 27.04.2017 r. poinform woalem ją o złożeniu zawiadomienia, jak w pkt. 1 – Załącznik 8„Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy: I. Zawiadomienie, że:
  1. do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 4 stycznia 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy „o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” z dnia 7 lutego 2014 r.” –Załącznik 1 ,
  2. w związku z nieudzieleniem mi odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 4 stycznia 2017 r.:
   1. pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez adresatkę niniejszego pisma przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.,
   2. w dniu 8 maja 2017 r. stawię się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 po odpowiedzi na wnioski z pisma z 04.01.2017 r. i poproszę o spotkanie z Radcą Prezesa Rady Ministrów Markiem Kryńskim,
  3. w przypadku odmowy w dniu 8 maja 2017 r. wydania mi odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 4 stycznia 2017 r., złożę w dniu 8 maja 2017 r. w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście skierowane do Prokuratora Rejonowego pismo informujące go o dalszym uchylaniu się adresatki niniejszego pisma od dopełnienia obowiązku określonego w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. o kontynuacji popełniania przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 27 kwietnia 2017 r. do premier Beaty Szydło – Załącznik 8

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 27 kwietnia 2017 r., w dniu 8 maja 2017 r. stawiłem się – w obecności kilku towarzyszących mi osób – w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem odebrania odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 4 stycznia 2017 r. do premier Beaty Szydło. Poprosiłem o spotkanie z radcą Markiem Kryńskim.

Radca M. Kryński:

 1. poinformował mnie, że… nie ma odpowiedzi,
 2. poprosił mnie, żebym skierował… do niego, kolejne pismo z w.w. sprawie.

Następnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów doręczyła mi kopię pisma radcy Marka Kryńskiego z dnia 9 maja 2017 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Załącznik 9„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu pismo Pana Zbigniewa Kękusia, które wpłynęło do Departamentu w dniu 5 maja br.

Pismo powyższe Departament traktuje jako zażalenie na brak udzielenia odpowiedzi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pismo Pana Z. Kękusia przekazane za pośrednictwem DSO w dniu 20 stycznia br. (znak jw.), w którym Pan Z. Kękuś prosił o uzasadnienie celowości utrzymywania w mocy prawnej ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament prosi o udzielenie odpowiedzi Panu Z. Kękusiowi oraz przekazanie jej kopii do KPRM, powołując się na numer niniejszego pisma . Radca Prezesa Rady Ministrów Marek Kryński”

Załącznik – 4 karty + koperta

Do wiadomości: Pan Zbigniew Kękuś ul. Mazowiecka 55 m. 21 30-019 Kraków”
Źródło : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr,

pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z dnia 9 maja 2017 r. – Załącznik 9

W dniu 25 maja 2017 r. dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Sprycha sporządził pismo do mnie o treści – Załącznik 10„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego DPP-OP-o51-7/17 Warszawa, dnia 25 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie W nawiązaniu do Pana pisma dotyczącego uzasadnienia celowości utrzymywania w mocy prawnej ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 295), uprzejmie informuję, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem projektu stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 346).

Projekt ten, zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym, zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://bip.mswia.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, że opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na Pana wystąpienie – za co przepraszam – spowodowane było w szczególności koniecznością dogłębnego zbadania zagadnienia prze przystąpieniem do właściwych prac , o których wspomniałem powyżej. Z wyrazami szacunku Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Sprycha”
Źródło : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego, znak: DPP-OP-

051-7/17, pismo z dnia 25 maja 2017 r. dyrektora Departamentu Andrzeja Sprychy – Załącznik 10

W związku z wyjaśnieniem dyr. A. Sprychy z pisma z dnia 25 maja 2017 r. przypomnieć należy stanowisko przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusza Czartoryskiego – w dniu 10 stycznia 2014 r. głosował przeciwko uchwaleniu „ustawy 1066”; patrz: str. 4-5 niniejszego pisma – z czerwca… 2016 roku zamieszczone w opublikowanym 7 czerwca 2016 r. na portalu www.pch.pl artykule Marcina Austyna pt. „Ustawa 1066 „o bratniej pomocy” nie do ruszenia. Przed wakacjami .” na temat „ustawy 1066”: Polski parlament w najbliższym czasie nie zajmie się zniesieniem zapisów ustawy „o bratniej pomocy”. Nie pomaga nawet 27 tys. głosów obywateli. Priorytetem jest ustawa antyterrorystyczna, szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Na refleksję przyjdzie pora dopiero po parlamentarnych wakacjach .

Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawy 1066 nazywanej też ustawą „o bratniej pomocy”) trafił do Sejmu już na początku tego roku. Dokument już w marcu skierowano do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na tym jego procedowanie się zakończyło .

– Najwyraźniej projekt trafił do sejmowej zamrażarki – mówi nam poseł Robert Winnicki (niez.), prezes Ruchu Narodowego i inicjator projektu znoszącego ustawę „o bratniej pomocy”. Jak zapewnił nas parlamentarzysta, na kolejnym posiedzeniu Sejmu odbędzie tournée po gabinecie marszałka i komisjach, by sprawę losów projektu wyjaśnić.

– „Ustawa 1066” dopuszcza możliwość prowadzenia operacji przez służby obcych państw na terenie państwa polskiego. To zakwestionowanie naszej suwerenności. Zwróćmy uwagę, że nie dotyczy to wyłącznie stanów wyjątkowych, klęsk żywiołowych czy współpracy transgranicznej, które stały się motywem, by taką ustawę przyjąć, ale dotyczy całego terytorium naszego państwa i służb mundurowych, policyjnych, a nie tylko ratunkowych – zaznacza Winnicki.

Zdaniem parlamentarzysty stosowanie siły przez służby mundurowe jest prerogatywą suwerennego państwa. Zaś państwo, które z tego prawa rezygnuje, czyni w owej prerogatywie wyłomy, samo ustawia się w roli państwa niesuwerennego. – Poza tym mamy przykre doświadczenia w historii współpracy różnych ośrodków polskich z obcymi służbami czy agenturami – przypomina. Dlatego, zdaniem posła, możliwość takiej ingerencji należy ustawowo wykluczyć.

Warto przypomnieć, że za pośrednictwem platformy protestuj.pl pod apelem o jak najszybsze podjęcie kroków niezbędnych do uchylenia ustawy 1066 podpisało się już ok. 27 tys. obywateli podzielających obawy co do słuszności funkcjonowania tego rodzaju aktów prawnych. Protest trafił do szefów wszystkich klubów parlamentarnych . Póki co ten głos jest ignorowany. Dlaczego?

– Zmiany są niemile widziane, bo mogą być krytycznie postrzegane w Brukseli, a PiS boi się otwierać kolejnego frontu. Jest to postawa błędna. Bo w sytuacji politycznej, geopolitycznej w jakiej obecnie się znajduje UE, zwłaszcza kiedy jesteśmy dociskani przez KE, powinniśmy podejmować bardziej kroki ofensywne, niż defensywne. Jest ku temu klimat, by zacząć z UE i KE rozmawiać bardziej zdecydowanym tonem i proponować też krajom naszego rejonu alternatywę dla brukselskiego centralizmu – dodał Winnicki.

