Czy sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno okaże 11 października łaskawość łkarierowiczowi – łajdakowi Zbigniewowi Ziobrze

Kraków, dnia 2 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Dotyczy:

 1. Różnica w metodach robienia kariery zawodowej oraz kariery politycznej – na moim, klienta Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Zbigniewa Ziobry, drugi raz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, przykładzie.
 2. Zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry, obrońcy 10 lat temu i obecnie interesu:
  1. piętnaściorga sędziów zwyrodnialców i/lub złodziei i/lub kłamców i/lub ignorantów, tumanów mściwych z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
  2. byłego rzecznika praw obywatelskich poniemieckiego Żyda, zwyrodnialca, ignoranta, kłamcy, tumana mściwego Andrzeja Zolla,
  3. notorycznej oszustki adw. Wiesławy Zoll

oraz ich sprzymierzeńców, prokurator Radosławy Ridan, sędziego Tomasza Kuczmy i sędzi Beaty Stój, z urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jako niezbędny warunek skuteczności reformy wymiaru sprawiedliwości.

 1. Czy 11 października 2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Katarzyna Rutkowska-Giwojno – posługując się słownictwem elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej – „zrobi loda/laskę” Zbigniewowi Ziobrze.
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

ASERTYWNOŚĆ”: «łagodna pewność siebie»

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Zanim zapoznacie się z opisanymi w nim faktami, mającymi potwierdzenie w załączonych do niego kserokopiach dokumentów/dowodów pragnę przedstawić zasadę, na której moim zdaniem powinno być oparte funkcjonowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, którą Konstytucja definiuje:

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

i na której funkcjonariuszy publicznych ustawodawca nałożył obowiązek:

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Tą zasadą jest, że „każdy funkcjonariusz publiczny zatrudniony w instytucji wymiaru sprawiedliwości, w decyzjach, które podejmuje powinien się opierać na faktach i dowodach oraz bronić interesu pokrzywdzonego”.
Poniżej opisuję rzeczywistość. Jeśli mimo nagłaśnianej przez wysługujące się PiS’owi media reformy wymiaru sprawiedliwości – propaganda tym jest dla demokracji, czym przemoc dla totalitaryzmu – nie ma nic wspólnego z moją zasadą, to w dużej mierze dlatego, że jak wiadomo „ryba psuje się od głowy”, a ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro.

xxx

 

W dniu 11 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, jak w piśmie Sądu do mnie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1

 

Sędzią referentem w sprawie do sygn. akt II Kp 2712/17 jest SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno.

Sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojnobędzie rozpoznawała złożone przeze mnie pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka, którym ten orzekł – Załącznik 1.2: Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

 

W związku z w.w. posiedzeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 października 2017 r. skierowałem:

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, zawierające – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy:
  1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
  2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
   1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
   2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z

dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 1

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, zawierające– Załącznik 2: „(…) Dotyczy: I. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 11 października 2017 r. przez któregoś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Policji i wydania polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.”
  Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji

nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka – Załącznik 2

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych „Faktu” Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego, zawierające – Załącznik 3: „(…) Dotyczy:
  1. Zawiadomienie o mającym się odbyć w dniu 11 października 2017 r., o godz. 11:00, w sali 382 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/17, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez nierozpoznanie wniosku skierowanego do Z. Ziobry pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
  2. Prośba o:
   1. Panów uczestnictwo w posiedzeniu jak w pkt. I lub oddelegowanie na nie Panów podwładnych,
   2. podanie w mediach, którymi Panowie kierujecie informacji o:
 1. posiedzeniu Sądu jak w pkt. I oraz o jego przyczynie,
 2. orzeczeniu, które Sąd wyda w dniu 11 października 2017 r.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych „Faktu”

Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego – Załącznik 3

 1. pismo z dnia 28 września 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, zawierające – Załącznik 4:Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17Dotyczy: Wniosek o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z.

Kękusia z dnia 28 września 2017 r. – Załącznik 4

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, zawierające – Załącznik 5: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o uczestnictwo adresata niniejszego pisma w posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 października 2017 r. – godz. 11:00, sala 382, sygn. akt II Kp 2172/17 – w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/17, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Pana przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, przez nierozpoznanie wniosku skierowanego do Pana pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 5

 

Uprzejmie proszę o potraktowanie jako uzupełnienie do niniejszego pisma mojego pisma z dnia 27 września 2017 r. do przedstawicieli opinii publicznej, zawierającego m.in. – Załącznik 6: „Dotyczy:

 1. Rządy Żydów w Polsce – polskie „kundle”: Zbigniew Ziobro.
 2. Determinacja ogromna” Beaty Szydło i Zbigniewa Ziobry w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyli czy dożyję sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Dębicy w okresie od 14 listopada 2006 r. do 15 marca 2016 r., w której w przypadku rzecznika praw obywatelskich prof. dr. hab. Andrzeja Zolla ścigano mnie i dwukrotnie przypisano mi popełnienie „przestępstwa”, które według samego prof. dr. hab. A. Zolla nigdy nie było przestępstwem.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 września 2017 r. – Załącznik 6

 

Pełna wersja pisma z 27.09.2017 r. – wraz z załącznikami, tj. skanami dokumentów, na które się powołałem – jest umieszczona na stronie www.kekusz.pl. Doręczyłem ją także niektórym spośród Państwa.

 

W niniejszym piśmie przedstawię, na czym polega różnica w metodzie robienia kariery zawodowej i kariery zawodowej/politycznej. Prezentacji dokonam za okres 10 lat, na moim, nie-polityka, oraz Zbigniewa Ziobry, polityka, przykładach. Porównam nasze, tj. mojej, uzależnionego przed 10 laty i obecnie ponownie od ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry kariery zawodowej i adresata kopii niniejszego pisma Zbigniewa Ziobry kariery zawodowej/politycznej.

Do wyżej wymienionego, umieszczonego na stronie www.kekusz.pl pisma z 27.09.2017 r. załączyłem pismo prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 15 marca 2007 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Przypomnę je – Załącznik 7: „Warszawa, 2007.03.15. ZGSOPO-07/03/MS.1 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Dotyczy: Wniosek o spowodowanie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny postępowania karnego /sygn. akt II K 451/06/ przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kękuś, omyłkowo oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód o popełnienie przedstawionych w niniejszym piśmie przestępstw.

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2007r. o godz. 10:00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, w sali 24 ma się odbyć rozprawa główna w postępowaniu karnym przeciwko członkowi Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, dr Zbigniewowi Kękuś, oskarżonemu o popełnienie przestępstw:

 1. znieważenia i zniesławienia 15 sędziów, to jest dziesięciu sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie (…) i pięciorga sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie (…),
 2. znieważenia i zniesławienia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. Andrzeja Zoll /art. 226 § 3 kk/,
 3. zniesławienia adwokata Wiesławy Zoll (małżonka prof. Andrzeja Zolla – pełnomocnik w latach 1997-2003, żony dr Zbigniewa Kękuś w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z powództwa dr Zbigniewa Kękuś o rozwód – sygn. akt XI CR 603/04) /art. 212 § 2/,
 4. rozpowszechnia wiadomości z prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowania z powództwa dr Zbigniewa Kękuś o rozwód /art. 241 § 2 kk/.

W związku z powyższym, oraz w związku z rozprawą główną w sprawie dr Zbigniewa Kękuś, wyznaczoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy na dzień 27 marca 2007r. mimo stanowiska tego Sądu, zajętego w wyżej wymienionym postanowieniu z dnia 30 listopada 2006r., niniejszym informuję, że:

 1. dr Zbigniew Kekuś nie był sprawcą wskazanych w wydanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód w dniu 13 czerwca 2006r. akcie oskarżenia czynów.
 2. dr Zbigniew Kękuś nie zamieszczał wskazanych w wydanym przeciwko niemu akcie oskarżenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .
 3. dr Zbigniew Kękuś nie założył i nie administrował stroną internetową www.zkekus.w.interia.pl , nigdy nie miał i nie ma do niej dostępu, by ją redagować.
 4. dr Zbigniew Kękuś nigdy nie miał i nie ma dostępu do administrowania stroną internetową Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl.

Informacje z prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny i Sąd Apelacyjny w Krakowie postępowania z powództwa dr Zbigniewa Kękuś o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczące naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczących w różny sposób w tym postępowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw małoletnich synów dr Zbigniewa Kękuś, w tym jego małoletniego chorego dziecka, zamieszczane były na wskazanych przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód stronach internetowych wyłącznie przez osoby, administrujące tymi stronami – nigdy nie było wśród nich Pana dr Zbigniewa Kękuś – z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Umieszczano je tam w ramach realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim:„zabiegania o stosowanie równych praw ojca i matki dla najwyżej pojętego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjętej obecnie interpretacji prawa i orzecznictwa sądowego nie dających ojcu rzeczywistego równouprawnienia prawa do współ wychowywania dzieci”

Pragnę zauważyć, że art. 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Na ten sąd oraz inne organy państwowe – a zatem także na Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy był nim prof. A. Zoll – które powinny stać na stanowisku przestrzegania prawa, art. 100 KRiO nakłada obowiązek pomocy rodzicom … „jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej”.

Pan dr Zbigniew Kękuś przez cały 9-o letni okres trwania postępowania z jego powództwa o rozwód pozbawiony był przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie, za wiedzą i akceptacją Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. A. Zoll możności należytego wykonywania jego, jako ojca, władzy rodzicielskiej.

Wbrew stanowisku biegłych sądowych, które w przekazanej Sądowi Okręgowemu w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny Opinii z 14 czerwca 1999r. scharakteryzowały dr Zbigniewa Kękuś – po przeprowadzeniu z nim oraz jego dziećmi badań i wywiadów – jako troskliwego i opiekuńczego ojca i tak w przekazanej Sądowi Opinii, jak złożonych następnie, zaprotokołowanych zeznaniach poleciły Sądowi zapewnienie mu jak najszerszych, nieskrępowanych i nieograniczonych kontaktów z jego dwoma – wtedy 12-o i 9-o letnim – synami, do zakończenia w kwietniu 2006r. postępowania z jego powództwa o rozwód, Sąd Okręgowy zezwolił mu na spotkania z synami w okresie dwóch weekendów w miesiącu – tj. przez 4 spośród 30 dni w miesiącu – lekceważąc nawet, nie rozpatrując przez 9 miesięcy jego wniosku o wyrażenie zgody, aby mógł rehabilitować jego małoletniego chorego syna, aby w ostateczności oddalić ten wniosek – i podejmując wiele decyzji, sprzecznych z podstawowymi konstytucyjnymi i ustawowymi prawami dziecka, postanowień, godzących w dobro, w tym zdrowie małoletnich synów Zbigniewa Kękuś.

Wyrażamy nasze najwyższe oburzenie, a zarazem zdumienie i żal, że przez 5 lat, jakie upłynęły od momentu, gdy 21 lutego 2001 roku Pan Zbigniew Kękuś po raz pierwszy złożył wniosek o wyrażenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie zgody na umożliwienie mu leczenia, rehabilitacji jego małoletniego chorego syna, do zakończenia w dniu 10 kwietnia 2006 roku postępowania z jego powództwa o rozwód, żaden z licznych, wymienionych wyżej, w różny sposób uczestniczących w postępowaniu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz były Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Andrzej Zoll, naruszając przepisy – między innymi – art. 3 Ustawy Konwencja o Prawach Dziecka /Dziennik Ustaw z 2002.02.11/:„We wszelkich decyzjach, które dotyczą dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub organy ustawodawcze, podstawową sprawą będzie zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72.1:„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.”

– Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejart. 68.3: „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (…).”

oraz przedstawionych wyżej regulacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie udzielili pomocy, zagrożonemu bardzo poważnymi konsekwencjami – między innymi: zniekształcenie klatki piersiowej, upośledzenie funkcji oddychania i krążenia, zniekształcenie kręgosłupa i miednicy, garb żebrowy, upośledzenie działania narządów wewnętrznych – jego chorób dziecku, a samego dr Zbigniewa Kękuś Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód oskarżyła – nie wykonawszy, jak napisał Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w w.w. postanowieniu z 30.11.2006r., podstawowych czynności, mogących prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu przez niego zarzuconych mu czynów – o popełnienie przedstawionych wyżej przestępstw.

Informuję, że stronami internetowymi, wskazanymi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód w akcie oskarżenia z dnia 2006.06.13 przeciwko dr Zbigniewowi Kękuś, administrują wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,

Pana dr Zbigniewa Kękusia nie ma i nigdy nie było wśród tych osób.

Wszelkie informacje, znajdujące się na stronach internetowych, administrowanych z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, są umieszczane w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Stajemy w obronie tych, którzy własnych praw bronić nie mogą, kierując się w naszych działaniach głosem sumienia.

Ze względu na powyższe, wnoszę, jak na wstępie.

z poważaniem, Krzysztof Łapaj Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Źródłod:

mo, którym złożył – Załącznik zenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj złożył osobiście w Sąd Rejonowy w Dębicy

byście Panstw: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo

prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 15 marca 2007 r.; data wpływu kopii do Sądu Rejonowego w Dębicy 19 marca 2007 r. – Załącznik 7

 

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie wykazał najmniejszego zainteresowania sprawą zgłoszoną mu przez prezesa ZG SOPO K. Łapaja w.w. pismem z 15.03.2007 r. Nie rozpoznał także żadnego z wniosków, które ja kierowałem do niego od grudnia 2005 r. do września 2007 r. jako:

 1. ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego,
 2. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

w związku ze ściganiem mnie od 2 lipca 2004 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, a następnie, od 14 listopada 2006 r., na podstawie sporządzonego przez nią w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia, przez Sąd Rejonowy w Dębicy, za czyny, które popełniły inne niż ja osoby – i nie w Krakowie, jak ustaliła prokurator R. Ridan, lecz w Warszawie – w tym w przypadku RPO Andrzeja Zolla za czyn z art. 226 § 3 k.k., który nigdy nie był przestępstwem.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał wyrok, którym uznał mnie za winnego popełnienia wszystkich przestępstw, o które oskarżyła mnie prokurator Radosława Ridan.

