Rządy Żydów w Polsce – jak ekipa J. Kaczyńskiego nie chce współpracować z Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie odszkodowań od Niemiec

„Podjęcie obecnie sprawy reparacji od Niemiec za straty wyrządzone Polsce w wyniku drugiej wojny światowej to decyzja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – powiedział w sobotę poseł Arkadiusz Mularczyk.

– Chcę podkreślić, że możemy dlatego o tym rozmawiać, że pan prezes PiS Jarosław Kaczyńskitaką podjął decyzję.

To jest jakby jego zasługa, że jest taka decyzja i wola polityczna, żeby tą sprawą się zajmować.”

Źródło: „Mularczyk: Podjęcie sprawy reparacji od Niemiec to decyzja Kaczyńskiego”, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/555669,reparacje-wojenne-odszkodowania-od-niemiec-decyzja-kaczynski.html,

06.08.2017, 09:54

 

Świat, ludzie na nim obudzą się i otrząsną z tej strasznej żydowskiej obłudy.”
Noam Chomsky

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym i w moim własnym interesie.

Jest o – rzadko spotykanej wśród nie-Żydów, a jak ich poznaję powszechnej wśród Żydów – obłudzie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Żyda Jarosława Kaczyńskiego oraz niektórych członków jego partii, przedstawicieli władz, w tym najwyższych, Rzeczypospolitej Polskiej, którzy jako gromada w pełni zasługują na nazwanie ich menażerią:

 

Menażeria«o grupie dziwacznych, śmiesznych osób»

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 707

 

Informowałem już Państwa kilkukrotnie, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje od co najmniej 29 maja 2017 r. – gdy sędzia Wydziału III Cywilnego-Rodzinnego Ewa Jończyk wydała pierwsze postanowienie /Załącznik 1.2/ – mój pozew z 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania tytułem reparacji za II wojnę światową.

Informowałem także Państwa, jak – kompromitując samą siebie oraz sprawowany przez nią urząd Prezesa Rady Ministrów – Beata Szydło chroniąc kreowany J. Kaczyńskiemu przez posła A. Mularczyka wizerunek inicjatora działań na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowania od Niemiec, nie tylko udaje od czerwca 2017 r., że nie wie o rozpoznawaniu przez Sąd mojego pozwu, ale nawet usunęła z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doręczone jej przeze mnie przy piśmie do niej z dnia 15 września 2017 r. dowody poświadczające jego rozpoznawanie. W odpowiedzi na mój wniosek z pisma z 15.09.2017 r. o – Załącznik 1.5: „podjęcie wspólnych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewą Jończyk rozpoznającą sprawę do sygn. akt III C 400/17, działań w sprawie otrzymania przez Polskę odszkodowania od Niemiec tytułem reparacji wojennych,” Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło… usunęła moje pismo z KPRM. Przekazała je… Sądowi Okręgowemu w Warszawie z wnioskiem o ich – Załącznik 1.6: „włączenie do akt sprawy.”

Żenada.

Ponieważ mimo:

 1. podanego przez PAP oświadczenia przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, posła Arkadiusza Mularczyka z dnia 29 września 2017 r.: „chcemy też mieć jasność co do ścieżek prawnych czy wariantów dochodzenia tych roszczeń
 2. określonych regulaminem zespołu, którym kieruje poseł A. Mularczyk jego zadań opisanych jako „analiza (…) trybów dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzone Polsce” oraz „analiza prawnych możliwości dochodzenia od Niemiec odszkodowań

poseł A. Mularczyk, ani premier Beata Szydło nie odpowiadają na wnioski, które do nich kieruję o podjęcie wspólnych z Sądem Okręgowym w Warszawie działań na rzecz dochodzenia odszkodowań od Niemiec, pismem z dnia 20 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner złożyłem – Załącznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy:
  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. I.2
  2. Kancelaria Sejmu i/lub – patrz: pkt. I.3
  3. przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk

skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny pismo/pisma zawierające wniosek/wnioski o udzielenie wyjaśnień w związku ze sprawą rozpoznawaną przez Sąd w sprawie do sygn. akt III C 400/17, lub jakiekolwiek inne pismo/pisma potwierdzające zamiar współpracy:

  1. kierowanej przez premier Beatę Szydło Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. 2
  2. kierowanego przez Marka Kuchcińskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  3. kierowanego przez posła Arkadiusza Mularczyka parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej

z Sądem Okręgowym w Warszawie III Wydział Cywilny prowadzącym postępowanie do sygn. akt III C 400/17, w sprawie dochodzenia przez Polskę odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

 1. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

 