Jak zapewnił nas Arkadiusz Czartoryski, poseł PiS, szef sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, parlament projektem dotyczącym uchylenia ustawy „o bratniej pomocy” się zajmie, ale w stosownym czasie.

– W planie pracy komisji mamy informację ministra spraw wewnętrznych na temat funkcjonowania tej ustawy. Pamiętajmy jednak, że czeka nas duża nowelizacja, to tzw. ustawa antyterrorystyczna. Chcemy, by ta regulacja pierwotnie rozwiązała kwestie praw polskich służb specjalnych wojska, policji i innych instytucji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa – zaznacza parlamentarzysta.

Jak dodał, przygotowanie takiej nowelizacji przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO w Warszawie, jest dla partii rządzącej priorytetem. Dopiero po tych wydarzeniach minister Mariusz Błaszczak dokona oceny funkcjonowania obowiązujących aktów prawnych, a tym także tzw. ustawy 1066.

– Kolejność jest taka: ustawa antyterrorystyczna, szczyt NATO, ŚDM, informacja ministra nt. funkcjonowania ustawy 1066, ale już po tych dwóch wielkich wydarzeniach. Potem zapadnie ewentualna decyzja o podjęciu prac nowelizujących – powiedział nam Czartoryski. Jak wyjaśnił, parlamentarzyści pracując nad ustawą antyterrorystyczną nie chcą w tym gorącym okresie dokładać jeszcze jednej nowelizacji. Biorąc pod uwagę tak zaplanowany kalendarz, najbliższy możliwy termin zajęcia się projektem znoszącym ustawę 1066, przypadnie najwcześniej po wakacjach parlamentarnych .

Warto przypomnieć, że w czasie już toczonych dyskusji nad projektem ustawy znoszącej zapisy „o bratniej pomocy” Biuro Analiz Sejmowych wskazywało, że projekt „zmierza do uchylenia ustawy, która zawiera przepisy wykonujące trzy decyzje unijne, które stanowią akty wiążącego prawa Unii Europejskiej i które nakładają liczne obowiązki na państwa członkowskie o charakterze implementacyjnym.” Zdaniem ekspertów BAS, uchylenie ustawy „doprowadzi do sytuacji, że obowiązki wynikające z tych decyzji nie będą wykonane”, co naruszy zapisy Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Z taką opinią nie zgodziła się prof. Krystyna Pawłowicz, poseł PiS. Jak oceniła, ustawa nie wykonuje wskazanych trzech decyzji unijnych, gdyż wykracza poza zakres upoważnienia. – Te druki miały uporządkować wspólne działania transgraniczne dotyczące przestępstw czy terroryzmu transgranicznego. Tylko w takim zakresie – wskazywała. Tymczasem PO-PSL przyjęła akt prawny, który „generalnie pozwala swobodnie podróżować po całej Polsce niejasnym wojskom – unijnym zapewne, ale to tak jasno nie wynika z tego dokumentu – nie tylko w celu zwalczania i prowadzenia akcji antyterrorystycznych o charakterze transgranicznym, które umożliwiałyby przy granicy podejmowanie działań, ale także zezwala na podejmowanie działań (…) polegających również na tłumieniu jakiś zamieszek czy rozruchów społecznych na terytorium Polski”.

To – w ocenie prof. Pawłowicz – skrajnie wykracza poza zakres, który wyraźnie wynika z unijnych decyzji. Profesor wytknęła przy okazji BAS zbyt małą dbałość o interesy polskie. – Państwo powinni trochę więcej patriotyzmu prawnego wykazywać, a nie ślepo popierać cokolwiek się zrobi unijnego. Państwo są bardziej papiescy jak papież – mówiła. 

Źródło : Marcin Austyn, „Ustawa 1066 „o bratniej pomocy” nie do ruszenia. Przed wakacjami /2016 roku – ZKE/.”http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia–przed-wakacjami,43762,i.html#ixzz4pAJwOfQ1 , 7 czerwca 2016 r.

Zwracam Państwa – a także Adresatów kopii niniejszego pisma – uwagę na tytuł artykułu M. Austyna: „Ustawa 1066 „o bratniej pomocy” nie do ruszenia. Przed wakacjami  .

Chodziło o wakacje 2016 roku.

Za kilka dni skończą się wakacje A.D… 2017.

Czyż to nie zbiorowa Prawa i Sprawiedliwości schizofrenia…? Stu dziewiętnastu na stu dwudziestu biorących udział w głosowaniu posłów PiS – w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od sierpnia 2015 r. i prezes Rady Ministrów od listopada 2015 r. – przeciw, sześciu na siedmiu członków obecnego prezydium PiS przeciw, prezydent, premier i posłowie posiadają konstytucyjne prawo /art. 118.1 Konstytucji/ do inicjatywy ustawodawczej, z której nawet nie musicie Państwo korzystać bo Was wyręczyli w dniu 13 stycznia 2016 r. posłowie Kukiz’15. Wasz Sejm – w tym kierujący jego pracami marszałek Marek Kuchciński – i Senat.

A antypolska, z całą pewnością sprzeczna z Konstytucją, „ustawa o bratniej pomocy” Donalda Tuska, której Państwo ponoć nie chcieliście – patrz: „Głosowanie nr 2 dnia 10-01-2014 Wyniki imienne posłów PiS” , str. 4-5 niniejszego pisma – wciąż obowiązuje i stanowi dla nas zagrożenie trafnie wskazane przez parlamentarzystów PiS.

Jeśli to nie zbiorowa schizofrenia toco? Może – po prostu – skutek mocy sprawczej nieobecnego podczas głosowania 10 stycznia 2014 r. prezesa Jarosława Kaczyńskiego…?

Rozumiem, że zajęci pracami nad szykowanymi nam na jesień „hitami” możecie Państwo nie być w stanie przygotować głosowania nad uchyleniem ustawy z 07.02.2014 r. – mimo że projekt posłów Kuiz’15 czeka na Państwa łaskawość 19 miesięcy – podczas pierwszej powakacyjnej sesji Sejmu. Szanując takie Państwa ewentualnie stanowisko proszę o sporządzenie dla mnie oświadczenia, z jaką, najpóźniej, datą zostanie poddany pod głosowanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożony do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r.

Ad. pkt. I.2, str. 1

(…) Temat reparacji wojennych powrócił krótko po wygranych przez PiS wyborach. Kaczyński udzielił wywiadu, który odbił się głośnym echem u zachodnich sąsiadów. Kaczyński mówił wówczas tak: (…)

nasza rezygnacja z odszkodowań nigdy nie została zarejestrowana przez odpowiedni organ ONZ,

czyli w sensie prawnym tego w ogóle nie ma. 

