Rządy Żydów w Polsce – moje pismo z dnia 13.10.2017 r. do posła Kukiz’15 Agnieszki Ścigaj w sprawie oszukiwania jej przez „kundla” Z. Ziobrę

„-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią latami.”
Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3 – Załącznik 19

„Nie wstydzimy się naszych wartości, bronimy ich.”
Zbigniew Ziobro, konwencja Solidarnej Polski, 7 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.
Załączam do niego moje pisma z dnia 13 października 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj, która razem ze mną oczekuje 11 miesiąc na odpowiedź na wniosek z jej pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do „kundla” na usługach prokuratorsko-sędziowskiej ferajny, w tym poniemieckiego Żyda parcha Andrzeja Zolla, Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, pupila Żyda parcha Jarosława Kaczyńskiego.
Wyjaśniam:
„KUNDEL” – «Polak w służbie publicznej na usługach Żydów kanalii»
Zbigniew Kękuś

„PARCH” – «Obraźliwe określenie Żyda, dziś już archaiczne,
choć z nieznanych powodów pomijane we wszelkich słownikach»
Słownik Języka Polskiego
xxx
Kraków, dnia 13 października 2017 r.
Zbigniew Kękuś

Pani
Agnieszka Ścigaj
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Poselskie
ul. Długa 48/15
31-146 Kraków

Dotyczy:
I. Wniosek o:
1. skierowanie wniosku do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o rozpoznanie wniosku skierowanego przez Panią do niego pismem z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 1,
2. zawiadomienie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, że Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zwróciła w dniu 22 września 2017 r. Sądowi Rejonowemu w Dębicy akta sprawy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,
3. skierowanie wniosku do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o skierowanie – w przypadku, gdyby prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wyekspediowała akta sprawy sygn. akt II K 407/13 do Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, lub do innej instytucji wymiaru sprawiedliwości – wniosku do prokuratora Rejonowego w Łańcucie Marka Jękota, lub szefa instytucji wymiaru sprawiedliwości, do której prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wyekspediowała akta sprawy sygn. II K 407/13, o wypożyczenie mu, bez zbędnej zwłoki, tych akt, celem rozpoznania wniosku z Pani pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 1.
II. Zawiadomienie, że po kopię pisma, którym skieruje Pani zawiadomienie i wnioski do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry jak w pkt. I stawię się w Pani Biurze Poselskim 24 października 2017 r.,
III. Zawiadomienie o moim niestawiennictwie na spotkanie z Panią w dniu 16 października 2017 r.
IV. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

„-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią latami.
Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3 – Załącznik 19

„Nie wstydzimy się naszych wartości, bronimy ich.”
Zbigniew Ziobro, konwencja Solidarnej Polski, 7 października 2017 r.
Szanowna Pani,

Pismem z dnia 29 listopada 2016 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyła Pani – Załącznik 1: „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Szanowny Panie Ministrze, W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:
1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.
Jednocześnie wskazuję, iż z przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kękusia postanowienia z dnia 15 marca 2016 oku wynika, iż przypisano mu następujące czyny, tj.: /wykaz 18 przestępstw przypisanych mi postanowieniem z 15.06.2016 r. – ZKE/.
Konstatując, proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma, zgodnie z zakreślonym we wstępie jego przedmiotem.
Z poważaniem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj”
Źródło: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra
sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1

Do dnia złożenia niniejszego pisma minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie rozpoznał Pani wniosku. Przypomnę, że:
I. skierowanym do Pani pismem z dnia 5 kwietnia 2017 r. złożyłem – Załącznik 15: „Pani Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Długa 48/15 31-146 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o skierowanie, w formie interpelacji poselskiej, wniosków do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, jak w Pani piśmie do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – /Załącznik 1/.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Agnieszki Ścigaj – Załącznik 15
II. skierowanym do Pani pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. złożyłem – Załącznik 16: „Pani Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Długa 48/15 31-146 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o skierowanie wniosku do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o sporządzenie i doręczenie Pani odpowiedzi na wniosek z Pani pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 1.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 czerwca 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Agnieszki Ścigaj – Załącznik 16
III. skierowanym do Pani pismem z dnia 15 września 2017 r. złożyłem – Załącznik 17: „Pani Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Długa 48/15 31-146 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o skierowanie w formie interpelacji poselskiej wniosku do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry jak w Pani piśmie do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 1.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 15 września 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Agnieszki Ścigaj – Załącznik 17