Z powodu sporządzonego przez prokurator Radosławę Ridan – za wiedzą informowanego przeze mnie o prowadzonym przeciwko mnie niesłusznie postępowaniu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia wyrzucono mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku Dyrektor Banku Pion Usług w ING Banku Śląskiego S.A.

Potem, w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie z powodu informacji w Internecie o niesłusznym wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r. z pracy na stanowisku Dyrektor Infrastruktury w Spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Zakończyłem karierę zawodową. Ze zrujnowaną na rynku pracy – wcześniej bardzo dobrą – opinią nie chce mnie od tego czasu zatrudnić żaden pracodawca.

Realizowałem liczne działania na rzecz uchylenia niesłusznego wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.

To, że był niesłuszny – a także, że niesłuszny był akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – poświadczyły ostatecznie po kilku latach moich starań Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy, które dwoma wyrokami wznowieniowymi – Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z 15.09.2010 r., Sąd Najwyższy wyrokiem z 26.01.2012 r. – uchyliły go w całości na moją korzyść, zarzuciwszy sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Po uchyleniu wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania na referenta wyznaczono sędzię Beatę Stój. Sędzia B. Stój rozpoznawała sprawę przez kilka lat i postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. ponownie przypisała mi sprawstwo czynów, o które aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. oskarżyła mnie prokurator R. Ridan i za które wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. skazał mnie sędzia T. Kuczma.

Podjąłem działania na rzecz uchylenia postanowienia sędzi B. Stój z 15 marca 2016 r.

Niestety, mój los jest znowu w rękach Zbigniewa Ziobry. Ten od listopada 2015 r. znowu – jak 10 lat temu – jest ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym. I traktuje mnie w taki sam sposób, jak przed dziesięcioma laty. Nie tylko mnie… Także posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj, która w wykonaniu mandatu posła udziela mi pomocy. Oboje nas oszukuje.

Mnie Zbigniew Ziobro oszukał pismem z dnia 5 września 2016 r., odpowiedzią na mój wniosek z pisma z dnia 13 czerwca 2016 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi B. Stój z 15.03.2016 r. – więcej na ten temat w piśmie z 27.09.2017 r. i innych materiałach umieszczonych na stronie www.kekusz.pl.

O tym, w jaki sposób oszukał posła Agnieszkę Ścigaj napisałem w moim piśmie z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia /Załącznik 1/, w którym prezentuję sporządzony przez dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika dowód oszustwa, tj. jego pismo z 7 września 2017 r. do posła Agnieszki Ścigaj – Załącznik 1.6.

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie tylko oszukał posła Agnieszkę Ścigaj, ale od 10… miesięcy nie jest w stanie wykonać najprostszej z możliwych – nie stanowiącej naruszenia sędziowskiej niezależności i niezawisłości – administracyjnej czynności w postaci zapewnienia sobie dostępu do akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ celem rozpoznania wniosku posła Agnieszki Ścigaj z pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r.Załącznik 1.4: „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze, W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.”

Źródło: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1.4

 

Zbigniew Ziobro obecnie tak samo, jak wtedy, gdy przed 10 laty był po raz pierwszy ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym wykorzystuje sprawowany przez siebie urząd w celach prywatnych, tj. w celu ochrony interesu ferajny, 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, RPO Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll, którzy – po kilku latach wspólnego naruszania moich małoletnich dzieci i moich praw obywatelskich oraz pozbawiania nas możności korzystania z naszych praw – postanowili uczynić mnie przestępcą, oraz ich sprzymierzeńców, w tym prokurator Radosławy Ridan, sędziego Tomasza Kuczmy i sędzi Beaty Stój.

xxx

 

Na początku niniejszego pisma zapowiedziałem, że przedstawię:

 1. na moim i Zbigniewa Ziobry przykładzie różnice w metodach robienia kariery zawodowej przez nie-polityka,
 2. przyczynę skuteczności metody Zbigniewa Ziobry w robieniu kariery zawodowej/politycznej.

 

Postanowiłem je Państwu przedstawić bo mnie los złączył z politykiem Zbigniewem Ziobrą i drugi raz, w odstępie 10 lat, mój i mojej rodziny byt zależy od niego.

Przede wszystkim wskazać należy, że w przypadku Zbigniewa Ziobry kariera zawodowa oznacza karierę polityczną. Był posłem IV, V i VI kadencji oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Jest posłem VIII kadencji. Był i znowu jest ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym. Wprawdzie na stronie internetowej Sejmu RP w rubryce zawód podaje Z. Ziobro „prawnik”, ale ze względu na staż w polityce powinien, jak np. marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej technik/ogrodnik Marek Kuchciński:

 1. Marek Kuchciński Zawód: polityk”

Źródło: Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=199&type=A

podać „polityk”.

 

Ja, nie-polityk, od początku stawiałem na „pracę u podstaw”. W 1982 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – czego dowodem wydany w dniu 8 września 1982 r. Dyplom ukończenia studiów – Załącznik 8:

Źródło: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom ukończenia studiów, z dnia 8 września 1982

r. – Załącznik 8

 

Władze Uczelni, na wniosek dyrektora Instytutu Ekonomiki Przemysłu, wcześniej rektora AE, promotora mojej pracy magisterskiej, śp. prof. Józefa Gajdy, złożyły mi ofertę pracy na stanowisku asystenta. Pracowałem w Akademii do 1992 r. W tym czasie m.in. otrzymałem kilkukrotnie Nagrodę Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, w nagrodę za wyniki w pracy zostałem oddelegowany na organizowane ramach unijnego programu TEMPUS przez Tilburg University, University of Antwerp, VLEKHO Brussels studia “Economics of the West – Extended”, uzyskałem tytuł doktora nauk ekonomicznych – Załącznik 9:

Źródło: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, sygn. 5/92, Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych, z dnia 8 stycznia 1993 r. – Załącznik 9

 

Zbigniew Ziobro nie podaje, z jakim wynikiem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast w listopadzie 2015 r. pisał o nim Wojciech Czuchnowski:

 

Jako prawnik oblał w Krakowie egzamin na aplikację prokuratorską i zdał go dopiero w Katowicach.”
Źródło:Wojciech Czuchnowski, „Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości [SKŁAD RZĄDU]”, 09 listopada 2015, http://wyborcza.pl/1,75398,19160802,zbigniew-ziobro-minister-sprawiedliwosci-sklad-rzadu.html?disableRedirects=true

Po 10 latach pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 1992 roku z przyczyn finansowych zrezygnowałem z kariery naukowej – miałem na utrzymaniu niepracującą żonę i dwóch kilkuletnich synów – i przez następnych kilkanaście lat, korzystając z ofert składanych mi przez pracodawców za pośrednictwem head-hunterów pełniłem kierownicze i dyrektorskie funkcje w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm oraz instytucji finansowych, Coca-Cola Poland Ltd., Nestle Polska Sp. z o.o., Ahold Polska Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A. Pracowałem w PLL LOT S.A. W opisanych wyżej okolicznościach, łaskawa dla sędziów i prokuratorów oraz RPO A. Zolla i jego małżonki adw. Wiesławy Zoll prokurator Radosława Ridan, rzadki okaz niedouczonego, stronniczego, bezmyślnego tumana1 zakończyła mi – we współpracy z sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy łajdakiem Tomaszem Kuczmą – karierę zawodową.

 

Z. Ziobro – na początku protegowany Lecha Kaczyńskiego, a potem pupil Jarosława Kaczyńskiego – „poszedł w politykę” i w wieku 31 lat po raz pierwszy został posłem Prawa i Sprawiedliwości. W październiku 2005 roku został po raz pierwszy ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym. Z opisanymi tego dla mnie wyżej skutkami. Nie tylko dla mnie były opłakane. Pamiętamy „szeryfa” Zbigniewa Ziobrę z tamtego okresu. Miał z pewnością spory udział w przegranych przez PiS wyborach w 2007 roku. Warto przypomnieć za W. Czuchnowskim:

 

Ziobro brał również czynny udział w operacji przeciwko koalicyjnemu wicepremierowi Andrzejowi Lepperowi

(tzw. afera gruntowa).”
Źródło:Wojciech Czuchnowski, „Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości [SKŁAD RZĄDU]”, http://wyborcza.pl/1,75398,19160802,zbigniew-ziobro-minister-sprawiedliwosci-sklad-rzadu.html?disableRedirects=true, 9 listopada 2015

 

Zorganizowaną razem z Mariuszem Kamińskim prowokacją dopomógł Zbigniew Ziobro Jarosławowi Kaczyńskiemu w zakończeniu kariery Andrzeja Leppera. Szkoda Andrzeja Leppera… Czy któryś z przedstawicieli Polski w instytucjach Unii Europejskiej miał wystąpienie jak on 19 listopada 2002 roku w Parlamencie Europejskim:

 

“Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo.

Przemawiając przed wysokim parlamentem w imieniu klubu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, jest to z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym Narodem.

Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia [ 1 ] Zniszczony został polski przemysł włókienniczy, chemiczny, tekstylny. Zniszczony handel, transport, usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo. Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia, które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,8 mln. osób, tj. ok. 18%, a z bezrobociem ukrytym ok. 5 mln. ludzi czyli ok. 28%.

Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki miliardów dolarów — na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych. To my utrzymujemy w Unii od 1-1,5 mln. miejsc pracy.

Czas na zadośćuczynienie. Przystępując do Unii interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to Naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił sie do obalenia „Muru Berlińskiego”, przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej. Chcemy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną.

Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg, jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, służącej bogatym kosztem biednych.

My Polacy mamy swój honor i swoją godność. Żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku.

Do tej pory Unia Europejska broniąc nieludzkiej globalizacji tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara którą musimy ponieść. „Samoobrona” tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe,

nierównoprawne i nie do przyjęcia.

Samoobrona” mówi: — dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków.

Samoobrona” mówi: — jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości:
— Człowiek, — Rodzina, — Praca, — i godne życie .

Dziękuję bardzo.”

Andrzej Lepper, Parlament Europejski, 19 listopada 2002 r. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=xXEtAOeZiIg

 

Nie odpowiadał Żydowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Andrzej Lepper jako koalicjant. A Zbigniew Ziobro okazał się użyteczny – i jakże skuteczny – w wyeliminowaniu Go ze sceny politycznej.

Najwyraźniej urzekł Z. Ziobro Żyda Jarosława Kaczyńskiego, bo wyrzucony z PiS w listopadzie 2011 roku, po klęsce w 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, którą „Fakt” komentował w artykule z 26 maja 2014 r. pt. Nimi gardzą Polacy. Oni przegrali wybory”:

 

Oto lista polityków, którzy w europarlamencie nie zasiądą. Wyborcy dali im prztyczka w nos i pokazali,

gdzie jest ich miejsce. A w zasadzie pokazali im, że ich miejsce na pewno nie jest w Brukseli.

Zobacz listę największych przegranych w eurowyborach (…)”

Źródło:Nimi gardzą Polacy. Oni przegrali wybory”, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/oni-nie-dostali-sie-do-europarlamentu/6esrbql, 26 maja 2014 r.

 

z otwierającym listę przegranych Zbigniewem Ziobro, w listopadzie 2015 roku został ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym w rządzie Beaty Szydło. Czyli Jarosława Kaczyńskiego.

W moim przypadku tak samo użyteczny dla łajdaków jak za pierwszym razem, 10 lat temu. Znaczy… znowu użyteczny

Na tym właśnie polega różnica w metodach robienia kariery zawodowej przez nie-polityka, jak ja, i przez polityka, jak Zbigniew Ziobro. Ja robiłem karierę zawodową w typowy dla nie-polityka sposób. Najpierw ukończyłem studia z wynikiem bardzo dobrym, potem uzyskałem tytuł doktora nauk ekonomicznych, następnie zdobywałem nowe kwalifikacje, rozszerzałem zakres umiejętności, miałem coraz większe doświadczenie zawodowe.

Zbigniew Ziobro wręcz przeciwnie. Człowiek porażka. By nie rzecz klęska. Ale… zaufany partyjnego kacyka Jarosława Kaczyńskiego.

W podsumowaniu… Żeby zrobić karierę zawodową:

 1. nie-polityk zdobywa wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, buduje sobie nimi opinię na rynku pracy,
 2. polityk… jest użyteczny dla partyjnego kacyka i środowiska, które ten kacyk reprezentuje i którego interesów broni.

 

Zbigniew Ziobro jest użyteczny dla Żyda Jarosława Kaczyńskiego. Razem bronią interesów:

 1. Żydów, w tym nawet – jak m.in. poniemiecki2 Żyd Andrzej Zoll – degeneratów, sadystów, ignorantów, kłamców, tumanów mściwych,
 2. funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów i prokuratorów, którzy ochraniają osobników jak w pkt. 1.