Źródło : „Kaczyński przypomina o odszkodowaniach wojennych. O jaką kwotę chodzi?” ;http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/prezes-wystawi-rachunek-za-wojenne-zniszczenia/8egyn2f 2 lipca 2017/podkreślenia moje – ZKE/

Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło żadnych działań na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową po zwycięskich dlań wyborach w 2005 roku.

Nie podjęliście Państwo także żadnych działań na rzecz uzyskania odszkodowań przez prawie dwa lata, posiadając pełnię władzy – Sejm, Senat, Rada Ministrów, PiS’owski prezydent Andrzej Duda – od dnia 16 listopada 2015 roku.

Pismem z dnia 15 marca 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak ja złożyłem – Załącznik 11: „ Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak – Załącznik 11

Pismami z dnia 12 czerwca 2017 r. skierowanymi do prezydenta Andrzeja Dudy oraz do premier Beaty Szydło zawiadomiłem adresatów o złożonym przeze mnie pozwie oraz skierowałem wnioski:

 1. do prezydenta A. Dudy: „Wniosek o udzielenie zgodnego z uprawnieniami adresata niniejszego pisma jako obywatela oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poparcia dla skierowanego przeze mnie pismem z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego Małgorzaty Kluziak pozwu – Załącznik 1 : „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową. 
 2. do premier B. Szydło: „Wniosek o udzielenie zgodnego z uprawnieniami adresatki niniejszego pisma jako obywatelki oraz Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej poparcia dla skierowanego przeze mnie pismem z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego Małgorzaty Kluziak pozwu – Załącznik 1 : Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową .”

Pisma jak wyżej są opublikowane na stronie www.kekusz.pl.

Do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi od żadnego z adresatów.

Niedługo po ich wysłaniu przeze mnie Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył mi postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 12„Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie /w przedmiocie ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej/

postanawia: dokonać ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej – Republiki Federalnej Niemiec w ten sposób, że ustalić, iż organem, z którego działalnością związane jest żądanie pozwu, w niniejszej sprawie jest Urząd Kanclerski Republiki Federalnej Niemiec .”

Źródło : Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk

z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 12

Postanowienie sędzi E. Jończyk z 29.05.2017 r. jest dowodem, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje mój pozew.

Doręczyłem to postanowienie licznym przedstawicielom opinii publicznej – w tym przedstawicielom władz, członkom PiS – a jego skan został umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Pismem z dnia 10 lipca 2017 r. skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego złożyłem – Załącznik 13:„Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn po uzyskaniu przez Prawo i Sprawiedliwość pełni władzy w Polsce nie podjął Pan, ani żadne z członków i członkiń tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”, działań na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowania od Republiki Federalnej Niemiec za II wojnę światową,
  2. czy zamierza Pan podjąć działania – jeśli tak, proszę o podanie w jakim terminie – na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowania od Republiki Federalnej Niemiec za II wojnę światową.
 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie o rozpoznawaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie mojego pozwu Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich tytułem reparacji za II wojnę światową .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 10 lipca 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 13

Moje pismo z 10.07.2017 r. wpłynęło do Biura Zarządu PiS w Warszawie w dniu 12 lipca 2017 r. co potwierdza data umieszczona przez pracownika Biura na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru.

Więcej informacji na temat mojego pozwu z dnia 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec prezentują umieszczone na kanale red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl filmy pt.:

 1. „ Zbigniew Kękuś: biliony niewypłaconych przez Niemców odszkodowań dla Polaków!!! Konspiracja rządu.” – opublikowany 3 kwietnia 2017 r.,
 2. „ Dr Zbigniew Kękuś o mataczeniu w sprawie odszkodowań niemieckich dla Polski i sprawie przeciwko ING” – opublikowany 9 czerwca 2017 r.,
 3. „ Dr Zbigniew Kękuś: Sąd przyjmuje sprawę o odszkodowanie od Niemiec w wysokości 845 mld dolarów” – opublikowany 5 lipca 2017 r.,
 4. „ Dr Zbigniew Kękuś: Kaczyński pozbawia mnie pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń od Niemiec” – opublikowany 6 sierpnia 2017 r.,
 5. „ Dr Zbigniew Kękuś: wiem co ustali Sejm ws. odszkodowań od Niemiec” – opublikowany 13 sierpnia 2017 r.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. media informowały:

(…) Analiza miała być gotowa najpóźniej 11 sierpnia , ale poseł PiS Arkadiusz Mularczyk musi uzbroić się w cierpliwość. Zamówiona przez niego opinia o możliwości dochodzenia przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec nie został jeszcze przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych. „Materia jest złożona i skomplikowana” – wyjaśnia Centrum Informacyjne Sejmu.

Przed tygodniem poseł Arkadiusz Mularczyk poinformował, że złożył do Biura Analiz Sejmowych wniosek

o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań

za straty wojenne od Niemiec .

Zgodnie z dokumentem analiza w tej sprawie miała być gotowa do 11 sierpnia.
Okazuje się jednak, że BAS potrzebuje więcej czasu na jej przygotowanie . Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, odpowiedź na zapytanie polityka PiS „nie została jeszcze przygotowana”.

„ Materia opinii jest złożona i skomplikowana, wymaga też odniesienia się do szeregu aktów prawa międzynarodowego i analizy wielu zagadnień prawnych” – wyjaśniło CIS. Nie sprecyzowało, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentu .”

Źródło : „Materia skomplikowana”. Sejm chce więcej czasu na wydanie opinii o odszkodowaniach za wojnę” ,

tvn.24.pl, 11 sierpnia 2017, 11:18

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk skierował pytania do Biura Analiz Sejmowych w sprawie odszkodowań w dniu 12 lipca 2017 r.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński już przed prawie trzema laty mówił o należnych nam od Niemiec odszkodowaniach. Media przypominają:

„ Temat reparacji wojennych powrócił krótko po wygranych przez PiS wyborach. Kaczyński udzielił wywiadu, który odbił się głośnym echem u zachodnich sąsiadów. Kaczyński mówił wówczas tak: ” Rachunek krzywd po polskiej stronie jest ogromny i powtarzam, w ciągu tych 70. już lat, które minęły od końca wojny, te sprawy nie zostały nigdy załatwione i w sensie prawnym są aktualne, bo jak wiemy, to zostało niedawno przez pana Kostrzewę-Zorbasa odkryte (dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas we wrześniu 2014 r. poinformował opinię publiczną,

że zrzeczenie się przez Polskę reparacji wojennych w 1953 r. nie ma mocy prawnej – red.), nasza rezygnacja

z odszkodowań nigdy nie została zarejestrowana przez odpowiedni organ ONZ, czyli w sensie prawnym tego

w ogóle nie ma. Droga jest otwarta i w Niemczech też się powinno o tym pamiętać ”.