Pismem z dnia 11 września 2017 r. skierowanym do prezesa zarządu Stowarzyszenia Kukiz’15 Pawła Kukiza i złożonym osobiście w jego Biurze Poselskim w Warszawie złożyłem – Załącznik 18: „Pan Paweł Kukiz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kukiz’15 Biuro Poselskie
ul. Piękna 31/37 00-677 Warszawa Dotyczy:
I. Wniosek o:
1. skierowanie prośby do posła Kukiz’15 Agnieszki Ścigaj o skierowanie w formie interpelacji poselskiej lub zapytania poselskiego wniosku jak w jej piśmie z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1/ do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /Załącznik 4/,
2. doręczenie mi kopii pisma, którym Pan skieruje prośbę do posła Agnieszki Ścigaj jak w pkt. I.1.
II. Wniosek o zapoznanie się z umieszczonym na kanale red. Marka Podleckiego www.monitotpolski-YouTube filmem pt. „Wizyta dr Zbigniewa Kękusia w biurze poselskim poseł Ruchu Kukiz 15 Agnieszki Ścigaj.” oraz z komentarzami doń.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 11 września 2017 r. do prezesa zarządu Stowarzyszenia Kukiz’15 Pawła Kukiza –
Załącznik 18

Pani nie odpowiedziała na pisma z 5 kwietnia 2017 r. i 5 czerwca 2017 r.
Prezes zarządu Kukiz’15 nie odpowiedział na pismo z dnia 11 września 2017 r.
Po złożeniu przeze mnie pisma z dnia 15 września 2017 r. do Pani, dyrektor Pani Biura Poselskiego zaproponowała mi spotkanie z Panią w Pani Biurze Poselskim w dniu w dniu 16 października 2017 r.
Nie będę mógł stawić się na nie. Przepraszam.

Przypomnę, że w związku z Pani pismem z dnia 29 listopada 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, pismem z dnia 7 września 2017 r. zawiadomił Panią dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik – Załącznik 2: „Rzeczpospolita Polska PROKURATURA KRAJOWA Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/ PK IV Ksk 1046.2016 Warszawa, dnia 7 września 2017 r. Pani Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm RP Biuro Poselskie ul. Długa 48/15 31-146 Kraków
Odpowiadając na Pani interwencję z dnia 29 listopada 2016 r. podjętą na rzec z Pana Zbigniewa Kękusia adresowaną do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przekazaną w dniu 15 grudnia 2016 r., zgodnie z właściwością do Wydziału Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, przy piśmie Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r., znak: BM-I-052-3932/16/2 oraz w nawiązaniu do pisma tut. Departamentu z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, skierowanego do Pani Poseł – uprzejmie informuję, że do chwili obecnej nie wpłynęły do Departamentu Postępowania Sądowego akta sprawy II K 407/13 Sądu Rejonowego w Dębicy. Z informacji uzyskanej z tegoż Sądu w dniu 7 września 2017 r. wynika, że po zwrocie akt od Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały one bezpośrednio przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w związku z prowadzeniem postępowania za nr L. dz. 1252/16, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Łańcucie o sygn. PR Ds. 477.2016 i do chwili obecnej nie zostały zwrócone.
Po uzyskaniu akt wskazanej sprawy i ponownej ich analizie, zostanie podjęta decyzja w przedmiocie ewentualnego wywiedzenia kasacji w trybie art. 521 § 1 k.p.k., o czym zostanie Pani Poseł niezwłocznie poinformowana. Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego prokurator Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik”
Źródło: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo z
dnia 7 września 2017 r. dyrektora Departamentu Zbigniewa Siejbika – Załącznik 2