 

Politykowi dużo łatwiej jest robić karierę zawodową/polityczną niż nie-politykowi. Brak kwalifikacji fachowych nie stoi temu na przeszkodzie, a zupełnie nie ma znaczenia, gdy karierowicz jest moralnym dnem. Tacy zdają się być w polityce szczególnie poszukiwani, a Zbigniew Ziobro wyróżnia się wśród mnóstwa takowych na scenie politycznej. Przypomnę:

 

KARIEROWICZ” «człowiek, którego celem w życiu jest zrobienie kariery i którego w dążeniu do tego nie powstrzymują skrupuły moralne»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 314

 

KARIEROWICZOSTWO” «postawa życiowa, dążenie do zrobienia kariery za wszelką cenę»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 315

 

O ile nie-politykowi jest dużo trudniej niż politykowi zrobić karierę zawodową, to dużo szybciej od polityka może ją zakończyć. Kwalifikacje fachowe i moralne nie mają tu żadnego znaczenia. A jeśli już to w odmienny z wyobrażeniem osób, które nie poznały środowiska „autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach” sposób. Im większe ofiary „autorytetów” kwalifikacje moralne, tym większe prawdopodobieństwo zakończenia kariery zawodowej. Wystarczy sprzeciw dla bycia pozbawianym możności korzystania z praw i/lub brak zgody na naruszanie prawa. Taki „opozycjonista” ma przeciwko sobie całą Rzeczpospolitą funkcjonariuszy publicznych. Od prokuratora, przez sędziego, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kończy – jak ja – jako przestępca. Albo jako pacjent szpitala psychiatrycznego.

Solidarność szmaciaków.

Bez względu na to, która z partii rządzi.

 

Podstawową – często jedyną – „kwalifikacją” polityka czyniącą go pożądanym na politycznym rynku pracy jest służalczość. Im większa, tym kandydat bardziej atrakcyjny dla kacyków partyjnych. Ich przecież też „popychano” coraz wyżej, bo się komuś wysługiwali i przebiegiem „kariery” przekonali swoich mocodawców, że ci mogą na nich liczyć, że z raz obranej drogi nie zejdą…

Najwyższe szczeble osiągają osobniki, którzy w okazywaniu serwilizmu osiągnęli największą biegłość. Stosują metodę, którą na przykładzie dwóch absolwentów amerykańskiego “The International Visitor Leadership Program”, odpowiedzialnych za politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Bronisława Komorowskiego i premiera Donalda Tuska, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nazwał podczas spotkania służbowego – „1352 zł zapłacił Radosław Sikorski za obiad z Jackiem Rostowskim. Politycy do tej pory nie widzieli w tym nic złego – twierdzą, że rozmowy były służbowe i mieli prawo wydać na nie państwowe pieniądze (…)” Źródło: Artur Kowalczyk, „Rozmawiali prywatnie a jedli służbowo.”; „Fakt”, 2.07.2014, s. 2 – sugestywnie „robieniem loda/laski” oraz murzyńskościąZałącznik 10:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.

(…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów.

Sikorski: Problem w Polsce jest, że mamy bardzo płytką dumę i niską samoocenę.
Rostowski: „taki sentymentalizm”

Sikorski: „Taką murzyńskość

Rostowski: „Jak, jak?”

Sikorski: „Murzyńskość.”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik 10

 

Nawiasem mówiąc programowi “The International Visitor Leadership Program” poddała się także w 2004 roku Beata Szydło. I…kontynuuje politykę D. Tuska i B. Komorowskiego w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, czyli też „robi loda/laskę” Amerykanom. Jej – jej rządu Rzeczypospolitej Polskiej – relacje z Amerykanami są oparte na murzyńskości. O ile wszystkie państwa Unii Europejskiej powściągliwie postępują z USA, pragmatycznie, to Beata Szydło na całość… Jakby w zgodzie z prawem Friedmana:

There is no such thing as free lunch”

/ang.„Nie ma darmowych obiadów”, „Nic nie jest za darmo”; „Za wszystko trzeba płacić”/

Milton Friedman

 

spłacała przeszkolenie jej w 2004 roku w USA – znaczy lunch – z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA.

Jak szkolona przez służby innego państwa Beata Szydło mogła zostać premierem Rzeczypospolitej Polskiej też tajemnicą Żyda Jarosława Kaczyńskiego… Może być przecież agentką innego państwa. Nic tu nie pomoże oburzenie jej sympatyków moim domniemaniem. Może być. Po prostu. Zgodnie z prawem Orwella:

Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”

George Orwell

 

A przecież Beata Szydło inicjację ma jakby za sobą… Jako funkcjonariuszka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej poddała się szkoleniu przez szkoleniowców Departamentu Stanu – odpowiednik Ministerstwa Spraw Zagranicznych – USA.

Prawa Friedmana i Orwella rządzą służbą publiczną. Amoralni ignoranci, nieudacznicy, tumany, a jak ujawniła „afera taśmowa” także osobnicy postrzegani jako debile – robią kariery u boku partyjnych kacyków, żeby gdy zajdzie po temu potrzeba zrobić im – albo osobnikom wskazanym przez nich – loda/laskę, w podanym tego sformułowania przez R. Sikorskiego znaczeniu.

W takich przypadkach funkcjonariusze systemu politycznego – posłowie, członkowie administracji rządowej – bardzo często bardzo ściśle współpracują z funkcjonariuszami systemu prawnego, sędziami, prokuratorami, kolejnymi Rzecznikami Praw Obywatelskich. Współdziałając w ramach mafii, sitwy, te święte krowy bez skrupułów niszczą obywatela, którego sobie wybiorą na ofiarę, bo nie godzi się naruszanie jego praw i pozbawianie go możności korzystania z nich. Przypomnę:

 

Sitwa”«grupa osób wzajemnie się popierających,

dążących do wyciągania korzyści dla siebie ze spraw publicznych; klika»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 917

 

MAFIA”«grupa osób nie przebierających w środkach w realizowaniu swych zamierzeń;

klika, banda, szajka»

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 674

 

ŚWIĘTA KROWA”«osobazróżnegopowoduuprzywilejowana, którejsiępobłażaipozwalanazbytwiele»

Wikisłownik

 

W prezentacji metod robienia kariery przez amoralnych nieudaczników, karierowiczów, nie można pominąć wątku ich skuteczności. Odpowiedź na pytanie, dlaczego są skuteczne jest bardzo prosta… Bo partyjnym kacykom takie osobniki, z takim pomysłem na życie, są potrzebni dla pilnowania kreowanego przez nich w państwie „porządku”, tj. podziału ról między władzą i społeczeństwem.

Pupil Jarosława Kaczyńskiego i podwładny Beaty Szydło Zbigniew Ziobro chroni – obecnie tak samo jak 10 lat temu – członków mafii w służbie publicznej. Za parawanem opowieści o reformowaniu wymiaru sprawiedliwości tworzy swoją mafię prokuratorów i sędziów nie przebierających w środkach w realizowaniu ich zamierzeń.

W dniu 11 października br. okaże się, czy ją będzie tworzył dalej mamiąc nas kłamstwami, jak te:

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2.02.2017, s. 2

 

Ziobro: Chcę zmieniać sądy”

„Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3

wzmacnianymi przez Beatę Szydło kłamstwami, jak te:

 

Determinacja mojego rządu, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry,

by zreformować polski wymiar sprawiedliwości jest ogromna. (…)

-Chcę podkreślić, że determinacja mojego rządu, ministra Ziobry, by zreformować polski wymiar sprawiedliwości jest ogromna powiedziała premier. – Zrobimy wszystko, by tak było, to jest potrzebne państwu i obywatelom – dodała.

My jesteśmy rządem, jesteśmy politykami, którzy uważają, że zostaliśmy skierowani na służbę polskim obywatelom przez państwa, przez wszystkich. I to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim nie tylko reprezentować państwa, ale też wspierać was i rozwiązywać problemy, które funkcjonują, dzięki którym zwykli polscy obywatele mają utrudnione życie.

Od tego jesteśmy, to jest nasz obowiązek – powiedziała szefowa rządu.”
Źródło: „Premier: wymiar sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy”, www.tvp.info.pl, 15 września 2017 r.

 

i pokrzykiwaniem Jarosława Kaczyńskiego na ulicach jak to:

 

Musimy dokonać zmian, nie może być tak, że jednych Konstytucja obowiązuje,

a innych nie obowiązuje.

Jarosław Kaczyński, podczas Marszu Wolności i Solidarności, 13 grudnia 2015 r.

 

Zbigniew Ziobro pilnuje, żeby tak właśnie było, że jednych Konstytucja obowiązuje, a innych nie obowiązuje.

Tych, których nie obowiązuje – np. art. 7 Konstytucji: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” – Zbigniew Ziobro promuje. Jak łajdaków – „ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia, pogardy» Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424 – wysługujących się łajdakom, prokuratorów Piotra Kosmatego i Dariusza Furdzika, których ściągnął z Krakowa do Prokuratury Krajowej.

Chroni interesu tych, których Konstytucja nie obowiązuje – w tym guru żydostwa polskiego, ignoranta, tumana mściwego, sadysty prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, w przypadku którego byłem przez 10 lat ścigany i sędziowie dwukrotnie przypisali mi popełnienie przestępstwa w sprzeczności z prawem określonym w artykule 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego” , bo „przestępstwo”, które mi przypisali nigdy nie było przestępstwem – nie tylko mnie oszukał, ale nawet posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj.

Bydło – „BYDLĘ”«przen. pogard. o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – w sędziowskich togach, którego interesu bronił Zbigniew Ziobro 10 lat temu jako poseł na Sejm RP i jako minister sprawiedliwości prokurator generalny oraz którego interesu broni obecnie, znowu minister sprawiedliwości prokurator generalny, prezentuję w materiałach zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl.

Do czego są zdolni przedstawię na przykładzie sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny Agacie Wasilewskiej-Kawałek. Nie wszyscy z Państwa zapewne wiecie, że każdy sędzia jest nieskazitelnego charakteru autorytetem moralnym. Dlatego, że sędzią może zostać tylko osoba o nieskazitelnym charakterze:

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

To, że każdy sędzia jest autorytetem moralnym orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 sierpnia 1971 r., sygn. I CZ 212/71, w którym podał, że: „(…) autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia i jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego.”

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek rozpoznawała sprawę o rozwód pomiędzy mną i moją żoną. Zastąpiła sędzię Ewę Hańderek. W dniu 21 lutego 2001 r. złożyłem wniosek o wyrażenie przez Sąd zgody na to, żebym mógł zabierać chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garb żebrowy 12-letniego syna, jeden raz w tygodniu, na 45-minutowe zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Wcześniej sąd wyraził zgodę na moje spotkania z synami raz na dwa tygodnie – biegłe sądowe, pedagog i psycholog z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego rekomendowały sądowi na podstawie badań mnie i dzieci zapewnienie mi jak najszerszych, nieograniczonych, nieskrępowanych kontaktów z nimi, wyjaśniając, że takie będą korzystne dla prawidłowego rozwoju dzieci, ale sędziny wiedziały lepiej… – w weekendy.

Zajęcia rehabilitacyjne nakazała mi zorganizować synowi lekarz rehabilitacji pediatra, dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie k. Krakowa. Sędziny Ewa Hańderek, a po niej Agata Wasilewska-Kawałek nie rozpoznały mojego wniosku podczas żadnego z czterech zorganizowanych przez nie posiedzeń, w dniach 27 i 28 marca 2001 r. oraz 1 i 8 czerwca 2001 r. W piśmie z dnia 6 lipca 2001 r. napisałem zatem: Wysoki Sąd uniemożliwia mi zapobieganie rozwojowi choroby (wcześniej, jak wspominałem, syn miał tylko skoliozę teraz ma i lordozę) i leczenie chorego syna. Nawet nie zdobywając się na wyjaśnienie dlaczego. Jesteście Panie Sędziowie, okrutnymi Sędziami”

Sędzia – nieskazitelnego charakteru autorytet moralny – A. Wasilewska-Kawałek wybrała z tego tylko „Jesteście Panie Sędziowie, okrutnymi Sędziami.” i w dniu 18 lipca 2001 r. wydała postanowienie, którym nałożyła na mnie najwyższą z możliwych wtedy karę porządkową w kwocie 1.000,00 zł – Załącznik 10: „Postanowienie Dnia 18 lipca 2001r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek (…) postanawia: na podstawie art. 43 § 2 u.s.p. wymierza powodowi Zbigniewowi Kękusiowi karą porządkową grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za ubliżenie powadze sądu przez użycie w piśmie z dnia 6 lipca 2001r. sformułowania „jesteście Panie Sędziowie okrutnymi Sędziami.”

Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 18 lipca 2001r. – Załącznik 10

 

Gdybyście Państwo chcieli poznać, jakie miała wtedy kwalifikacje fachowe – bo, że moralnych żadnych, to oczywiste – sędzia Agata Wasilewska-Kawałek zaprezentuję tę najważniejszą… Znajomość języka polskiego, znaczy ojczystego.

Oto jedno tylko zdanie z uzasadnienia do postanowienia, które wydała w dniu 8 sierpnia 2002 r.: „Pozwana rzeczywiścieprzekrótki okresczasypłaciłczynsz za mieszkanie miało to jednak miejsce w ubiegłym roku, kiedydysponowałodprawą po zwolnieniujez pracy”.

Jedno zdanie…pięć błędów. Prawda, że nadaje się sędzia A. Wasilewska-Kawałek do Księgi rekordów Guinessa…

A nałożyła na mnie karę grzywny w kwocie 1.000,00 zł – w 2001 roku – za „ubliżenie powadze sądu”.