Źródło : „Kaczyński przypomina o odszkodowaniach wojennych. O jaką kwotę chodzi?” ;http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/prezes-wystawi-rachunek-za-wojenne-zniszczenia/8egyn2f 2 lipca 2017/podkreślenia moje – ZKE/

Co oczywiste, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk nie mógł sobie w tak ważnej sprawie pozwolić na samowolkę i zanim skierował w dniu 12 lipca 2017 r. swój pytania do Biura Analiz Sejmowych musiał o tym poinformować prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Być może panowie razem redagowali treść pytań.

Rozumiem zatem, że po tym, gdy BAS udzieli odpowiedzi na wnioski posła A. Mularczyka, w tym wskaże, w jakiej formie i w jakim trybie Polska może dochodzić roszczeń od Niemiec Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele podejmie właściwe działania.

Zwracając uwagę na zbieżność mojego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz posła PiS Arkadiusza Mularczyka zbieżność stanowisk w kwestii odszkodowań od Niemiec – że się Polsce należą – proszę o przygotowanie dla mnie na dzień 11.09.2017 r. oświadczenia, w ile miesięcy po przedstawieniu przez Biuro Analiz Sejmowych stanowiska w sprawie możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec, Prawo i Sprawiedliwość – Rada Ministrów i/lub Sejm i/lub Senat – podejmie działania, w formie i trybie wskazanych przez BAS, na rzecz wypłaty Polsce przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowań za II wojnę światową.

Ad. pkt. II.3, str. 1

(…) Dziennikarze dopytywali dziś o wątek LOT-u.

Przewodnicząca /Małgorzata Wassermann –ZKE/ przyznała, że ta część jest tak złożona i obszerna,

że można myśleć o powołaniu nowej komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą próby zniszczenia narodowego przewoźnika lotniczego .

Małgorzata Wassermann nawiązała też do publikacji portalu wPolityce.pl, w którym ujawniono,

że Marcin P. miał wiedzieć o tym, kiedy ma upaść LOT. 

Źródło : „Małgorzata Wassermann po przesłuchaniu Michała Tuska: „Ujawnimy kto wstrzymał działania ABW ws.

OLT i Amber Gold” , https://wpolityce.pl/polityka/345270-malgorzata-wassermann-po-przesluchaniu-michala-tuska-ujawnimy-kto-wstrzymal-dzialania-abw-ws-olt-i-amber-gold 21 czerwca 2017 r.

W związku z zacytowaną wyżej wypowiedzią przewodniczącej sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Amber Gold, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Wassermann, skierowanym do niej pismem z dnia 12 lipca 2017 r. i złożonym przeze mnie osobiście w jej Biurze Poselskim w Krakowie złożyłem – Załącznik 14„Pani Małgorzata Wassermann Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 1. Biuro Poselskie, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków
 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. podjęcie przez Panią mieszczących się w ramach uprawnień:
   1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

działań na rzecz ustalenia winnych spowodowania straty Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w kwocie około 700 mln zł z powodu potwierdzonego przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszenia wewnętrznych przepisów Spółki,

  1. sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – odpowiedzi, czy Pani podejmie działania w związku z wnioskiem jak w pkt. I.1, a jeśli tak, jakie.
 1. Zawiadomienie, że:
  1. po odpowiedź na wniosek jak w pkt. I.1 stawię się w Pani Biurze Poselskim w Krakowie, w dniu 16 sierpnia 2017 r.,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl .”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 12 lipca 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty

Wassermann – Załącznik 14

Kopie pisma z dnia 12 lipca 2017 r. doręczyłem posłom PiS na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejowi Adamczykowi, Barbarze Bubuli, Elżbiecie Dudzie, Jackowi Osuchowi i Ryszardowi Terleckiemu oraz posłowi PiS do Parlamentu Europejskiego Ryszardowi Legutce, składając je przy piśmie z dnia 14 lipca 2017 r. w Biurze Zarządu Okręgowego PiS – Załącznik 15:
Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lipca 2017 r. do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja

Adamczyka, Barbary Bubuli, Elżbiety Dudy, Jacka Osucha i Ryszarda Terleckiego oraz do posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutki – Załącznik 15

W Spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. byłem dyrektorem Pionu Infrastruktury.

W piśmie z dnia 12.07.2017 r. do M. Wassermann:

 1. zacytowałem opublikowane w wydaniu z dnia 20 marca 2009 r. wyniki audytu kontraktów paliwowych przeprowadzonego w PLL LOT S.A. na zlecenie Rady Nadzorczej Spółki przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers: „Zakończył się audyt kontraktów paliwowych LOT. Jak ustalił ‘WSJ Polska”,firma doradcza PricewaterhouseCoopers wynajęta przez radę nadzorczą LOT uznała, że przy transakcjach zawieranych w lipcu 2008r. popełniono błędy. Naruszona została wewnętrzna instrukcja spółki z 2001r.Doradca skrytykował przede wszystkim to, że niektóre umowy zawarte zostały na dłużej niż 3 – 6 miesięcy w okresie gdy ropa na świecie biła rekordy i płacono ponad 140 dol. za baryłkę. Mimo, że firmie udało się zabezpieczyć dostawy przy cenie 124 dol. za baryłkę ropy, to nawet przy obecnych cenach surowca jest ona ponaddwukrotnie wyższa, niż rynkowa. W rezultacie, wraz z wcześniejszymi kontraktami ujemna wycena kontraktów sięga obecnie ponad 300 mln zł, a narodowy przewoźnik ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu LOT oraz PwC nie komentują tej informacji. –Uważamy, że sprawą powinien zająć się prokurator , ale to nowy prezes podejmie ostateczną decyzję – mówi anonimowy członek rady nadzorczej.
  Nowy prezes spółki może być już znany w kwietniu, bo wczoraj rada nadzorcza LOT rozpisała konkurs. – Chętnych na pewno będzie wielu, ale nowym prezesem zostanie zapewne pełniący obowiązki Sebastian Mikosz – uważa Zbigniew Sałek, wiceszef Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Lotnisk. Od początku marca Sebastian Mikosz kieruje LOT, po tym, jak zrezygnowali szef rady nadzorczej Jacek Kseń oraz Prezes Dariusz Nowak. Eksperci nie mają wątpliwości, że rezygnacje były wymuszone przez Skarb Państwa, a były efektem chybionych kontraktów paliwowych. 

  – Winnych już nie ma w spółce, ale nowy prezes powinien sprawę skierować do prokuratury  uważa Sałek. – Niewątpliwie możemy mieć w tym przypadku do czynienia z działaniem na szkodę spółki – dodaje Adrian Furgalski z ZDG TOR.”