Jeśli mnie w odpowiedzi na wniosek z w.w. pisma z 20.10.2017 r. poinformuje prezes Joanna Bitner, że kierowana przez Beatę Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a także Kancelaria Sejmu oraz przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, poseł Arkadiusz Mularczyk w dalszym ciągu nie wykazują żadnego zainteresowania pozwem rozpoznawanym przez Sąd pozostanie mi tylko zastanawiać się… jakie ma parch, cwany, obłudny moralny karzeł Jarosław Kaczyński razem z jego rządzącą się w Polsce menażerią wobec mnie zamiary. Przypomnę:

 

PARCH” – «Obraźliwe określenie Żyda, dziś już archaiczne,

choć z nieznanych powodów pomijane we wszelkich słownikach»

Słownik Języka Polskiego

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxx

Kraków, dnia 20 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Joanna Bitner

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

 

Sygn. akt IIIC 400/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy:
  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. I.2
  2. Kancelaria Sejmu i/lub – patrz: pkt. I.3
  3. przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk

skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny pismo/pisma zawierające wniosek/wnioski o udzielenie wyjaśnień w związku ze sprawą rozpoznawaną przez Sąd w sprawie do sygn. akt III C 400/17, lub jakiekolwiek inne pismo/pisma potwierdzające zamiar współpracy:

  1. kierowanej przez premier Beatę Szydło Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. 2
  2. kierowanego przez Marka Kuchcińskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  3. kierowanego przez posła Arkadiusza Mularczyka parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej

z Sądem Okręgowym w Warszawie III Wydział Cywilny prowadzącym postępowanie do sygn. akt III C 400/17, w sprawie dochodzenia przez Polskę odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

 1. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny rozpoznaje w sprawie do sygn. akt III C mój pozew z 15 marca 2017 r. – Załącznik 1: „Pani Małgorzata Kluziak Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa

Dotyczy: Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.

Powód: Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

Pozwany: Republika Federalna Niemiec

Pozew o wypłatę odszkodowania

Wartość przedmiotu sporu: 845 mld dolarów amerykańskich – plus odsetki od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie.

Ja niżej podpisany, Zbigniew Kękuś, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o:

 1. zasądzenie od strony pozwanej, Republiki Federalnej Niemiec, odszykowania na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do daty wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.
 2. zwolnienie mnie od kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.
 3. przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na okoliczność zweryfikowania zasadności podanej przeze mnie kwoty wartości przedmiotu sporu.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty

Kluziak – Załącznik 1

 

Dowodami poświadczającymi rozpoznawanie mojego pozwu są:

 1. postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 2: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie /w przedmiocie ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej/postanawia: dokonać ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej – Republiki Federalnej Niemiec w ten sposób, że ustalić, iż organem, z którego działalnością związane jest żądanie pozwu, w niniejszej sprawie jest Urząd Kanclerski Republiki Federalnej Niemiec.”
  Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy

Jończyk z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 2

 1. postanowienie z dnia 10 sierpnia 2017 r. – Załącznik 3: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 2017 r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie III Wydziale Cywilnym Jolanta Blak po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie postanawia:
  1. przyznać tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwotę 676,62 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 62/100) tytułem wynagrodzenia za tłumaczenie dokumentacji (k.67-74):
  2. polecić Skarbowi Państwa – Kasę Sądu Okręgowego w Warszawie wypłacenie tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwoty z punktu 1 tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Uzasadnienie

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonała zlecenie Sądu w zakresie tłumaczenia dokumentów, a za wykonane czynności przedłożyła rachunek. Za tłumaczenie, które zawierało 18 stron wniosła o wynagrodzenie w wysokości 676,62 zł, przy stawce 37,59 zł za stronę. (…).”

Dowód: Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 400/17, postanowienie referendarza sądowego

Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r. – Załącznik 3

 

W dniu 29 września 2017 r. PAP podała: „Z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. „Chcemy rozpocząć prace w polskim parlamencie, których celem jest analiza oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec; chcemy też mieć jasność co do ścieżek prawnych czy wariantów dochodzenia tych roszczeń – powiedział w piątek PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który jest przewodniczącym zespołu. Dodał, że ma też być zebrana całość dokumentacji i analiz w sprawie.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć podczas następnego posiedzenia Sejmu, wyznaczonego na 10-13 października.

(…) Do zadań zespołu regulamin zalicza: analizę i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wysokości oraz trybów dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzone Polsce; oszacowanie wysokości szkód poniesionych przez Polskę w wyniku działań wojennych, jak i okupacji niemieckiej, analizę prawnych możliwości dochodzenia

od Niemiec odszkodowań; (…).”