Potem przez następnych kilka miesięcy w dalszym ciągu nie rozpoznawała – mimo kolejnych prowadzonych przez nią posiedzeń – mojego wniosku z 21.02.2001 r., żebym mógł rehabilitować syna, aż go ostatecznie oddaliła postanowieniem z dnia 19 grudnia 2001 r. Jej postanowienie utrzymało w mocy troje nieskazitelnego charakteru autorytetów moralnych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun i SSA Maria Kus-Trybek, wyjaśniając mi, że chore dziecko musi czekać z rehabilitacją do zakończenia sprawy o rozwód pomiędzy mną i moją żoną, a gdy poprosiłem o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich to ten, Andrzej Zoll – małżonek pełnomocnika mojej żony w sprawie o rozwód, adw. Wiesławy Zoll – rekomendował mi pismem z 20 sierpnia 2002 r.:

 1. utrzymywanie z synem kontaktów pośrednich, czyli telefonicznych,
 2. poddanie się badaniom psychiatrycznym.

 

Od tego czasu sędziowie i prokuratorzy mnożący sprawy przeciwko mnie idą „tropem” prof. dr. hab. Andrzeja Zolla.

Kreują i wizerunek chorego psychicznie.

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek razem z innymi czternastoma nieskazitelnego charakteru autorytetami moralnymi z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz RPO A. Zollem i adw. Wiesławą Zoll pojojczeli, polabiedzili, naskarżyli na mnie prokurator Radosławie Ridan i sędziemu T. Kuczmie i ten wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujący mnie, pełen wad prawnych, uchylony potem w całości na moją korzyść skazujący mnie wyrok za każdego z członków ferajny znieważenie i/lub zniesławienie.

Wtedy, po uchyleniu wyroku sędziego T. Kuczmy przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie, następczyni T. Kuczmy w sprawie przeciwko mnie sędzia Beata Stój uznała – w dniu 15 marca 2011 r. – że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 roku.

Wydawała Policji kolejne nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.

Gdy nakazała Policji postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r. zatrzymać mnie na okres do 48 godzin i doprowadzić pod przymusem na badania w dniu 7 maja 2014 r. – żeby te wykazały, czy byłem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., gdy inne niż ja osoby popełniały mnie przypisane przez prokurator Radosławę Ridan przestępstwa, tj. umieszczały na portalu www.zgsopo.webpark.pl i na stronie pod domeną zkekus.w.interia.pl materiały, których umieszczanie mnie przypisała prokurator bezmyślny, cwany tuman3, broniona od 11 lat przez tuziny funkcjonariuszy publicznych, w tym m.in. Andrzeja Dudę w roli posła, a potem prezydenta – zeskakując 5 maja 2014 r. z nałożonymi na ręce kajdankami z progu samochodu Fiat Ducato, którym mnie po zatrzymaniu przewożono potknąłem się i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie policjantów. Wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika. A potem… prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko 6 maja 2014 r.:

 1. przedstawił mi zarzut próby samouwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. z konwoju policyjnego i naruszenia nietykalności cielesnej dwóch spośród trzech policjantów, którzy mnie konwojowali,
 2. nabrał uzasadnionych – jego zdaniem – wątpliwości co do mojej poczytalności i wydał polecenie biegłym z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzom psychiatrom Katarzynie Bilskiej-Zarembie i Mariuszowi Patli oraz psychologowi Ryszardowi Janczurze, których do mojego badania w dniu 7 maja 2014 r. wyznaczyła sędzia Beata Stój, żeby przy okazji zbadali mnie na potrzebę postępowania, które on wszczął przeciwko mnie.

 

W dniu 7 maja 2014 r. doprowadzony przez Policję z Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji – w której przebywałem od 5 maja 2014 r. – do Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich w Krakowie spotkałem się w.w. biegłymi.

Przekonany, że nasze spotkanie jest w związku ze sprawą rozpoznawaną przeciwko mnie przez sędzię Beatę Stój, poinformowałem biegłych, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom i złożyłem do protokołu oświadczenie, w którym podałem przyczyny odmowy. Biegła K. Bilska-Zaremba zaprotokołowała moje oświadczenie i biegli zakończyli nasze spotkanie. Nie trwało nawet 10 minut.

Po kilku miesiącach dowiedziałem się, że mnie jednak – mimo braku mojej zgody – badali w dniu 7 maja 2014 r. biegli, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla. Na potrzebę obydwóch w.w. postępowań, tj. prowadzonego od listopada 2006 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy oraz wszczętego w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę. Na potrzebę obydwóch sporządzili dwie, identycznej treści, Opinie sądowo-psychiatryczne, z dnia 3 czerwca 2014 r. i z dnia 5 czerwca 2014 r. W obydwóch złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – Załącznik 12: Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 12

 

Jeśli chodzi o sprawę prowadzoną przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy od listopada 2004 r., w tym – po uchyleniu na moją korzyść skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z 18 grudnia 2007 r. – od listopada 2010 r. przez sędzię Beatę Stój biegli uznali, że mnie trzeba pozbawić wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej po czerwcu 2014 roku, żeby sprawdzić, czy byłem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., gdy popełniano w.w. czyny, za które mnie ścigała sędzia B. Stój.

To nie wszystko jeśli chodzi o profesjonalizm biegłych sądowych, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli, którzy codziennie decydują o losach ludzi… Jako lekarze i jako biegli sądowi. W uzasadnieniu do obydwóch w.w. Opinii podali – Załącznik 12: „(…) 2// Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

Biegli zatem:

 1. zdiagnozowali u mnie schizofrenię,
 2. powołali się na analizę „uprzednio podejmowanego leczenia”.

 

Zacznijmy od schizofrenii…

Ta jest diagnozowana u mężczyzn do 25 roku życia. Oto stanowisko w tej sprawie lekarzy psychiatrów. Podaję je z linkami, celem umożliwienia Państwu zweryfikowania… kwalifikacji fachowych i moralnych biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:

 1. Joanna Borowiecka-Kluza: „Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1%. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.–24. roku życia) niż kobiety (25.–34. rokiem życia).”

Źródło: http://psychiatria.mp.pl/choroby/78549,schizofrenia

 1. Kamila Drozd: „Wieloletnie obserwacje i badania, mające na celu wykazać, jak rozwija się schizofrenia, udowodniły, że najwcześniejsze objawy schizofrenii pojawiają się we wczesnej fazie dorosłości. U mężczyzn okres ten przypada zazwyczaj między 18. a 22. rokiem życia.

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/objawy-schizofrenii

 1. Psychiatria.pl, artykuł: „Ryzyko zachorowania na całym świecie ocenia się na ok. 1 % i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje zwykle pomiędzy 15-25 rż.
  Źródło: http://www.psychiatria.pl/artykul/zaburzenia-schizofreniczne/625.html

 

Urodziłem się 2 maja 1958 r. Gdy mnie „badali” biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla w dniu 7 maja 2014 r. miałem 56 lat.

Diagnoza” biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli wskazuje zatem, że wtedy, gdy m.in.:

 1. w 1982 roku kończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie /Załącznik 8/ i władze Uczelni złożyły mi ofertę pracy na stanowisku asystenta,
 2. przez 10 lat, do 1992 roku, pracowałem w AE, prowadząc zajęcia dydaktyczne z, łącznie, kilkoma tysiącami studentów, byłem uczestnikiem wielu zespołów realizujących – w ramach resortowych i centralnych programów badawczo-rozwojowych – zlecenia agend rządowych, napisałem dziesiątki artykułów publikowanych przez fachowe czasopisma,
 3. pracując w AE współpracowałem z TNOiK i PTE, w tym szkoliłem kadry kierownicze dziesiątek zakładów pracy i instytucji,
 4. władze AE nagradzały mnie za wyniki w pracy Nagrodami Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowej oraz oddelegowaniem mnie w 1991 roku na stacjonarne studia do Holandii w ramach unijnego programu TEMPUS,
 5. uzyskałem tytuł doktora nauk ekonomicznych – Załącznik 9,
 6. po rezygnacji z pracy w Akademii Ekonomicznej przez kilkanaście lat zarządy polskich przedstawicielstw zagranicznych firm i instytucji finansowych powierzały mi zarządzanie zespołami liczącymi do kilkuset pracowników oraz budżetami o wartości miliardów złotych,

cały czas byłem schizofrenikiem.

I dopiero trwające krócej niż 10 minut spotkanie ze mną w dniu 7 maja 2014 r. biegłych Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej-Zaremby spowodowało zdiagnozowanie u mnie przez nich tej „schizofrenii”.

 

Co się tyczy biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli – Załącznik 12:„analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia.wskazać należy, że ja nigdy nie byłem leczony psychiatrycznie.

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla wiedzieli, że schizofrenia jest diagnozowana u mężczyzn do 25 roku życia, a zatem wymyślili w.w. analizę uprzednio podejmowanego leczenia.

Jak z tego oszusta wybrnęli?

Gdy im je zarzuciłem, żądając by doręczyli mnie oraz zleceniodawcom sporządzonych przez nich Opinii sądowo-psychiatrycznych z 3 i 5 czerwca 2014 r. dowody poświadczające wiarygodność ich twierdzenia, że ja byłem leczony psychiatrycznie biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla usprawiedliwiali się:

 1. przejęzyczeniem,
 2. pomyłką pisarską.

 

Przesłuchiwany na mój wniosek w dniu 16 października 2014 r. przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny – obecnie przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – Katarzynę Kaczmarę, która rozpoznawała oparty na Opinii biegłych z 3 czerwca 2014 r. /Załącznik 12/ wniosek prokuratora Bartłomieja Legutki o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej biegły M. Patla zeznał: „(…) Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.

Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16

października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K

 

Biegła Katarzyna Bilska-Zaremba potaknęła. Ona też się przejęzyczyła… I też nie pamiętała jaka była myśl przewodnia tego… oszustwa.

Przesłuchiwany przez sędzię Beatę Stój w sprawie, którą ona rozpoznając chciała mnie poddać obserwacji psychiatrycznej biegły M. Patla zeznał: „(…) jeśli chodzi o sformułowanie z opinii „uprzednio podejmowanego leczenia”, to „chciałbym wyjaśnić, że zaszła omyłka pisarska, chodziło o nie podejmowane leczenie. Nie mieliśmy żadnej informacji o tym, że oskarżony wcześniej się leczył”.

Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds. 186/15, postanowienie prokurator Joanny

Żakowskiej z dnia 19 października 2015 r.

 

Biegli Mariusz Patla i Katarzyna Bilska-Zaremba wiedzieli zatem, że ja nie byłem leczony psychiatrycznie. Chcieli poinformować sędzię Beatę Stój – a także prokuratora B. Legutkę, bo w Opinii z 03.06.2014 r. sporządzonej dla niego /Załącznik 12/ to samo napisali – że… nie analizowali mojego uprzedniego leczenia, bo takowego nie było, i tylko przez omyłkę tak im się napisało, że… analizowali moje uprzednie leczenie i na podstawie tej analizy stwierdzili u mnie, w 57 roku życia, diagnozowaną u mężczyzn do 25 roku życia schizofrenię.

Co warte podkreślenia, to że już po tym, gdy biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla przyznali się do oszustw, które nazwali „przejęzyczeniem” i „omyłką pisarską”, w kwestii mojego rzekomego „uprzedniego leczenia”, którego oni nie analizowali – bo go nie było – i tylko przez omyłkę im się napisało – w dwóch Opiniach sądowo-psychiatrycznych – że je, niebyłe, „analizowali”, złożyłem kilkukrotnie wnioski o zobowiązanie biegłych do usunięcia z Opinii, które sporządzili nieprawdziwego twierdzenia: „analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia.

Autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, zleceniodawcy K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli nie rozpoznali moich wniosków.

Sporządzone przez biegłych Opinie czekają na lepsze dla moich przeciwników czasy… Umieszczą mnie pod byle pretekstem znowu w szpitalu psychiatrycznym i – jako zdaniem biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli „uprzednio leczony” – długo z niego nie wyjdę.

Napisałem: „umieszczą mnie znowu w szpitalu psychiatrycznym”, bo biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla okazali się użyteczni dla moich przeciwników. Oboje ich zleceniodawcy, sędzia Beata Stój i prokurator Bartłomiej Legutko, skorzystali ze sporządzonych przez nich Opinii sądowo-psychiatrycznych. Na podstawie:

 1. ich Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. dla Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza /Załącznik 12/ prokurator Bartłomiej Legutko skierował wniosek do Sądu o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, rozpoznany pozytywnie w pierwszej instancji przez wspomnianą wyżej sędzię Katarzynę Kaczmarę postanowieniem z 16.10.2014 r. , a w drugiej – po złożeniu przeze mnie zażalenia na postanowienie sędzi K. Kaczmary – przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, Lidię Haj, Jadwigę Żmudzką i Agnieszkę Sułowską-Gibas postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
 2. ich Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 5 czerwca 2014 r. dla Sądu Rejonowego w Dębicy – identyczna w treści, jak ta w.w. z 03.06.2014 r. /Załącznik 12/ – sędzia Beata Stój wydała w dniu 14 kwietnia 2015 r. postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, żeby sprawdzić, czy ja byłem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w dodatku sędzi Beacie Stój nie było wolno wydać w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznawała postanowienia o pozbawieniu mnie wolności w jakiejkolwiek formie, w tym przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, ale wydała… taka „sędzia”…

 

Postanowienie sędzi Beaty Stój z 14 kwietnia 2015 r. uchylił Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z 16.10.2016 r. wyegzekwowała następczyni prokuratora Bartłomieja Legutki w postępowaniu, które ten wszczął przeciwko mnie, prokurator Dorota Baranowska.

Prokurator D. Baranowska zastąpiła prokuratora B. Legutkę, bo ten poczuł się przeze mnie znieważony, złożył obciążające mnie zeznania i prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski – potem awansowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – wszczął postępowanie przeciwko mnie o jego znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k. Prokurator B. Legutko został wyłączony od rozpoznawania sprawy, w której skutecznie procedował na rzecz pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, a jego „dzieło” kontynuowała prokurator D. Baranowska.