Źródło : Cezary Pytlos, „LOT, kupując paliwo, łamał instrukcję” , Dziennik Polska Europa Świat, 20.03.2009r., „The Wall Street Journal”, s. 03

 1. przedstawiłem dowód – załączyłem go do pisma – tj. potwierdzający zasadność zarzutu audytorów PricewaterhouseCoopers dokument: „Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Polecenie Służbowe Prezesa Zarząd Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r.”,

Moje pismo z 12.07.2017 r. do posła M. Wassermann jest umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 12.07.2017 r., w dniu 16 sierpnia 2017 r. stawiłem się – w obecności towarzyszącej mi osoby – w Biurze Poselskim posła Małgorzaty Wassermann w Krakowie. Było zamknięte.

Poseł M. Wassermann dzieli Biuro razem z posłem do Parlamentu Europejskiego Ryszardem Legutką. Pracownik Biura posła R. Legutki poinformował mnie, że Biuro posła M. Wassermann będzie nieczynne do końca sierpnia.

Do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałem także pocztą odpowiedzi od M. Wassermann na pismo z 12.07.2017 r.

Wskazać zatem należy, że z przyczyny wskazanej przez audyt PricewaterhouseCoopers PLL LOT S.A. w istocie upadła, zbankrutowała.

Przed formalnym bankructwem uratowała ją… Komisja Europejska wyrażając zgodę na jej dofinansowanie. W wydaniu z dnia 30 lipca 2014 r. „Fakt” podał:

LOT jest uratowany .

Polskie Linie Lotnicze LOT uratowane! Komisja Europejska zdecydowała,

że rządowa pomoc w wysokości 800 mln zł była zgodna z prawem unijnym. Bez tej decyzji LOT musiałby zwrócić pieniądze, a to oznaczałoby bankructwo naszego przewoźnika .”

Źródło : LOT jest uratowany ; „Fakt”, 30 lipca 2014, s. 2

Komisja Europejska uratowała sprawującego nadzór właścicielski nad PLL LOT S.A. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada i prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska przed – co najmniej – kompromitacją. W tym celu Komisja Europejska naruszyła prawo Unii Europejskiej . W wydaniu z dnia 27 kwietnia 2009 r. „Rzeczpospolita” informowała w artykule pt. „Linie lotnicze LOT na skraju upadku”:

„ (…) Firma nie ma też co liczyć na pomoc państwa. Nie zgodzi się na to Komisja Europejska, bo rząd już raz, w 2001 r. dokapitalizował przewoźnika akcjami spółek Skarbu Państwa”.

Źródło : Danuta Walewska, Linie lotnicze LOT na skraju upadku , „Rzeczpospolita”, 27 kwietnia 2009r., s. 1

Poseł M. Wassermann nie odpowiada na moje pismo z 12.07.2017 r.

Chce zatem – jako przewodnicząca sejmowej komisji śledczej w sprawie Amber Gold – szacować utracone przez PLL LOT S.A. korzyści w wyniku funkcjonowania firmy OTL, a nie chce ustalić winnych straty PLL LOT S.A. w kwocie ok. 700 mln zł , która gdyby nie nadzwyczajna łaskawość Komisji Europejskiej dla ministra A. Grada i premiera D. Tuska spowodowałaby upadek narodowego przewoźnika.

Być może znam przyczynę absurdalnego zachowania M. Wassermann… Być może jest nią… prezes PiS Jarosław Kaczyński. Portal www.polityka.pl podał 28.06.2017 r.:

„ Małgorzata Wassermann – gwiazda komisji śledczej ds. Amber Gold.

Fotel szefowej komisji śledczej ds. Amber Gold zaproponował jej Kaczyński. 

Źródło : Anna Dąbrowska, Wojciech Szacki, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1710416,1,malgorzata-wassermann–gwiazda-komisji-sledczej-ds-amber-gold.read 28 czerwca 2017 r.

A – nie mniej niż Komisja Europejska łaskaw dla A. Grada i D. Tuska – prezes J. Kaczyński nie chce komisji sejmowej w sprawie ustalenia winnych straty PLL LOT S.A.

Po tym, gdy w lipcu 2014 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie PLL LOT S.A. kwotą 800 mln zł ratując narodowego przewoźnika przed bankructwem, pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r. skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego złożyłem – Załącznik 16„Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 111.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.”
  2. art. 136a. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: „Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów.”

o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”.

 1. Prośba o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty jego wpływu.”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2014 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława

Kaczyńskiego – Załącznik 16

Pismo jak wyżej wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)95007734347394587, która wpłynęła do Biura Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2014 r., czego dowodem data napisana na Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 17:
Źródło : Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Biurze Prawa i Sprawiedliwości

w Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)95007734347394587 – Załącznik 17

Ponieważ nie otrzymałem żadnej odpowiedzi przez ponad dwa lata, pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego złożyłem – Załącznik 18: „Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn:
 1. nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pismo do Pana z dnia 8 sierpnia 2014 r. zawierające – Załącznik 1 : „Wniosek o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A. ”.
 2. posłowie PiS nie wnieśli projektu uchwały, jak w pkt. I.1.
 1. Wniosek o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „ Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”.

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława

Kaczyńskiego – Załącznik 18

Pismo jak wyżej wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)859007731033756509, którą wpłynęła do Biura Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 5 stycznia 2017 r., czego dowodem data napisana na Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 19:
Źródło : Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 5 stycznia 2017 r. w Biurze Prawa i Sprawiedliwości

w Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)859007731033756509 – Załącznik 19

Do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałem od Jarosława Kaczyńskiego odpowiedzi na pismo z 4 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym oraz w związku z nieudzielaniem mi przez posła Małgorzatę Wassermann odpowiedzi na moje pismo do niej z dnia 12 lipca 2017 r. proszę o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. sporządzonej na piśmie informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość, podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – zbieżne z deklaracją przewodniczącej sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann z dnia 21 czerwca 2017 r. działania na rzecz ustalenia winnych spowodowania straty Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w kwocie około 700 mln zł z powodu potwierdzonego przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszenia wewnętrznych przepisów Spółki.

Gdybyście Państwo zamierzali przedstawić mi zarzut, że zbyt mało daję Wam czasu na przygotowanie odpowiedzi, zwróćcie się proszę o jej sporządzenie do Małgorzaty Wassermann. Jej niniejszym zgłoszona sprawa jest znana od dnia 12 lipca 2017 r. Powinna mieć zatem wypracowane stanowisko.

Poza tym… ja przecież proszę tylko o datę.

Ad. pkt. I.4, str. 1

Musimy dokonać zmian, nie może być tak, że jednych Konstytucja obowiązuje,

a innych nie obowiązuje. 

Jarosław Kaczyński, podczas Marszu Wolności i Solidarności, 13 grudnia 2015 r.

„ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” 
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W wydaniu z dnia 8 sierpnia 2009 r. tygodnik POLITYKA opublikował artykuł kierownika Działu Zagranicznego Wawrzyńca Smoczyńskiego, w którym autor zdał relację z wyłonienia zwycięzcy przetargu na sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie. Podał – Załącznik 20:

„ Po południu 16 maja w Kancelarii Premiera panowała nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwała licytacja polskich stoczni. Uczestnicy składali oferty za pośrednictwem Internetu, pozostając dla siebie anonimowi,

ale rząd wiedział, kto bierze udział w przetargu.