W związku z powyższym pragnę poinformować, że pismem z dnia 4 października 2917 r. poinformował mnie I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie mł. insp. Jan Węgrzyn – Załącznik 3: „Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie /adres – ZKE/ KR-1996/17 Łańcut, dnia 04.10.2017 r. Egz. nr 1 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21.09.2017 r., (data wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie – 22.09.2017 r.) oraz wniosek z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie – 02.10.2017 r.) o udostępnienie informacji publicznej informuję, że akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy o sygn. II K 407/13 wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w dniu 28.04.2017 r., w celu stwierdzenia przydatności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym o sygn. akt RSD-586/2016 dotyczącym poświadczenia nieprawdy oraz przekroczenia uprawnień w związku z prowadzeniem postępowania II K 407/13 przez Sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Po dokonanej kwerendzie 33 tomów akt przedmiotowej sprawy wyselekcjonowano 358 kart i dokonano ich kserokopii, które włączono do postępowania o sygn. akt RSD-586/2016. Akta sprawy o sygn. II K 407/13 zostały zwrócone do Sądu Rejonowego w Dębicy w dniu 22 września 2017 r.
Przekazując powyższe informacje wyrażam nadzieję, że udzielona odpowiedź zostanie przyjęta przez Pana ze zrozumieniem.
Z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie mł. insp. Jan Węgrzyn”
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, sygn. akt KR-1996/17, pismo I zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Łańcucie mł. insp. Jana Węgrzyna z dnia 4 października 2017 r. – Załącznik 3

W związku z powyższym wnoszę o:
1. skierowanie wniosku do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o rozpoznanie wniosku skierowanego przez Panią do niego pismem z dnia 29 listopada 2017 r. – Załącznik 1,
2. zawiadomienie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, że Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zwróciła w dniu 22 września 2017 r. Sądowi Rejonowemu w Dębicy akta sprawy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Nie można wykluczyć, że sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój, autorka postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, którego dotyczy Pani wniosek z pisma z dnia 29 listopada 2016 r., a zarazem prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, po zwróceniu kierowanemu przez nią Sądowi akt sprawy sygn. II K 407/13 przez Komendę Powiatową Policji w Łańcucie wyekspediowała je do Prokuratury Rejonowej w Łańcucie. Mogła je także wyekspediować do innej instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Na taką ewentualność oraz w związku z przedłużającym się nierozpoznaniem przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę wniosku z Pani pisma do niego sprzed niemal 11 miesięcy, tj. z dnia 29 listopada 2016 r. wnoszę o skierowanie przez Panią wniosku do niego, żeby w przypadku wyekspediowania przez prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój z Sądu akt sprawy sygn. II K 407/13, skierował wniosek do szefa instytucji wymiaru sprawiedliwości, do której akta zostały wyekspediowane o ich wypożyczenie na kilka dni Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli prezes Beata Stój wyekspediowała akta w.w. sprawy do Prokuratury Rejonowej tym łatwiej będzie Z. Ziobrze wyegzekwować jego wniosek. Prokurator rejonowy w Łańcucie, Marek Jękot jest przecież jego służbowym podwładnym.
Pragnę poinformować, że ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze powinien wystarczyć kilkudniowy dostęp do akt sprawy sygn. II K 407/13, żeby zająć stanowisko w zgłoszonej mu przez Panią pismem z 29.11.2016 r. sprawie.
Jak Panią informowałem w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy od dnia 14 listopada 2006 r. na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, raz już Sąd Rejonowy w Dębicy wydał wyrok i podwładnemu prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta wystarczył dostęp przez dwa dni do akt sprawy, żeby nabrać przekonania o konieczności wniesienia kasacji od niego na moją korzyść.
W dniu 18 grudnia 2007 r. skazujący mnie wyrok w w.w. sprawie wydał sędzia Tomasz Kuczma – Załącznik 4:
Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok
sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /celem ograniczenia objętości niniejszego pisma załączam do niego kserokopię tylko pierwszej i ostatniej strony wyroku z 18.12.2008 r./ – Załącznik 4