Na dzień 20 sierpnia 2015 r. otrzymałem sporządzone przez mł. asp. Patryka Lasotę z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wezwanie na przesłuchanie mnie w w.w. sprawie o znieważenie prokuratora B. Legutki.

Przewidując, że prokurator Dorota Baranowska będzie chciała skorzystać z okazji stworzonej przez mł. asp. Patryka Lasotę i wyda nakaz Policji zatrzymania mnie 20.08.2015 r. i doprowadzenia pod przymusem na obserwację psychiatryczną, zaprosiłem na 20.08.2015 r. do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kilkoro znajomych, w tym red. Marka Podleckiego z kamerą.

Gdy zgodnie z wezwaniem mł. asp. Patryka Lasoty stawiłem się tam o godz. 09:00 czekało na mnie, w recepcji, dwoje policjantów, kobieta i mężczyzna. Poprosiłem red. Marka Podleckiego, żeby uruchomił kamerę i… pozwoliłem się pogonić mnie trochę w.w. funkcjonariuszom Policji, co red. M. Podlecki sfilmował i zamieścił na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl. pt. „Wczoraj rozmawiał ze Zbigniewem Stonogą, dzisiaj głoduje w psychiatryku! Dr Zbigniew Kękuś pojmany.” – link:https://www.youtube.com/watch?v=j-y2iDNkjdM

Policjantka i policjant zatrzymali mnie – jak mi wyjaśnili w wykonaniu okazanego mi zarządzenia prokurator Doroty Baranowskiej, które ta wydała w dniu 19 sierpnia 2015 r. – poinformowali mnie, że mnie doprowadzą do Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, czyniąc zadość mojej prośbie zawieźli mnie do mieszkania mojej matki, skąd zabrałem pidżamę, odzież, bieliznę i przybory do toalety, a następnie zawieźli mnie do Szpitala.

Podczas pierwszej rozmowy z ordynatorem Oddziału IVB, w którym mnie umieszczono, lek. med. Danutą Woźniak poinformowałem ją, że podczas pobytu w Szpitalu będę prowadził protest głodowy – nie będę jadł ani pił – ponieważ nie tylko wiem, że nie popełniłem czynu, z powodu którego mnie poddano obserwacji, ale – sprzeczne, wykluczające się nawzajem – zeznania policjantów, którzy mnie zatrzymali w dniu 5 maja 2014 r. dowodzą, że popełnienie tego czynu było fizycznie niemożliwe.

Nie jadłem i nie piłem przez dwie doby. W trzeciej zacząłem pić wodę i soki. W dalszym, ciągu nie jadłem. W czwartej dobie mojego protestu wypisano mnie – z powodu protestu – ze Szpitala. Przyczynę wypisania mnie lek. med. Danuta Woźniak przedstawiła w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 13: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, 25 sierpnia 2015 r. 4B-5104-24/15 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Uprzejmie informujemy, że pacjent Zbigniew Kękuś ur. 02-05-1958, PESEL /Numer PESEL – ZKE/ zam. /adres – ZKE/ został przyjęty w dniu 20.08.2015 r. w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej tym samym wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano z Oddziału. Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Dotyczy: 2 Ds. 542/14.

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421”

Źródło: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 13

 

Dziesięć miesięcy później – po nieudanych kolejnych próbach umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym – w dniu 30 czerwca 2016 r. prokurator Dorota Baranowska wydała postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko mnie z powodu… znikomej społecznej szkodliwości czynów.

Jako winnych zdarzenia przedstawiła… policjantów. Zarzuciła im, że nie byli wystarczająco czujni, gdy mnie konwojowali – Załącznik 14: „Na uwagę zasługuje fakt, że pokrzywdzeni to policjanci, którzy wykonując swój zawód z zasady są narażeni na atypowe zachowania zatrzymanych, podejrzanych, czy też innych osób, z którymi mają do czynienia w związku z wykonywaną pracą.

(…) Pokrzywdzeni mieli za zadanie doprowadzić na czynność procesową Z. Kękusia.

Już sam fakt, że Sąd wydał nakaz jego zatrzymania i doprowadzenia do wykonaniu określonej czynności procesowej, winien skutkować zwiększoną czujnością z ich strony.

(…) Prokurator Dorota Baranowska”
Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator

Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. – Załącznik 14

 

Ponieważ jakkolwiek jako winnych zdarzenia w dniu 05.05.2014 r. prokurator D. Baranowska wskazała ostatecznie policjantów, którzy jej zdaniem niedostateczną wykazali się czujnością konwojując mnie, to jednak przypisała mi sprawstwo czynów, których nie popełniłem – Załącznik 14: „Zbigniew Kękuś kopnął w kratę, wysunął nogę z radiowozu w celu jego opuszczenia i ucieczki. Krata uderzyła stojącego w jej pobliżu P. Lewkowicza.” – zaskarżyliśmy, wyznaczony mi, jako posądzanemu o niepoczytalność, obrońca z urzędu i ja postanowienie prokurator D. Baranowskiej z 30.06.2016 r.

Nasze zażalenia rozpoznawała sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny Nina Uchwat-Woźniak. Wydała w dniu 18 maja 2017 r. postanowienie, którym utrzymała w mocy postanowienie prokurator D. Baranowskiej. W uzasadnieniu podała, że czyn, za który mnie ścigano był… błahyZałącznik 15: „(…) Czyn o znikomej społecznej szkodliwości to jednak czyn, którego ujemna wartość społeczne w konkretnej sprawie jest minimalna. Za umarzaniem postępowań w oparciu o tę właśnie przesłankę przemawia ogólnoprawna zasada proporcjonalności stosowania sankcji prawnych. Byłoby całkowicie nieracjonalne oczekiwanie od wymiaru sprawiedliwości w sprawach karanych reagowanie przez niego w każdym, nawet zupełnie błahym, wypadku dopuszczania się przez sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary (por. E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 119 i n.; R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, s. 92 i n.; tenże, w: R. Dębski (red.), System Prawa Karnego, t. 3, s. 108 i n.; T. Kaczmarek, w: R. Dębski (red.), System Prawa Karnego, t. 3, s. 258 i n.).”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy, II Wydział Karny Niny Uchwat-Woźniak z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II Kp

715/16/K – Załącznik 15

 

Posprzątały”… Nieskazitelne charaktery… Wrobiły mnie ostatecznie w popełnienie przestępstwa. Błahego…

Co wszak najważniejsze, to że funkcjonariusze publiczni państwa, o którym w Konstytucji:

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

za uznany ostatecznie za błahy czyn… pozbawili mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.
Oto zatem, co w sprawie pozbawienia wolności podejrzanego/oskarżonego przez poddanie go obserwacji psychiatrycznej podał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06: Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Krakowie z 24 sierpnia 2000 r., sygn. akt II AKa 141/00, KZS nr 9/2000, poz. 33; postanowienie SN z 17 września 2002 r., sygn. akt II KK 227/02, Lex nr 55534).
(…) Sąd powinien zatem kierować się nie tylko podstawową zasadą, którą związani są lekarze, tj. salus aegroti suprema lex („dobro chorego naczelnym prawem”), ale również zważać na fakt, że w postępowaniu karnym najwyższym dobrem oskarżonego, które może mu zostać odebrane, jest właśnie jego wolność osobista.Prawo do wolności osobistej jest bowiem jednym z najważniejszych prawczłowieka, warunkującym niejednokrotnie możliwość korzystania przez niego z innychpraw i wolności wyrażonych w przepisach konstytucyjnych czy ustawowych.
(…)
Przesłanką orzeczenia o umieszczeniu niepoczytalnego w odpowiednim zakładziepsychiatrycznym jest popełnienie przez niego czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej oraz wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia takiego czynu.
(…)
Przebywanie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym z reguły nie stanowi formy jedynie chwilowego pozbawienia go wolności, gdyż zgodnie z art. 203 § 3 k.p.k. obserwacja taka może trwać 6 tygodni, a następnie ten termin może być przedłużony, przy czym ustawodawca nie określa maksymalnego czasu jej trwania. Niewątpliwie jest to zatem forma pozbawienia wolności często co najmniej tak dolegliwadla oskarżonego jak tymczasowe aresztowanie.

Mnie pozbawiono – tj. pozbawili mnie zbiorowym wysiłkiem: inicjator postępowania przeciwko mnie prokurator Bartłomiej Legutko, a z nim SSR Katarzyna Kaczmara oraz SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas i prokurator Dorota Baranowska – mojego najwyższego dobra, możności korzystania z najważniejszego prawa człowieka, tj. prawa do wolności osobistej.

Pozbawiono mnie wolności w formie co najmniej tak dolegliwej jak tymczasowe aresztowanie, tj. poddano mnie obserwacji psychiatrycznej w… błahej sprawie, jak mi ostatecznie wyjaśniła sędzia Nina Uchwat-Woźniak w postanowieniu z 18.05.2017 r. – Załącznik 15.

Wskazać należy, że w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. – którym utrzymały w mocy postanowienie sędzi K. Kaczmary z 16 października 2014 r. o pozbawieniu mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały – Załącznik 16: „Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym.

Źródło:Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Okręgowego w

Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14, w składzie SSO Lidia Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas – Załącznik 16

 

W wydanym osiem… lat wcześniej wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06, Trybunał Konstytucyjny podał – powołując się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie sprzed 15… lat oraz na postanowienie Sądu Najwyższego sprzed 13… latUmieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Krakowie z 24 sierpnia 2000 r., sygn. akt II AKa 141/00, KZS nr 9/2000, poz. 33; postanowienie SN z 17 września 2002 r., sygn. akt II KK 227/02, Lex nr 55534).

(…) Niewątpliwie jest to zatem forma pozbawienia wolności często co najmniej tak dolegliwadla oskarżonego jak tymczasowe aresztowanie.

O przewodniczącej składu sędziowskiego, który w dniu 10 kwietnia 2015 r. popisał się wyjątkową – nawet jak na Sąd Okręgowy w Krakowie – ignorancją, sędzi Lidii Haj legendy w Krakowie krążą… Gdybyście Państwo widzieli sędzię Lidię Haj na sali sądowej… Jaka buta, jaka arogancja… A – po prostu – mocno niedouczony tuman.

 

Być może zainteresuje Państwa, co było przyczyną pozbawienia mnie wolności. Oto zbiorcze zestawienie:

 1. zeznań policjantów, uczestników zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r., skutkującego przedstawieniem mi w dniu 5 maja 2014 r. zarzutów przez prokuratora Bartłomieja Legutkę,
 2. „autorskiej” wersji – nie pokrywającej się z żadną z trzech różnych wersji policjantów – prokurator Doroty Baranowskiej z jej postanowienia z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Tabela 1 Wersje zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem IV Policji w Krakowie

Autor wersji zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. Co kopnął Z. Kękuś? Co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza W co otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz Gdzie stali policjanci – patrząc do środka pojazdu Który z policjantów upadł z Z. Kękusiem na chodnik
Sierż. sztab. Paweł Lewkowicz Kratę Bezpośrednio krata W klatkę piersiową Sierż. P. Lewkowicz po prawej stronie, st. post. M. Rak po lewej, sierż. M. Doroba centralnie przed drzwiami sierż M. Doroba i st. post. M. Rak
St. post. Marcin Rak Kratę Krata, po odbiciu się od drzwi W bark St. post. M. Rak przed drzwiami frontem do nich, sierż. M. Doroba z prawej strony M. Doroby, a sierż. P. Lewkowicz z jego lewej strony sierż P. Lewkowicz
Sierż. sztab. Michał Doroba Kratę Drzwi W klatkę piersiową Sierż P. Lewkowicz frontem do drzwi, sierż. M. Doroba i st. post. M. Rak za nim wszyscy trzej
Prokurator Dorota Baranowska – postanowienie z 30.06.2016 r. Kratę Krata W klatkę piersiową Sierż. P. Lewkowicz po lewej stronie, po prawej st. post. M. Rak, za nimi sierż. M. Doroba sierż. M. Doroba

 

Materiały źródłowe, na podstawie których sporządziłem w.w. zestawienie, tj. protokoły zeznań policjantów są umieszczone na stronie www.kekusz.pl

Podkreślić należy, że do zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. doszło ok. godz. 16:00, a każdy z policjantów składał zeznania tego samego dnia w godz. 18:45 do 19:30. Policjanci mieli zatem na świeżo w pamięci zdarzenie, które opisywali.

W rzeczywistości ja, jak wspomniałem, potknąłem się zeskakując z progu samochodu.

Wszyscy zaangażowani w sprawę przeciwko mnie funkcjonariusze publiczni, prokuratorzy B. Legutko i D. Baranowska oraz sędziny SSR K. Kaczmara, SSO L. Haj, SSO J. Żmudzka i SSR del. A. Sułowska-Gibas uznali zeznania policjantów za wiarygodne, spójne, konsekwentne i logiczne i na ich podstawie umieścili mnie w szpitalu psychiatrycznym.

 

Po tym, co opisałem powyżej nie zdziwi Państwa zapewne ani trochę, że takie mnie potraktowanie, tj. pozbawienie mnie wolności przez poddanie obserwacji psychiatrycznej, a potem wyjaśnienie mi, że sprawa była błaha i umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, uznało za zgodne z prawem orzeczeniem z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 10/17 – czyli wdanym 10 miesięcy po tym, gdy prokurator Dorota Baranowska wydała postanowienie z 30 czerwca 2016 r. o umorzeniu postępowania /Załącznik 14/ – dwóch kolegów i koleżanka z pracy w IV Wydziale Karnym-Odwoławczym SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej i SSR Agnieszki Sułowskiej-Gibas, sędziowie SSO Ireneusz Bieniek /przewodniczący składu/, SSO Elżbieta Jabłońska-Malik /sprawozdawca/ i SSR del. Paweł Piesakowski.