Godzinę przed zamknięciem wciąż brakowało najbardziej wyczekiwanej oferty.

W końcu Donald Tusk kazał połączyć się z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dżasimem Al-Sanim.

Kilkanaście minut później w systemie pojawiła się oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spółki z Antyli Holenderskich, która ostatecznie wygrała przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Źródło : Wawrzyniec Smoczyński, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Załącznik 20

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 maja 2012 r. skierowanym do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego złożyłem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doręczenie mi Procedury, według której Ministerstwo Skarbu Państwa prowadziło w 2009 r. zakończoną niepowodzeniem sprzedaż stoczni w Gdyni i w Szczecinie. 

W odpowiedzi otrzymałem sporządzone w dniu 24 maja 2012 r. przez Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa Irminę Jabłońską pismo o treści – Załącznik 21„Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12

Zbigniew Kękuś W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2012 r., w którym zwraca się Pan z wnioskiem o udostępnienie procedury, według której Ministerstwo Skarbu Państwa prowadziło w 2009 r. sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie informuję co następuje:
Sprzedaż stoczni była i jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

Kompensacja następuje w drodze postępowania wszczętego pod nadzorem ministra właściwego od spraw Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., realizowanego przez niezależnego zarządcę kompensacji (art. 2 uust. 1 w.w. ustawy). Przebieg postępowania kompensacyjnego jest monitorowany przez obserwatorów powołanych przez Ministra Skarbu Państwa w uzgodnieniu z Komisją Europejską (art. 10 w.w. ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wydał postanowienia o wszczęciu postępowań kompensacyjnych w obu stoczniach. Wstępne zgromadzenie wierzycieli podjęło uchwały w sprawie ustanowienia zarządcy kompensacyjnego (art. 24 ust. 3 ustawy).

Wykonując postanowienie w.w. ustawy Zarządca Kompensacji przekazał do zatwierdzenia Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. plany sprzedaży. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., wydał postanowienia o zatwierdzeniu planów sprzedaży składników majątkowych obejmujące określenie trybu i oznaczenie terminów ich sprzedaży (art. 79 ustawy).

Sprzedaż składników majątku stoczni uregulowana jest w rozdziale 9 ustawy. Zgodnie z postanowieniami tego rozdziału zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębnionych w planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionego w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym (art. 82 ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wydaje decyzję o zakończeniu postępowania kompensacyjnego, jeżeli został wykonany zatwierdzony plan podziału (art. 130 ustawy). Prawomocna decyzja o zakończeniu postępowania kompensacyjnego wywołuje takie skutki jak wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku (art. 138 ustawy).

Wraz z odpowiedzią przesyłam tekst opisywanej ustawy.

Jednocześnie informuję, iż szczegółowe informacje o przeprowadzonych postępowaniach kompensacyjnych publikowane są na stronie internetowej zarządcy kompensacyjnego – Bud-Bank Leasing sp. z o.o.http://www.bbl.com.pl/ . Dyrektor Biura Kontroli Irmina Jabłońska”

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jabłońskiej – Załącznik 21

Do odpowiedzi, jak wyżej Dyrektor Irmina Jabłońska załączyła kopię ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.). Przepisy ustawy z dnia 19.12.2008 r. stanowią między innymi – Załącznik 22:

 1. Artykuł 2.1: „Kompensacja następuje w drodze postępowania wszczętego pod nadzorem ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., realizowanego przez niezależnego zarządcę kompensacji, zwanego dalej „zarządcą kompensacji”.
 2. Artykuł 7:  Organami właściwymi w sprawach kompensacji są: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”.
 3. Artykuł 64: „1. Zarządcą kompensacji może być osoba fizyczna posiadająca licencję syndyka lub osoby, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka lub osoba, która prowadziła likwidację.
  2. Zarządcą kompensacji może być również spółka handlowa, która prowadziła likwidację, lub której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo przynajmniej jeden z członków zarządu reprezentujący spółkę posiada uprawnienia, o których mowa w ust. 1.”
 4. Artykuł 69.1: „Zarządca kompensacji składa radzie wierzycieli, obserwatorowi oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, nie rzadziej niż raz na miesiąc, sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.”
 5. Artykuł 82.1: „Zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębnionych w planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionego w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym że:
  1) szczegółową procedurę przetargu oraz wysokość wadium określa Prezes Agencji w postanowieniu, o którym mowa w art. 79:
  2) o przetargu należy zawiadomić przez ogłoszenie o zasięgu ogólnokrajowym i w prasie o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg dotyczy składników majątkowych stanowiących nieruchomości – co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem,
  3) 
  przetarg prowadzi zarządca kompensacji, 
  4) 
  otwarcia ofert dokonuje zarządca kompensacji, 
  5) wyboru oferty dokonuje zarządca kompensacji, 
  6) postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia wyboru ofert.”

Źródło : Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym

znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569) – Załącznik 22

Sprzedaży stoczni miał dokonać niezależny zarządca kompensacji w: „otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji , przetargu nieograniczonym.”

Premier Donald Tusk przeprowadzając na godzinę przed zakończeniem przetargu rozmowę telefoniczną – po której firma związana z rozmówcą złożyła ofertę, która zwyciężyła – premierem Kataru naruszył niemal wszystkie określone przez ustawodawcę warunki przetargu. Z jego winy przetarg nie był:

a. przejrzysty,

b. niedyskryminacyjny,

c. przeprowadzony z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Wręcz przeciwnie, został przeprowadzony w sposób niejasny, nieuczciwy, dyskryminował wszystkich pozostałych jego uczestników poza firmą preferowaną przez premiera.

Przetarg wygrała firma powiązana z rozmówcą premiera Donalda Tuska, premierem Kataru Hamadem Bin Dżasimem Al-Sanim. Wawrzyniec Smoczyński podał – Załącznik 20  Ktokolwiek złożył zlecenie, sprawa pozostała w rodzinie rządzącej. Gwarancje na zakup wystawił Qatar Islamic Bank, którego prezesem jest syn premiera Dżasim Al.-Sani, zarazem dyrektor katarskiego banku inwestycyjnego QInvest, który doradzał przy całym przedsięwzięciu. Komu doradzał? Sądząc po tym, że przy przetargu skorzystano ze spółki w raju podatkowym, nabywcą nie było państwo Katar, tylko osoba prywatna, działająca na polecenie premiera. – Fundusze państwowe nie mają w zwyczaju korzystać z optymalizacji podatkowej, kupują z otwartą przyłbicą – mówi Christoph Schalast, profesor Frankfurt School of Finance and Management, specjalista od praktyk inwestycyjnych bliskowschodnich rządów.”