Ponieważ wiem, że:
1. nie jestem sprawcą czynów, które przypisali mi prokurator R. Ridan i sędzia T. Kuczma,
2. w aktach sprawy przeciwko mnie znajdują się wyłącznie dowody – doręczyłem Pani ich kserokopie i na ich podstawie Pani skierowała pismo z 29.11.2016 r. do Z. Ziobry – poświadczające, że nie ja jestem sprawcą przypisanych mi czynów oraz że nie w Krakowie je popełniono, jak podała prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia, a za nią sędzia T. Kuczma w wyroku z 18.12.2007 r.,
kierowałem wnioski do kolejnych ministrów sprawiedliwości prokuratorów generalnych, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumy, Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz – po wyodrębnieniu Prokuratury Generalnej ze struktury Ministerstwa Sprawiedliwości – do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o wniesienie kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.
Podwładni wszystkich wyżej wymienionych informowali mnie, że dokonane przez nich analizy akt sprawy nie potwierdzały moich zarzutów i odmawiali mi wniesienia kasacji na moją korzyść od w.w. wyroku.
Oszukiwali mnie.
W przypadku prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oszukały mnie:
1. p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Danuta Bator, która pismem z dnia 12 maja 2010 r. poinformowała mnie m.in. – Załącznik 5: „Akta wymienionej sprawy były przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku którego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzyść.
Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okoliczności, które uzasadniałyby zmianę zajętego w tej sprawie stanowiska.
(…) p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokurator Prokuratury Generalnej Danuta Bator”
Źródło: Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 12 maja 2010 r. – Załącznik 5
2. prokurator Biura Prokuratora Generalnego Antonina Suwała, która poinformowała mnie i pouczyła pismem z dnia 30 lipca 2010 r. – Załącznik 6: „Nadmieniam, że twierdzenie Pana, iż nie popełnił Pan przypisanych mu czynów były również przedmiotem odpowiedzi Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego, która podtrzymując stanowisko dotyczące braku przesłanek do wniesienia kasacji jednoczenie poinformowała Pana o przesłankach formalno-prawnych dotyczących wniosku o wznowienie postępowania.
Proponuję zatem ponownie dokonać analizy udzielonej Panu wówczas odpowiedzi w aspekcie wyjaśnień dotyczących regulacji prawnych określonych art. 540 § 1-3 k.p.k. – art. 548 k.p.k.
Antonina Suwała prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie delegowana do Prokuratury Generalnej”
Źródło: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. akt PG VII Ko1 273/10, pismo prokurator
Antoniny Suwały z dnia 30 lipca 2010 r. – Załącznik 6
3. p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Danuta Bator, która pismem z dnia 21 września 2010 r. poinformowała mnie m.in. – Załącznik 7: „Ponownie informuję, że w myśl art. 523 § 1 k.p.k. kasację można wnieść tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bzwzględne przyczyny odwoławcze – lub z powodu innego naruszenia prawa, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Mając na uwadze, iż w analizowanej wcześniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju błędów, Pana kolejne prośby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzyść nie mogły zostać uwzględnione. Jednocześnie informuję, iż kolejne pismo nie wskazujące na nowe okoliczności, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Generalnej”
Źródło: Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08,
pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej
Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 21 września 2010 r. – Załącznik 7
4. p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Danuta Bator, która pismem z dnia 2 grudnia 2010 r. poinformowała mnie m.in. – Załącznik 8: „Odpowiadając na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej a także nawiązując do Pana ustnego wniosku złożonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego /Antoniną Suwała – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu się z załączonymi przez Pana dokumentami informuję, iż Pana wniosek ponowne zapoznanie się z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy stał się bezprzedmiotowy.
Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym środkiem odwoławczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie. Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok został w zakresie czynów z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawę przekazano Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obrońcy o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy będzie Pan miał prawo składania wniosków dowodowych, w tym zmierzających do wykazania, że rzeczywistym sprawcą zarzucanych Panu czynów jest inna osoba.
Zał – plik
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Generalnej”
Źródło: Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08,
pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej
Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 2 grudnia 2010 r. – Załącznik 8

Pismem z dnia 2 grudnia 2010 r. prokurator Danuta Bator oszukała mnie po dwakroć, tj.:
1. Po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok wznowieniowy z dnia 15 września 2010 r. w zakresie zarzutów z pkt. I, III-XVII skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r., co prokurator D. Bator poświadczyła podając w piśmie z 02.12.2010 r. – Załącznik 8: „Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok został w zakresie czynów z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawę przekazano Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obrońcy o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego.” wyrok sędziego T. Kuczmy wciąż pozostawał aktualny w zakresie pozostałych dwóch zarzutów, z pkt. II i XVIII, w ich zakresie wciąż posiadałem status skazanego i w ich zakresie Prokurator Generalny mógł wnieść do Sądu Najwyższego kasację.
2. prokurator D. Bator z tego pisma – Załącznik 8: „Zał. – plik” oznacza… odesłanie mi przez nią kserokopii dowodów mojej niewinności, tj. dowodów, które potem doręczyłem Pani, a Pani na ich podstawie skierowała wniosek – Załącznik 1: „Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia (…) w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją: 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,”
Prokurator D. Bator usunęła z Prokuratury Generalnej dowody mojej niewinności, żeby Prokurator Generalny nie mógł wnieść kasacji na moją korzyść w zakresie wymienionych w pkt. 1 zarzutów z pkt. II i XVIII skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.