 

O ile prokurator Dorota Baranowska i sędzia Nina Uchwat-Woźniak „posprzątały” po tym, gdy w opisany wyżej sposób prowadzono postępowanie przeciwko mnie – w tym umieszczono mnie w szpitalu psychiatrycznym na okres do 4 tygodni, a wypisano mnie z niego po 4 dobach z powodu prowadzonego przeze mnie protestu głodowego – umorzyły postępowanie w błahej, jak mi wyjaśniła sędzia Nina Uchwat-Woźniak postanowieniem z 18 maja 2017 r. /Załącznik 15/ – prowadzonej wszak przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza przez ponad dwa lata – sprawie przeciwko mnie, to dla mnie jeszcze nie jest ona całkowicie zakończona… Wciąż grozi mi kara pozbawienia mnie wolności do roku.

Jak wspomniałem, inicjator postępowania przeciwko mnie, skuteczny w przeprowadzeniu procedury poddania mnie obserwacji psychiatrycznej prokurator Bartłomiej Legutko poczuł się przeze mnie znieważony, złożył obciążające mnie zeznania, a prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski – w ubiegłym roku awansowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – uznał, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za to, ścigane z oskarżenia prywatnego, znieważenie. Jestem ścigany z art. 216 § 1 i § 2 k.k.

Artykuł 216 k..k. stanowi: „§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

(…) § 5. „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Po awansowaniu prokuratora C. Kwiatkowskiego – najpewniej za osiągnięcia zawodowe – do Prokuratury Okręgowej w Krakowie postępowanie przeciwko mnie prowadzi prokurator Elżbieta Ochońska-Wróbel, która sporządziła Zawiadomienie z dnia 13 września 2017 r. – Załącznik 17: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR 5 Ds. 128.2017 Kraków, dnia 13 września 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś ZAWIADOMIENIE o terminie czynności

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze zawiadamia, że w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o przestępstwo z art. 216§1 kk i inne przeprowadzone będą w dniu 8 listopada 2017 o godz. 10:00 w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie, 31-922 Kraków Os. Stalowe 16 D pokój nr 113 następujące czynności dochodzenia: końcowe zaznajomienie podejrzanego z materiałami prowadzonego przeciwko niemu postępowania sygn. PR 5 Ds. 128.2017 w których może Pan wziąć udział jako podejrzany. PROKURATOR Elżbieta Ochońska-Wróbel”
Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie, sygn. akt PR 5 Ds. 128.2017, Zawiadomienie z dnia

13 września 2017 r. – Załącznik 17

 

Pokrzywdzony, znieważony prokurator Bartłomiej Legutko…

xxx

 

Przedstawiłem Państwu, jak mi – a przy okazji mojej rodzinie – organizują życie funkcjonariusze publiczni, sędziowie, prokuratorzy, były RPO A. Zoll z małżonką Wiesławą z tej przyczyny, że bohaterem niniejszego pisma uczyniłem Zbigniewa Ziobrę. A gdyby on zachował się przed 10 laty tak, jak nam się wtedy prezentował i jak go nam dzisiaj prezentują życzliwe mu media, to… uniknąłbym – uniknęłaby moja rodzina, dzieci, matka – tego wszystkiego.

Wszystkiego… Tego, co opisałem oraz mnóstwa innych dramatycznych dla mnie, moich dzieci i matki przeżyć.

Zbigniew Ziobro należy jednak do tych, o których G. Orwell mówił:

Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”

George Orwell

 

Nie wiem, kiedy miał swój pierwszy raz Zbigniew Ziobro, czy wtedy, gdy prezes ZG SOPO K. Łapja prosił go w marcu 2007 r. /Załącznik 7/ o interwencję w w.w. sprawie przeciwko mnie i gdy ja go o nią prosiłem – jako posła i jako ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego – w 2006 i 2007 roku, czy też wcześniej. Wiem, że mu zostało…

11 października br. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny Katarzyna Rutkowska-Giwojnozdecyduje o przyszłości adresata kopii niniejszego pisma, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Jak wspomniałem, uważam, że każdy pracownik każdej instytucji wymiaru sprawiedliwości powinien podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów. Nic to odkrywczego. Truizm.

Ponieważ jednak od 1997 roku zebrałem mnóstwo doświadczeń – dowodów – potwierdzających, że podstawową zasadą, którą w ich decyzjach kierują się prokuratorzy i sędziowie jest tzw. „wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości”, za którym kryje się imperatyw chronienia największego nawet tumana, łajdaka, kanalii w prokuratorskiej lub sędziowskiej todze przed skutkami sprzecznego z prawem działania, mogę domniemywać, że tak samo będzie w dniu 11 października 2017 r. w przypadku ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Tym bardziej, że z niego członek biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS i lider dobrej zmiany PiS w resorcie sprawiedliwości.

Podsumuję zatem fakty i dowody w sprawie, którą będzie w dniu 11 października 2017 r. rozpoznawać sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno
Fakty to:

 1. skierowanie przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, zawierającego wniosek o zweryfikowanie zgodności ze wskazanymi przez nią przepisami prawa karnego materialnego i procesowego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13,
 2. obowiązek ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry rozpoznania wniosku posła A. Ścigaj z pisma z dnia 29.11.2016 r.,
 3. obowiązek organu administracji publicznej, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry procedowania ze sprawą zgłoszoną mu przez posła A. Ścigaj w sposób, który tak przedstawił w orzeczeniu z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/2017 DK, jeden z najbardziej doświadczonych prokuratorów w Polsce, były Prokurator Apelacyjny w Warszawie, a obecnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusz Korneluk – Załącznik 1.2:

 

Wskazać należy, że organy administracji publicznej

winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

 

 1. nierozpoznanie przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę wniosku posła Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2017 r. do dnia złożenia niniejszego pisma,
 2. oszukanie przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę:
  1. mnie,
  2. posła Agnieszki Ścigaj

w sprawie przyczyny nierozpoznania do dnia 7 września 2017 r. jej wniosku z pisma z 29.11.2017 r.

 

Dowody to wspomniane wyżej:

 1. pismo posła Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1.4,
 2. pismo do mnie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016Załącznik 1.7,
 3. pismo z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 1.6,
 4. pismo do mnie z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: II.511.1223.2014.K.Ku., dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marka Łukaszuka – Załącznik 1.8.

 

Gdyby wymiar sprawiedliwości działał według „mojej” zasady, że jego funkcjonariusze – w tym prokuratorzy i sędziowie – w swych decyzjach opierając się na faktach i dowodach chronią interes pokrzywdzonego, to w dniu 11 października 2017 r. sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno powinna wydać postanowienie o uchyleniu postanowienia prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, i przekazać sprawę o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście do ponownego rozpoznania.

To by oznaczało koniec jego kariery na urzędzie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego.

Jak wspomniałem, moje od 1997 roku doświadczenia z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwości na tym jednak polegają, że ci za nic mając fakty i dowody oraz interes pokrzywdzonego bronią funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszają prawo, pozbawiają obywateli możności korzystania ich praw, w tym nawet posługując się – jak w opisanym w niniejszym piśmie przypadku minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro – kłamstwami, oszustwami.

Bywa, że serwilizm okazywany przez funkcjonariuszy publicznych innym funkcjonariuszom publicznym jest tak wielki, że celem jego właściwego opisania należy dokonać zapożyczenia od Radosława Sikorskiego i nazwać go „robieniem loda/laski”.

Czy tak zachowa się sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno w dniu 11 października 2017 r. wobec ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry? Czy utrzyma w mocy postanowienie prokuratora D. Korneluka z dnia 26.06.2017 r. – Załącznik 1.2?

Ja będę wyłącznie jej słuchał i z należnym Sądowi szacunkiem przyjmę orzeczenie, które wyda, w tym nawet ewentualnie korzystne dla Z. Ziobry.

Jak by nie potraktowała 11 października br. sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno Zbigniewa Ziobry ja zdania o nim nie zmienię. Twierdzę, że swoim zachowaniem wypełnia nie tylko podaną wyżej definicję karierowicza, ale także definicję – „trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata.4” – sk…syna:„Sk….syn”«człowiek będący nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych bądź szersze grono»; Słownik Języka Polskiego.

Ubolewać należy, że lider rządzącej Polską – twierdzę, że… się w Polsce – partii Jarosław Kaczyński i prezes Rady Ministrów Beata Szydło postawili na niego jako lidera ich tzw. dobrej zmiany PiS w resorcie sprawiedliwości.

Korzystając z zaufania, którym go obdarzyli Zbigniew Ziobro tworzy swoją mafię prawników i znowu – jak 10 lat temu – wykorzystuje urząd ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w celach prywatnych, tj. w celu chronienia interesu funkcjonariuszy publicznych naruszających prawo.

Ponieważ Donald Tusk przed ucieczką do Brukseli zostawił nam w spuściźnie po sobie możliwość penalizowania nas za tzw. mowę nienawiści, celem uniknięcia ewentualnego następnego przeciwko mnie postępowania karnego informuję, że ja adresata kopii niniejszego pisma Zbigniewa Ziobry nie nienawidzę, Ja go – „trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata.” – pier…lę. Znaczy lekceważę – „PIER…LIĆ”«lekceważyć»; Słownik Języka Polskiego. Tak samo jak on pier…lił 10 lat temu i jak obecnie pier…li moje prawa, wysługując się kanaliom.

Uważam także, że jego zdymisjonowanie z urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jest niezbędnym warunkiem skuteczności reformy wymiaru sprawiedliwości.

Zbigniewowi Ziobrze oraz jego sympatykom, którzy ewentualnie chcieliby, żeby mnie ścigano za jego znieważenie i/lub zniesławienie przypomnę byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, byłego przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, byłego szefa Rządpowego Centrum Legislacji, byłego kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Andrzeja Zolla:

 

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

A także, że zgodnie prawem polskim i europejskiem:

 

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykuł 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.”

Artykuł 10.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

Zastanawiam się… Co ma wspólnego traktowanie mnie – w tym chronienie od 10 lat tumana, prokurator Radosławy Ridan – przez członka Prawa i Sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z prawem i sprawiedliwością? Twierdzę, że nie ma nic wspólnego. Ale na tym polega manipulowanie nami przez Żyda Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipę. Co innego mówią, a co innego robią. Ziobro mówi, że reformuje, a petryfikuje… Może sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno rozpocznie 11 października 2017 r. prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości… Ta prowadzona przez Zbigniewa Ziobrę jest skazana na klęskę.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z 2 października 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z 2.10. 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. J. Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. R. Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. S. Piekuta, ministra spraw wewnętrznych M. Błaszczaka
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych „Faktu” Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września 2017 r.
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 września 2017 r.
 7. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 15 marca 2007 r., data wpływu kopii do Sądu Rejonowego w Dębicy 19 marca 2007 r.
 8. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom ukończenia studiów, z dnia 8 września 1982 r.
 9. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, sygn. 5/92, Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych, z dnia 8 stycznia 1993 r.
 10. BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2
 11. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 18 lipca 2001r.
 12. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z 3 czerwca 2014 r.
 13. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z 25.08.2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza
 14. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z 30.06.2016 r.
 15. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, II Wydział Karny Niny Uchwat-Woźniak z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II Kp 715/16/K
 16. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14, w składzie SSO Lidia Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas
 17. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie, sygn. akt PR 5 Ds. 128.2017, Zawiadomienie z dnia 13 września 2017 r.
 18. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 1

Kraków, dnia 2 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt II Kp 2172/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
 2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
  1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
  2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wskazać należy, że organy administracji publicznej

winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 2

 

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 8 września 2017 r. zawiadomił mnie Sąd – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1

 

W dniu 11 października 2017 r. Sąd będzie rozpoznawał złożone przeze mnie pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sparwie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2017 r. do tut. Prokuratury wpłynęło pismo Zbigniewa Kękusia datowane na 12 czerwca 2017 r., w którym wymieniony informuje o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. – niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r.

W złożonym zawiadomieniu Zbigniew Kękuś wskazał, że w dniu 29 listopada 2016 r. poseł Agnieszka Ścigaj skierowała do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pismo, w którym domagała się ustosunkowania się Ministra Sprawiedliwości do postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy /sędzi Beaty Stój – ZKE/ z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 w sprawie dotyczącej Zbigniewa Kękusia. Z uwagi na fakt, że ani zawiadamiający ani też poseł Agnieszka Ścigaj do dnia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie uzyskali odpowiedzi na przedmiotowe pismo, w ocenie Zbigniewa Kękusia Minister Sprawiedliwości nie dopełnił ciążącego na nim z mocy art. 35 k.p.a. obowiązku udzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Tym samym w ocenie zawiadamiającego Zbigniew Ziobro działał na szkodę jego interesu prywatnego, gdyż zaniechanie to powoduje utrzymywanie w mocy krzywdzącego go postanowienia Sądu.

Rozpoznając niniejszą sprawę należało zważyć, co następuje:
Czyn zabroniony określony w art. 231 § 1 k.k. polegający na przekroczeniu uprawnień

wymaga wykazania, że podjęte przez sprawcę zachowanie nie wchodziło w zakres jego kompetencji, ale równocześnie także wskazania na powiązanie formalne lub merytoryczne z tymi kompetencjami. Przekroczenie uprawnień może także polegać na podjęciu działania wprawdzie w ramach kompetencji, lecz niezgodnie z prawnymi warunkami podjętej przez funkcjonariusz publicznego czynności. Pamiętać trzeba, że samo przekroczenie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków nie realizuje jeszcze znamion typu czynu zabronionego (wyrok SN z 25 listopada 1974 r., II KR 177/74; postanowienie SN z 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53).