Przetarg zakończył się fiaskiem. Wybrany w opisanych wyżej okolicznościach zwycięzca przetargu dwukrotnie – 21 lipca 2009 r. i 17 sierpnia 2009 r. – nie uiścił opłaty.

Po fiasku rozmów z Stiching Particulier Fonds Greenrights, przetarg powtórzono, ale nie było zainteresowanych zakupem stoczni.

Trudno się dziwić, że nawet wcześniej zainteresowani zrezygnowali. Bez potrzeby angażowania wywiadowni gospodarczych, po wydaniu kilku złotych na zakup tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. dowiedzieli się, że premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk osobiście wybrał zwycięzcę pierwszego przetargu. Dowiedzieli się, że premier Polski naruszył ustanowione przez Sejm warunki przetargu, w którym uczestniczyli, i na godzinę przed zakończeniem trwającego cztery dni przetargu, skontaktował się z osobą bardzo blisko związaną z firmą, któradopiero po tym kontakcie, tuż przed zakończeniem przetargu, jako ostatnia złożyła ofertę. I ostatecznie wygrała .

Premier Donald Tusk wykazał wszystkim, poza preferowaną przez niego firmą, uczestnikom przetargu, że lekceważy ich wysiłek oraz zasoby włożone w przygotowanie oferty.

Premier Donald Tusk naruszył ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego .

Naruszenie przez premiera Donalda Tuska ustawy skutkowało niepowodzeniem przetargu na sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie i upadkiem stoczni. Pracę utraciło łącznie – pracownicy stoczni i firm powiązanych z nimi – około 100 tys. osób.

W związku z naruszeniem przez premiera D. Tuska ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, na podstawie:

 1. artykułu 1.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: (…) 2. Prezes Rady Ministrów. 
 2. artykułu 2.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:  Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw , a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. 
 3. artykułu 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:  Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny, którymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję lub ustawę .”
 4. artykułu 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:  Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, może być złożony Marszałkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta , (…).”

pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. skierowanym do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego złożyłem – Załącznik 23„Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o złożenie przez Prezydenta wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).
 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. 1 bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 4 grudnia 2012 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Komorowskiego – Załącznik 23

W odpowiedzi otrzymałem sporządzone w dniu 10 grudnia 2012 r. przez głównego specjalistę w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalenę Kycia pismo o treści –Załącznik 24„Warszawa, 10 grudnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/54/12/KM/GW Pan Zbigniew Kękuś

Szanowny Panie, Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z dnia 4 grudnia 2012 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a przekazanego do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem udzielenia odpowiedzi.

Odnosząc się do Pana postulatu wyjaśniamy, że zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Jednakże możliwości tej nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli. Jednocześnie należy dodać, że uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów podejmuje Sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów (art. 156 Konstytucji). Z poważaniem, Magdalena Kycia Główny Specjalista” 
Źródło : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10 grudnia 2012 roku głównego specjalisty Magdaleny Kyci – Załącznik 24

Główny specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Kycia:

 1. poświadczyła, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był właściwym adresatem wniosku o złożenie wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
 2. nie podważyła zasadności złożonego przeze mnie wniosku,
 3. wyjaśniła mi, że prezydent nie rozważa możliwości skorzystania z posiadanego przez niego uprawnienia na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli.

Wyjaśnienie głównego specjalisty M. Kyci, że prezydent nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli możliwości skorzystania z posiadanego przez niego uprawnienia do skierowania wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów nie znajduje uzasadnienia:

 1. prawnego /M. Kycia nie podała podstawy prawnej jej stanowiska/,
 2. racjonalnego /obywatel może posiadać wiedzę, której brak prezydentowi/.

Artykuł 144 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na który powołała się M. Kycia w piśmie z dnia 10 grudnia 2012 r. stanowi:

 1. ust. 2. „Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.”
 2. ust. 3 pkt 13: „Przepis ust. 2 nie dotyczy: (…) 13 wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów.”

Jakkolwiek odpowiedź na mój wniosek z pisma z dnia 10 grudnia 2012 r. do prezydenta Bronisława Komorowskiego sporządziła główny specjalista Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Kycia to rozpoznawał go sam prezydent B. Komorowski. Procedury obowiązujące w Kancelarii Prezydenta RP w zakresie skierowania wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej tak przedstawiła potem w piśmie do mnie z dnia 20 stycznia 2015 r. dyrektor Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Wereszczyńska – Załącznik 25:„Warszawa 20 stycznia 2015 r. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO-0600-3370.101-102.2015.DP.GW Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, (…) Wszelkie opinie i postulaty nadsyłane przez obywateli, w tym dotyczące inicjatywy ustawodawczej orazskierowania wstępnego wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu (w tym przypadku Prezesa Rady Ministrów) są – w przyjętym w Kancelarii trybie – przekazywane Panu Prezydentowi. Ich wykorzystanie leży w wyłącznej gestii Prezydenta RP. (…) Z poważaniem, Dyrektor Biura Listów i Opinii Obywatelskich Grażyna Wereszczyńska.”

Źródło : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, Nr BLO-0600-

3370.101-102.2015.DP.GW, pismo Dyrektora Biura Grażyny Wereszczyńskiej z dnia 20 stycznia 2015 r. – Załącznik 25

Przyczyny stanowiska prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie zgłoszonej mu przeze mnie pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. są oczywiste. Zanim został prezydentem był członkiem partii Donalda Tuska, a ten go wybrał jako jednego z dwóch – obok R. Sikorskiego – kandydatów Platformy Obywatelskiej na prezydenta.

W dniu 6 sierpnia 2015 r. nastąpiła jednak zmiana na urzędzie prezydenta. Został nim kandydat Jarosława Kaczyńskiego Andrzej Duda.

Skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy z podanych wyżej przyczyn pismem z dnia 17 marca 2017 r. złożyłem – Załącznik 26„Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek, na podstawie:
  1. art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3, art. 23.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

o złożenie przez Prezydenta wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

 1. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.”

Źródło : Pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2017 r. do prezydenta Andrzeja Dudy – Załącznik 26

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Paprockiej – Załącznik 27„Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Prawa i Ustroju BPU.0600.48.2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w nawiązaniu do korespondencji z dnia 17 marca 2017 r. oraz z dnia 20 marca 2017 r.dotyczącej złożenia przez Prezydenta RP wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 20500 wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu może być złożony Marszałkowi Sejmu przez podmiot wskazany w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. Na mocy art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji uprawnienie w zakresie wniosku do sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów stanowi prerogatywę Prezydenta RP.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że indywidualne wystąpienia lub prośby nie stanowią okoliczności wpływającej na realizację konstytucyjnego uprawnienia Prezydenta RP w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu . Z poważaniem, Dyrektor Biura Prawa i Ustroju Małgorzata Paprocka” 
Źródło : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Prawa i Ustroju, znak BPU.0600.48.2017, pismo z

dnia 24 kwietnia 2017 r. dyrektora Biura Prawa i Ustroju Magdaleny Paprockiej – Załącznik 27

Zanim go wybrano na prezydenta Andrzej Duda wieszczył dobrą zmianę i a jej konto prosił o głosy na niego.:

„ Polska potrzebuje zmiany. Dobrej zmiany. Jak szybko nastąpi ta zmiana – zależy to od każdego z nas.