W związku z powyższym, pismem z dnia 5 października 2017 r. skierowanym do przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza Mularczyka oraz do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem – Załącznik 4: „Do: 1. Pan Arkadiusz Mularczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej /adresy – ZKE/ 2. Pan Marek Kuchciński, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Wniosek o zaproszenie sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewy Jończyk, rozpoznającej od dnia 29 maja 2017 r. mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Załącznik 1.1: „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.” na wyznaczone na 10-13 października posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, celem uzyskania od niej wyjaśnienia w sprawie przepisu/ów prawa, na podstawie którego/których rozpoznaje mój pozew.
 2. Wniosek o doręczenie mi kopii pisma, którym adresaci niniejszego pisma skierują zaproszenie do sędzi Ewy Jończyk, jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że rozpoznawanie przez sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewę Jończyk mojego pozwu jak w pkt. I poświadczają materiały prezentowane przeze mnie w umieszczonych na kanale red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl filmach pt.:
  1. Dr Zbigniew Kękuś: Mularczyk robi Kaczyńskiemu loda z reparacjami wojennymi” – opublikowany 15 września 2017 r.,
  2. Dr Zbigniew Kękuś: wiem co ustali Sejm ws. odszkodowań od Niemiec”– opublikowany 13 sierpnia 2017 r.
  3. Dr Zbigniew Kękuś: Kaczyński pozbawia mnie pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń od Niemiec” – opublikowany 6 sierpnia 2017 r.,
  4. Dr Zbigniew Kękuś: Sąd przyjmuje sprawę o odszkodowanie od Niemiec w wysokości 845 mld dolarów” – opublikowany 5 lipca 2017 r.,
  5. Dr Zbigniew Kękuś o mataczeniu w sprawie odszkodowań niemieckich dla Polski i sprawie przeciwko ING” – opublikowany 9 czerwca 2017 r.,
  6. Zbigniew Kękuś: biliony niewypłaconych przez Niemców odszkodowań dla Polaków!!! Konspiracja rządu.” – opublikowany 3 kwietnia 2017 r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 października 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza

Mularczyka i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – Załącznik 4

 

Wcześniej, pismem z dnia 15 września 2017 r. skierowanym do premier Beaty Szydło złożyłem – Załącznik 5: „Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Przypomnienie o rozpoznawaniu od dnia 29 maja 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny, w sprawie do sygn. akt III C 400/17 mojego pozwu z dnia 15 marca 2017 r. /Załącznik 2/ przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowanie dla Polski tytułem reparacji za II wojnę światową.
 2. Wniosek o:
  1. skierowanie przez adresatkę niniejszego pisma do Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak, zawierającego wniosek o sporządzenie i doręczenie Prezesowi Rady Ministrów informacji o działaniach zrealizowanych oraz podjętych do realizacji przez Sąd w sprawie do sygn. akt III C 400/17,
  2. podjęcie wspólnych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewą Jończyk rozpoznającą sprawę do sygn. akt III C 400/17, działań w sprawie otrzymania przez Polskę odszkodowania od Niemiec tytułem reparacji wojennych,
  3. doręczenie mi kopii pisma jak w pkt. II.1.
 3. Zawiadomienie, że jeśli w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma nie doręczy mi Pani kopii pisma jak w pkt. II.3 złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Panią przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego oraz mojego interesu prywatnego.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 15 września do premier Beaty Szydło – Załącznik 5

 

Wnioski jak wyżej złożyłem celem uniknięcia dublowania działań – oraz angażowania zasobów państwa – przez rząd i Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie otrzymania przez Polskę odszkodowania od Niemiec tytułem reparacji wojennych.

W odpowiedzi otrzymałem – do wiadomości – pismo z dnia 27 września 2017 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny – Załącznik 6: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.571.274.2017.MKr Warszawa, dnia 27 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu pismo Pana Zbigniewa Kękusia, które wpłynęło do KPRM w dniu 19 września br.

W przedmiotowej sprawie III Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie prowadzi postępowanie (sygn. akt III C 400/17), z pozwu wniesionego przez autora korespondencji.

Departament prosi o włączenie do akt sprawy. Radca Prezesa Rady Ministrów Marek Kryński”
Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, znak

DSO.SWA.571.274.2017.MKr, pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z 27.09. 2017 r. – Załącznik 6

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 12 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r.
 3. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 400/17, postanowienie referendarza sądowego Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 października 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza Mularczyka i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 września do premier Beaty Szydło
 6. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, znak DSO.SWA.571.274.2017.MKr, pismo Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego z 27.09. 2017 r.