Konieczne jest jeszcze działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Interes publiczny to m.in. korzyść, pożytek ogółu obywateli, pewnych grup społecznych, interes zrzeszeń prawa publicznego, władz i urzędów państwowych i samorządowych.

Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego zachodzi wtedy, gdy z zachowania się funkcjonariusza publicznego (działania lub zaniechania) może powstać szkoda w chronionym prawnie dobrze publicznym lub prywatnym. Nadmienić należy, że szkoda, która może powstać w wyniku zachowania się funkcjonariusza publicznego, nie musi być natury materialnej. Dotyczyć może sfery moralnej, prestiżu pokrzywdzonego, interesów rodzinnych, warunków życiowych. Przy czym jak zauważono na wstępie, działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego ma wiązać się z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków funkcjonariusza publicznego. Samo przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, nie stanowiąca działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego może stanowić jedynie podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Występek określony w art. 231 § 1 może być popełniony tylko umyślnie. Wchodzi w grę zarówno zamiar bezpośredni, jak i zamiar ewentualny. Oznacza to, że sprawca musi mieć świadomość (w postaci pewności lub możliwości), że jego zachowanie narusza uprawnienia lub stanowi niewypełnienie obowiązków i że przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Ta świadomość łączyć się może z chęcią działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, a nawet spowodowania takiej szkody, albo z godzeniem się na działanie na szkodę lub spowodowanie szkody. Funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niewypełnienie obowiązków, jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (postanowienie SN z 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53).

Po przeprowadzeniu analizy prawnokarnej nadesłanego zawiadomienia stwierdzić należy, że nie ma podstaw do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego z uwagi na zaistnienie w odniesieniu do czynu wskazanego w sentencji niniejszego postanowienia negatywnej przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – czyn będący przedmiotem niniejszego postępowania nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Wskazać należy, że nie sposób dopatrzeć się w zdarzeniu opisanym w złożonym przez Zbigniewa Kękusia zawiadomieniu znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 231 § 1 k.k. ani też jakiegokolwiek innego penalizownaego na gruncie prawa karnego. Podkreślić należy, że art. 35 k.p.a. odnosi się do załatwiania sprawy przez organy administracji publicznej.

Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie, które wymagają od organu administracji publicznej dokonania rozstrzygnięcia merytorycznego, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Pismo poseł Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r. takiej sprawy nie dotyczy, a jest jedynie prośbą o weryfikację zgodności z prawem wskazanego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy, które w ocenie Zbigniewa Kękusia jest dla niego krzywdzące.

Oczywiście bez wątpienia organy administracji publicznej winny udzielać zainteresowanym obywatelom odpowiedzi na ich zapytania w najkrótszym możliwym terminie, jednakże niedopuszczalne jest arbitralne wyznaczenie organowy administracji publicznej terminu na udzielenie odpowiedzi, a następnie złożenie w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku niedochowania tego administracyjnego terminu. Wskazać należy, że organy administracji publicznej winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, co niejednokrotnie niestety skutkuje wydłużonym czasem oczekiwania na odpowiedź. Z takiej jednak okoliczności nie sposób jednak wywodzić, aby pracownicy danego organu administracji publicznej umyślnie unikali udzielenia odpowiedzi na zadane im pytania.

W świetle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób zatem stwierdzić, aby Zbigniew Ziobro miał popełnić przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. Nie sposób wymagać od Ministra Sprawiedliwości, aby osobiście udzielał odpowiedzi na wszystkie pisma kierowane do niego przez obywateli – z uwagi na liczne obowiązki służbowe byłoby to fizycznie niewykonalne. Kwestią udzielania odpowiedzi na pisma wnoszone przez obywateli zazwyczaj zajmują się upoważnieni do tego pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości lub innych właściwych organów administracji publicznej, którzy niewątpliwie pochylają się nad przedstawionymi im problemami z nie mniejszą troską niż sam Zbigniew Ziobro.

Podsumowując, po przeprowadzonej analizie prawnokarnej czynu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, stwierdzić należało, że w niniejszej sprawie zaistniała negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. warunkująca dopuszczalność wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego – wskazany w zawiadomieniu czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w części dyspozytywnej.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie Dariusz Korneluk”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 2

 

Prokurator D. Korneluk wydał postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r. w związku z zawiadomieniem złożonym przeze mnie pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. – Załącznik 3: „Pan Krzysztof ĆwirtaProkurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieściaul. Krucza 38/4200-512 Warszawa Dotyczy

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, przez nieudzielanie do dnia 12 czerwca 2017 r. odpowiedzi na wniosek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1/ do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Z. Ziobry w sprawie prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06. II K 854/10.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – adres jak wyżej – na rzecz potwierdzenia przez nią skierowania pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06. II K 854/10.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

Krzysztofa Ćwirty – Załącznik 3

 

Poseł Agnieszka Ścigaj złożyła pismem z dnia 29 listopada 2016 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 4: „(…) Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.”

Dowód: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 4

 

Pismem z dnia 25 lipca 2017 r. złożyłem zażalenie na w.w. postanowienie prokuratora D. Korneluka z 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 5:„Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział Karny za pośrednictwem: Pan Krzysztof ĆwirtaProkurator Rejonowy dla Warszawy Śródmieściaul. Krucza 38/4200-512 Warszawa Sygn. akt: PR 1 Ds. 670.2017.DK Dotyczy:

 1. Zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017.DK – Załącznik 3.
 2. Wniosek o przekazanie sprawy do sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017.DK Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście do ponownego rozpoznania.
 3. Wniosek – na podstawie art. 330 § 1 k.p.k. – o wydanie Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście polecenia przeprowadzenia następujących czynności:
  1. ustalenia, czy Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoznał w dniu 18 kwietnia 2017 mój wniosek o wywiedzenie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 i skierował do mnie pismo w tej sprawie z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku. – Załącznik 8,
  2. ustalenia, czy ja w piśmie z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry podałem /str. 9 pisma z 26.06.2017 r./, że Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoznał w dniu 18 kwietnia 2017 mój wniosek o wywiedzenie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 i skierował do mnie pismo w tej sprawie z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku., dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura RPO Marka Łukaszuka – Załącznik 8,
  3. ustalenia, czy ja do pisma z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry załączyłem, jako Załącznik 15, kserokopię pisma do mnie z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku., dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura RPO Marka Łukaszuka – Załącznik 8,
  4. ustalenia, czy zasadny jest mój zarzut, że podając w piśmie do mnie z dnia 5 czerwca 2017 r., znak PK IV Ksk 1046.2016, Załącznik 6: „Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie. /tj. sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – ZKE/” prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Krajowej Lidia Elżbieta Sobiestiańczuk-Jasim poświadczyła nieprawdę.
 4. Wniosek o rozpoznanie niniejszego zażalenia bez zbędnej zwłoki.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017.DK, pismo Z. Kękusia z dnia

25 lipca 2017 r. do prokuratora rejonowego Krzysztofa Ćwirty – Załącznik 5

 

Wskazać należy, że w związku ze skierowanym przez posła A. Ścigaj pismem z dnia 29 listopada 2016 r. wnioskiem do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, w dniu 7 września 2017 r. – tj. ponad 9 miesięcy po złożeniu przez poseł A. Ścigaj pisma z 29.11.2016 r. – dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik sporządził i skierował do posła A. Ścigaj pismo o treści – Załącznik 6: „Odpowiadając na Pani interwencję z dnia 29 listopada 2016 r. podjętą na rzec z Pana Zbigniewa Kękusia adresowaną do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przekazaną w dniu 15 grudnia 2016 r., zgodnie z właściwością do Wydziału Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, przy piśmie Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r., znak: BM-I-052-3932/16/2 oraz w nawiązaniu do pisma tut. Departamentu z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, skierowanego do Pani Poseł – uprzejmie informuję, że do chwili obecnej nie wpłynęły do Departamentu Postępowania Sądowego akta sprawy II K 407/13 Sądu Rejonowego w Dębicy. Z informacji uzyskanej z tegoż Sądu w dniu 7 września 2017 r. wynika, że po zwrocie akt od Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały one bezpośrednio przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w związku z prowadzeniem postępowania za nr L. dz. 1252/16, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Łańcucie o sygn. PR Ds. 477.2016 i do chwili obecnej nie zostały zwrócone.

(…) Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego prokurator Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik”

Dowód: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo z

dnia 7 września 2017 r. dyrektora Departamentu Zbigniewa Siejbika – Załącznik 6

 

Wskazać zatem należy, że w piśmie do mnie z dnia 5 czerwca 2017 r. sporządzonym trzy miesiące przed sporządzeniem przez dyr. Z. Siejbika pisma z dnia 7 września 2017 r. w tej samej sprawie Prokuratury Krajowej do sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, podwładna dyrektora Z. Siejbika, zatrudniona w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej prokurator Lidia Elżbieta Sobestiańczuk-Jasim podała – Załącznik 7: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/ Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 roku PK IV Ksk 10046.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Odpowiadając na Pana pisma z dnia: 8 lipca 2016 roku, 3 i 25 października 2016 roku, 2 listopada 2016 roku, 5 grudnia 2016 roku, 24 stycznia 2017 roku, 4 i 10 kwietnia 2017 roku i 26 maja 2017 roku, zawierające kolejny wniosek o wywiedzenie kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 roku, sygn. akt II K 407/13, uprzejmie informuję, że akta niniejszej sprawy zostaną poddane ponownej analizie, po ich otrzymaniu z Sądu Rejonowego w Dębicy. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja merytoryczna w przedmiocie ewentualnego wywiedzenia kasacji.

Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie.

O powyższym została dwukrotnie powiadomiona pismami z dnia: 30 stycznia 2017 roku i 31 marca 2017 roku Pani Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP w związku z interwencją podjętą na Pana rzecz. Lidia Elżbieta Sobestiańczuk-Jasim Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Krajowej”
Źródło: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo

prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r. – Załącznik 7

 

Porównanie treści pism:

 1. dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016Załącznik 6,
 2. podwładnej dyr. Z. Siejbika, prokuratora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk-Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016Załącznik 7,

upoważnia do stwierdzenia, że pismo dyr. Z. Siejbika z 07.09.2017 r. stanowi dowód:

 1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę,
 2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, a jednocześnie referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój w powodowaniu przewłoki w rozpoznaniu przez Z. Ziobrę wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry w sprawie prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.

 

Wskazać bowiem należy, że jakkolwiek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rzeczywiście był w posiadaniu akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13, to rozpoznał mój wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. , w dniu… 18 kwietnia 2017 r. informując mnie sporządzonym tego dnia pismem – Załącznik 8: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku. Warszawa, 18.04.2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdził zaistnienia przesłanek do wniesienia na Pana korzyść kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., (…).”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Karnego, znak: II.511.1223.2014.K.Ku., pismo

dyrektora Zespołu Marka Łukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Załącznik 8

 

W dniu sporządzania przez prokurator Lidię Elżbietę Sobestiańczuk-Jasim pisma z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, jej twierdzenie – Załącznik 6: Aktualnie nie jest możliwe (…).” było nieaktualne od dnia 18 kwietnia 2017 r., gdy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zakończył rozpoznawanie mojego wniosku o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, potwierdziwszy zakończenie jej rozpoznawania pismem do mnie z dnia 18 kwietnia 2017 r. Załącznik 8.

 

Podwładny ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik podając w piśmie z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6: „(…) Z informacji uzyskanej z tegoż Sądu w dniu 7 września 2017 r. wynika, że po zwrocie akt od Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały one bezpośrednio przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie (…).” oszukał posła Agnieszkę Ścigaj.

Porównanie pisma do mnie z dnia 18 kwietnia 2017 r. Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 8 z pismem do mnie z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, podwładnej dyr. Zbigniewa Siejbika, prokurator Lidii Elżbiety Sobestiańczuk-Jasim /Załącznik 7/ stanowi dowód poświadczający, że minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro:

 1. Nie skorzystał przez minimum 6 tygodni, w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do, co najmniej, 5 czerwca 2016 r., z okazji, którą było posiadanie jeszcze w dniu 5 czerwca 2017 r. akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 przez Rzecznika Praw Obywatelskich – prokurator L. E. Sobestiańczuk-Jasim poświadczyła, że w dacie sporządzenia przez nią pisma z 05.06.2017 r., akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 znajdowały się w Biurze RPO, podała: Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie.” – po tym, gdy w dniu 18 kwietnia 2017 r. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozpoznał mój wniosek, i nie zażądał nawet w dniu 5 czerwca 2017 r., tj. w dacie sporządzenia w.w. pisma przez prokurator L. E. Sobestiańczuk-Jasim, doręczenia mu przez Sąd Rejonowy w Dębicy akt sprawy sygn. II K 407/13, żeby mógł rozpoznać wniosek zgłoszony mu przez poseł A. Ścigaj pismem z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 4.
  Podkreślić należy, że minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro wiedział najpóźniej w dniu 5 czerwca 2017 r. – tj. w dacie sporządzenia w.w. pisma przez prokurator L. E. Sobestiańczuk-Jasim /Załącznik 7/ – o rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich mojego wniosku. Wiedział ponieważ:

  1. w piśmie do niego z dnia 26 maja 2017 r., na które powołała się prokurator L. E. Sobestiańczuk-Jasim w piśmie z 05.06.2017 r. podając – Załącznik 7: „Odpowiadając na Pana pisma z dnia: (…) 26 maja 2017 roku, zawierające kolejny wniosek o wywiedzenie kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 roku, (…).” podałem: „(…) Niniejszym informuję, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozpoznał już mój wniosek. Doręczono mi pismo dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura RPO Marka Lukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r., w którym autor podał – Załącznik 15: (…)”,
  2. do pisma do niego z dnia 26 maja 2017 r., na które powołała się prokurator L. E. Sobestiańczuk-Jasim w piśmie z 05.06.2017 r. załączyłem – jako Załącznik 15 – w.w. pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r., w którym Rzecznik Praw Obywatelskich podawszy – Załącznik 8: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku. Warszawa, 18.04.2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdził zaistnienia przesłanek do wniesienia na Pana korzyść kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., (…).”, poświadczył zakończenie rozpoznawania mojego wniosku o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
 2. Współdziała z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, a zarazem referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój na rzecz powodowania przewłoki w rozpoznaniu wniosku posła Agnieszki Ścigaj z pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 4.
 3. Oszukuje posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj chroniąc interesu sędzi Beaty Stój, autorki postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., którego dotyczy wniosek posła A. Ścigaj z pisma z dnia 29.11.2016 r. – Załącznik 4.