Dlatego kandyduję na prezydenta Rzeczypospolitej . Dlatego proszę o głos każdego z Was i Wasze wsparcie

w czasie kampanii. Razem wygramy!”

Andrzej Duda

No i gdzie ta dobra zmiana…?
Przecież dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udzieliła mi takiej samej odpowiedzi – Załącznik 27„(…) indywidualne wystąpienia lub prośby nie stanowią okoliczności wpływającej na realizację konstytucyjnego uprawnienia Prezydenta RP w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu” – jak główny specjalista Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – Załącznik 24„(…) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Jednakże możliwości tej nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli. 

I… Donald Tusk wciąż bezkarny za naruszenie ustawy, a przez to spowodowanie upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz utratę pracy przez ok. 100 tys. Polaków.

Ponieważ jednak Państwo, liderzy tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS” jesteście na etapie ustalania Waszych planów, a nie raz, podczas głosowań sejmowych udowodniliście jak bardzo zdyscyplinowaną jesteście – posłowie PiS – drużyną „dobrej zmiany”, a:

 1. artykuł 23 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi:  Ściganie przed Trybunałem Stanu jest dopuszczalne w okresie 10 lat od popełnienia czynu , chyba że czyn stanowi przestępstwo, dla którego przewidziany jest dłuższy okres przedawnienia. Okoliczność, że sprawca nie sprawuje już urzędu lub nie piastuje funkcji, nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia i prowadzenia postępowania.  ,
 2. artykuł 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi: „Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 , może być złożony Marszałkowi Sejmu przez: (…) 2) posłów, w liczbie co najmniej 115  ,
 3. artykuł 1.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi: Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania , odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: (…) 2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, (…).”
 4. Prawo i Sprawiedliwość posiada więcej niż… dwukrotność liczby posłów wymaganych przepisem art. 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu,

nic straconego… Możecie Państwo usunąć skutki łaskawości prezydentów Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy dla Donalda Tuska.

Konstytucja tak definiuje Rzeczpospolitą Polską:

„ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja określa także ramy działania organów władzy publicznej:

„ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński deklaruje podczas manifestacji ulicznych:

Musimy dokonać zmian, nie może być tak, że jednych Konstytucja obowiązuje,

a innych nie obowiązuje. 

Jarosław Kaczyński, podczas Marszu Wolności i Solidarności, 13 grudnia 2015 r.

Skoro zatem durny Żyd szkodnik Donald Tusk naruszył ustawę – z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego – z opisanymi wyżej skutkami, w tym upadkiem stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz utratą pracy przez około 100 tys. Polaków, co skutkowało… kilkuset tysiącami tragedii ludzkich, ma ponieść tego konsekwencje w… państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym organy władzy publicznej – w tym prezes Rady Ministrów – działają na podstawie i w granicach prawa, a lider obecnie rządzącej samodzielnie partii deklaruje, że:„nie może być tak, że jednych Konstytucja obowiązuje, a innych nie obowiązuje.”

W związku z powyższym proszę o przygotowanie dla mnie na dzień 11 września 2017 r. pisemnej informacji, czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie – jeśli tak, z jaką, najpóźniej datą, jeśli nie, z jakich przyczyn – działania na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

xxx

Niniejsze pismo kieruję do Państwa, członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości, a nie do Prezydium PiS .

Oczekuję odpowiedzi na moje wnioski – stawię się po nie w dniu 11 września 2017 r. w Biurze Zarządu PiS w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86 – podpisane przez jedno z Państwa. Największą wartość będą dla mnie miały oczywiście odpowiedzi sporządzone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na wypadek jednak, gdyby sam nie mógł ich sporządzić usatysfakcjonują mnie te podpisane przez któreś z Państwa, członka Prezydium Prawa i Sprawiedliwości.

Oczywiście jeśli Jarosław Kaczyński będzie aktywny w okresie od daty wpływu niniejszego pisma do 11 września 2017 r., co potwierdzać będą media relacjami z jego działań, a sam odmówi mi sporządzenia odpowiedzi, oznaczać to będzie, że prezes PiS unika udzielenia odpowiedzi na bardzo proste przecież w istocie i nie wymagające wielkiego wysiłku do ich rozpatrzenia, w tym dotyczące także spraw, w których PiS – w tym prezes J. Kaczyński – prezentuje zbieżne z moimi stanowiska, a skierowane przeze mnie do Państwa, członków Prezydium PiS w interesie społecznym wnioski.

Zbigniew Kękuś

Załączniki : od 1 do 35 do ściągnięcia tutaj.

 1. Magdalena Rubaj, „Prezes szykuje jesień grozy!”; „Fakt”, 21.08.2017, s. 2
 2. Bank Zachodni WBK S.A., Świadectwo Pracy z dnia 31 października 2006 r.
 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo z dnia 10 maja 2016 r.głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej
 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 18 grudnia 2016 r.
 5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815-17, pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 31 stycznia 2017 r.
 6. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr, pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 kwietnia 2017 r. do prokuratora rejonowego w Warszawie Krzysztofa Ćwirty
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 kwietnia 2017 r. do premier Beaty Szydło
 9. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr, pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z dnia 9 maja 2017 r.
 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego, znak: DPP-OP-051-7/17, pismo z dnia 25 maja 2017 r. dyrektora Departamentu Andrzeja Sprychy
 11. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak
 12. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r.
 13. Pismo Z. Kękusia z dnia 10 lipca 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
 14. Pismo Z. Kękusia z dnia 12 lipca 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Wassermann
 15. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lipca 2017 r. do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Adamczyka, Barbary Bubuli, Elżbiety Dudy, Jacka Osucha i Ryszarda Terleckiego oraz do posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutki
 16. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2014 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
 17. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)95007734347394587
 18. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
 19. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 5 stycznia 2017 r. w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)859007731033756509
 20. Wawrzyniec Smoczyński, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34
 21. Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jabłońskiej
 22. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569)
 23. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 grudnia 2012 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 24. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10 grudnia 2012 roku głównego specjalisty Magdaleny Kyci
 25. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, Nr BLO-0600-3370.101-102.2015.DP.GW, pismo Dyrektora Biura Grażyny Wereszczyńskiej z dnia 20 stycznia 2015 r.
 26. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2017 r. do prezydenta Andrzeja Dudy
 27. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Prawa i Ustroju, znak BPU.0600.48.2017, pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. dyrektora Biura Prawa i Ustroju Magdaleny Paprockiej