 

Ponieważ:

 1. prokurator Dariusz Korneluk – doświadczony funkcjonariusz publiczny, były Prokurator Apelacyjny w Warszawie – słusznie podał w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 – Załącznik 2: „Wskazać należy, że organy administracji publicznej winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”,
 2. organ administracji publicznej, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro oszukując posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj dowiódł, że żadnej troski nie okazuje sprawie, którą mu zgłosiła pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ powodując korzystną dla sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój przewłokę w rozpoznaniu w.w. sprawy,
 3. opisane w niniejszym piśmie zachowanie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, tj. niedopełnianie obowiązku rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ jest ze szkodą dla mojego interesu prywatnego,
 4. podczas posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. Sąd ma rozpoznać moje zażalenie na postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku rozpoznania wniosku posła Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ i działania – przez to nierozpoznawanie – na szkodę mojego interesu prywatnego,

wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty
 4. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 5. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017.DK, pismo Z. Kękusia z dnia 25 lipca 2017 r. do prokuratora rejonowego Krzysztofa Ćwirty
 6. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo z dnia 7 września 2017 r. dyrektora Departamentu Zbigniewa Siejbika
 7. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r.
 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Karnego, znak: II.511.1223.2014.K.Ku., pismo dyrektora Zespołu Marka Łukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 2

Kraków, dnia 2 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Panowie:

 1. nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 2. insp. Rafał Kubicki, Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
 3. insp. Sławomir Piekut Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa
 4. Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul Batorego 5, 02-591 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 11 października 2017 r. przez któregoś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Policji i wydania polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.
 2. Zawiadomienie, że nie ciąży na mnie obowiązek stawiennictwa w którejkolwiek z instytucji wymiaru sprawiedliwości.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wskazać należy, że organy administracji publicznej

winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 2

 

Szanowni Panowie,

 

W dniu 11 października w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, jak w Zawiadomieniu z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1

 

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, którym złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
 2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
  1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
  2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z

dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 1

 

W piśmie jak wyżej prezentuję dowody sprzecznego z słusznym stanowiskiem byłego Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, a obecnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka, które ten przedstawił w postanowieniu z dnia 26.06.2017 r., sygn. PR 1 Ds. 670.2017 DK, – Załącznik 1.2: „Wskazać należy, że organy administracji publicznej winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).” zachowania organu administracji publicznej, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, tj.:

 1. oszukiwania posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj,
 2. współdziałania z sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Beatą Stój w unikaniu – celem ochrony interesu sędzi B. Stój – rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.

 

Moje od kilkunastu lat doświadczenia z sędziami i prokuratorami dowodzą, że gdy zagrożony ich interes wzywają na pomoc Policję, by nieświadomi rzeczywistego stanu faktycznego policjanci wykonali ich polecenia, mające na celu spacyfikowanie obywatela, którego prawa sędziowie i/lub prokuratorzy naruszają lub pozbawiają go możności korzystania z jego praw. Bywa, że kierują takowego na badania psychiatryczne lub obserwację psychiatryczną.

W związku z powyższym, zwracając uwagę, że na posiedzeniu w dniu 11.10.2017 r. stawię się, mimo iż moja obecność nie jest obowiązkowa, informuję, że z należnym Sądowi szacunkiem przyjmę każdy jego sposób procedowania i każde orzeczenie. Wydanie orzeczenia poprzedzę prezentacją dowodów załączonych przeze mnie do w.w. pisma z 11.10.2017 r. – Załącznik 1.

Pragnę poinformować, że przed sporządzeniem niniejszego pisma odebrałem wszystkie przesyłki listowe polecone z datą odbioru do 12 października 2017 r. Nie jestem wzywany do stawiennictwa przez żadną z instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Ewentualne wezwanie Policji w dniu 11 października 2017 r. przez któregoś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i wydanie nakazu zatrzymania mnie celem przeprowadzenia jakichkolwiek ze mną czynności będzie zatem powodowane wyłącznie pragnieniem ochrony interesu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz sędziów, prokuratorów, byłego RPO Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll, których interesu on – od 10 lat – broni.

Pragnę także poinformować, że pismem z dnia 28 września 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia złożyłem – Załącznik 2: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17Dotyczy: Wniosek o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z

dnia 28 września 2017 r. – Załącznik 2

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r.
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 3

Kraków, dnia 2 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Panowie:

 1. Robert Feluś, Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
 2. Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 3. Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 4. Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 5. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 6. Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mającym się odbyć w dniu 11 października 2017 r., o godz. 11:00, w sali 382 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/17, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez nierozpoznanie wniosku skierowanego do Z. Ziobry pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
 2. Prośba o:
  1. Panów uczestnictwo w posiedzeniu jak w pkt. I lub oddelegowanie na nie Panów podwładnych,
  2. podanie w mediach, którymi Panowie kierujecie informacji o:
   1. posiedzeniu Sądu jak w pkt. I oraz o jego przyczynie,
   2. orzeczeniu, które Sąd wyda w dniu 11 października 2017 r.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Wskazać należy, że organy administracji publicznej

winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

Szanowni Panowie,

 

W dniu 11 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, jak w piśmie Sądu do mnie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1

 

W dniu 11 października 2017 r. Sąd będzie rozpoznawał złożone przeze mnie pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka, którym ten orzekł – Załącznik 1.2: Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

 

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia zawierającego– Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy ŚródmieściaII Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczegoul. Marszałkowska 8200-517 WarszawaSygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
 2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
  1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
  2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z

dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 1

 

Przesyłam także kopię mojego pisma z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, zawierającego – Załącznik 2: „(…) Dotyczy: I. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 11 października 2017 r. przez któregoś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Policji i wydania polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława

Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka – Załącznik 2

 

Ponieważ członek biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS, lider dobrej zmiany PiS w resorcie sprawiedliwości, reformator wymiaru sprawiedliwości, organ administracji publicznej Zbigniew Ziobro zachowuje się – m.in. oszukując posła Agnieszkę Ścigaj w interesie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój – w sprzeczności z całą pewnością słusznym stanowiskiem swego podwładnego, jednego z najbardziej doświadczonych prokuratorów w Polsce, byłego Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie Dariusza Korneluka, że – Załącznik 1.2: organy administracji publicznej winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).” informuję oraz proszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z 2 października 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 4

Kraków, dnia 28 września 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt II Kp 2172/17

 

Dotyczy: Wniosek o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. za pomocą urządzenia

rejestrującego obraz i dźwięk.

xxx

 

W dniu 11 października 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, o którym poinformowano mnie zawiadomieniem z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17 Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1

 

Sąd będzie rozpoznawał w dniu 11 października 2017 r. moje zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka, którym ten orzekł – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości /Zbigniewa Ziobrę – ZKE/ w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 2

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 5

Kraków, dnia 2 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o uczestnictwo adresata niniejszego pisma w posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 października 2017 r. – godz. 11:00, sala 382, sygn. akt II Kp 2172/17 – w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/17, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Pana przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, przez nierozpoznanie wniosku skierowanego do Pana pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Wskazać należy, że organy administracji publicznej

winny pochylić się z dostateczną troską nad każdym problemem przedstawianym im przez obywateli, (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK,

postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

 

Uzasadnienie

 

W dniu 11 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, jak w piśmie Sądu do mnie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 8 września 2017 roku Syg. akt II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 11 października 2017 r. o godz. 11:00 sala 382 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 670.17. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2172/17, Zawiadomienie z dnia 8 września 2017 r. – Załącznik 1.1

 

Sąd będzie rozpoznawał złożone przeze mnie pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., którym ten orzekł – Załącznik 1.2: Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 1.2

 

W związku z w.w. posiedzeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 11 października 2017 r. skierowałem:

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, którym złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy:
  1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
  2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
   1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
   2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z.

Kękusia z dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 1

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, którym złożyłem – Załącznik 2: „(…) Dotyczy: I. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 11 października 2017 r. przez któregoś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Policji i wydania polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.”
  Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp.

Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka – Załącznik 2

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych, „Faktu” Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego, którym złożyłem – Załącznik 3: „(…) Dotyczy:
  1. Zawiadomienie o mającym się odbyć w dniu 11 października 2017 r., o godz. 11:00, w sali 382 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 670/17, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez nierozpoznanie wniosku skierowanego do Z. Ziobry pismem z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1.4/ przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
  2. Prośba o:
   1. Panów uczestnictwo w posiedzeniu jak w pkt. I lub oddelegowanie na nie Panów podwładnych,
   2. podanie w mediach, którymi Panowie kierujecie informacji o:
    1. posiedzeniu Sądu jak w pkt. I oraz o jego przyczynie,
    2. orzeczeniu, które Sąd wyda w dniu 11 października 2017 r.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych „Faktu”

Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego – Załącznik 3

 1. pismo z dnia 2 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, którym złożyłem – Załącznik 4:Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17Dotyczy: Wniosek o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z.

Kękusia z dnia 28 września 2017 r. – Załącznik 4

 

Wnoszę o Pana uczestnictwo w wyżej wymienionym posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny w dniu 11 października 2017 r.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 50 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, komendanta stołecznego policji insp. Rafała Kubickiego, komendanta rejonowego policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. do redaktorów naczelnych „Faktu” Roberta Felusia, „Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli, „Dziennika Polskiego” Marka Kęskrawca, „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, „Gazety Wybiorczej – „Gazeta w Krakowie” Michała Olszewskiego oraz prezesa zarządu TVP S.A. Jacka Kurskiego
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

1 „TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

2 Prof. Fryderyk Zoll („młodszy” dla odróżnienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodził się 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wówczas Podgórzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzięki przyciągającej sile polskiej kultury ulegli rychłej polonizacji.Źródło: Krzysztof Pol:„Fryderyk Zoll (młodszy) (1865–1948) W 140. rocznicę urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, Adwokatura, Strony Adwokatury Polskiej

3 W zażaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy o zwróceniu jej aktu oskarżenia przeciwko celem usunięcia istotnych braków prowadzonego przez nią postępowania przygotowawczego – cytat: „w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego polegających na – braku ustaleń dotyczących danych osoby, która zamieszczała na stronach internetowych wskazane w akcie oskarżenia pisma.” tuman R. Ridan przyznała, że sporządziła akt oskarżenia na podstawie… li tylko wydruków z portalu www.zgsopo.webpark.pl i na strony pod domeną zkekus.w.interia.pl, podała – Załącznik 18: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparł li tylko na publikacjach które osobiście ujawnił i przejrzał na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kękusia (…) należy wysnuć oczywisty wniosek, że tylko Zbigniew Kękuś może być sprawcą zarzuconych mu przestępstw bez żadnej ku temu wątpliwości. Okoliczność, że wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizował on w ten sposób swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sąd orzekający powziąłby uzasadnioną wątpliwość co do sprawstwa i winy oskarżonego w toku czynności dowodowych, w trakcie procesu,to ma możliwość wydania wyroku uniewinniającego. Tak więc czynności w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dysków komputerów, ustalenie IP czy też korzystanie z opinii biegłych informatyków etc,zdaniem piszącego te słowa/prokurator Radosławy Ridan – ZKE/są generowaniem niepotrzebnych, pracochłonnych i obciążających kosztami Skarb Państwa czynności, które nie wniosą niczego nowego do postępowania.

Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8

grudnia 2006 r. – Załącznik 18

 

4 Zawsze uważałem, że posługiwanie się wulgaryzmami jest dowodem chamstwa. Musiałem zmienić zdanie, bo gdy kreujący nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze największej oglądalności – w sobotnie przedpołudnie, gdy telewizję oglądają dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie śniadanie mistrzów, powiedział: „Jeśli liberałowie PiS-owscy przystąpiliby do Platformy, mielibyśmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie śniadanie mistrzów”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieślik perswadował czytelnikom „Newsweeka”, że Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporządził mowę obrończą, której nadał tytuł „O wyższości k … nad kuźwą” i w której powołał się nawet na Jana Kochanowskiego. Obwieścił: „Wiem, że się teraz narażę na oskarżenie, że popieram schamianie polszczyzny, ale naprawdę k … Mellera zupełnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przykłady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodzą, że trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata. (…) Dawne elity ulegają erozji i przestają obowiązywać inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupełnie zanikło poczucie językowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k …, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.” – Źródło: Mariusz Cieślik, „O wyższości k … nad kuźwą”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.