W związku z powyższym – tj. z powodu czterokrotnego oszukania mnie przez podwładne prokuratora generalnego A. Seremeta, Danutę Bator i Antoninę Suwałę – w dniu 30 maja 2011 r. rozpocząłem przed siedzibą Prokuratury Generalnej w Warszawie prowadzony całodobowo protest głodowy. Piłem wodę i soki. Noce spędzałem w śpiworze.
O prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed Prokuraturą Generalną proteście głodowym informowały liczne portale internetowe. Informację o nim zamieścił także tygodnik Leszka Bubla „Tylko Polska” w wydaniu z dnia 16 czerwca 2011 r. – Załącznik 9: „Głodówka protestacyjna Zbigniewa Kękusia”, “Tylko Polska”, 16.06.2011 r., s. 1 i 14.
W dniu 7 czerwca 2011 r. – tj. w 8 dobie prowadzonego przeze mnie protestu – prokurator generalny Andrzej Seremet oddelegował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie znajdowały się akta sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/, prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagałę.
Ten, po krótkim spotkaniu ze mną w dniu 7 czerwca 2011 r. w godzinach przedpołudniowych, wyjechał do Rzeszowa.
Wrócił z Rzeszowa 10 czerwca 2011 r. i poinformował mnie, że „będzie kasacja” od skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Zakończyłem wtedy protest głodowy. Prowadziłem całodobowo pikietę, czekając na potwierdzenie na piśmie złożonej mi ustnie deklaracji.
W dniu 15 czerwca 2011 r. prokurator Krzysztof Domagała wręczył mi pismo o treści – Załącznik 10: „Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/
Uprzejmie informuję, że po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjął decyzję o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzyść, w zakresie prawomocnie osądzonych czynów z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkodę Wiesławy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r.
Kasacja zostanie wniesiona do Sądu Najwyższego po udostępnieniu akt sprawy przez Sąd Rejonowy w Dębicy, a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, co z uwagi na ich obszerność (23 tomy) będzie wymagało pewnego czasu.
Nadmieniam jednocześnie, że obecnie w/w Sąd Rejonowy pod sygnaturą II K 87/11 prowadzi postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie czynów z pkt II i XVIII, wskazanych powyżej.
Ponadto informuję Pana, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, wskazującego na ujawnione nieprawidłowości, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postępowania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód.
Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”
Źródło: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 10

Po odebraniu w dniu 15 czerwca 2011 r. pisma jak wyżej zakończyłem protest.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść w zakresie czynów z pkt. II i XVIII wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – Załącznik 11:
Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja Prokuratora
Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/ – Załącznik 11

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 – wyrok wznowieniowy na moją korzyść, którym uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie zarzutów z pkt. II i XVII – Załącznik 12:
Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11- Załącznik 12

Wskazać należy, że jakkolwiek Prokurator Generalny wniósł kasację z 23.08.2011 r. w zakresie dwóch tylko przestępstw przypisanych mi przez sędziego T. Kuczmę wyrokiem z 18.12.2007 r. – pkt. II i XVIII wyroku – i Sąd Najwyższy wydał na jej podstawie wyrok wznowieniowy z 26.01.2012 r. w zakresie tych dwóch czynów, to zarzuty, które przedstawili sędziemu T. Kuczmie dotyczą wszystkich 18 przestępstw, które mi przypisał. Każde zostało bowiem popełnione za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony pod domeną zkekus.w.interia.pl.
Prokurator Generalny nie mógł jednak wnieść kasacji w zakresie pozostałych 16 przypisanych mi przestępstw ponieważ:
a. wcześniej, w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok wznowieniowy – Załącznik 13- którym uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy na moją korzyść w zakresie tych 16 przestępstw – zarzucił sędziemu T. Kuczmie, że w dniu orzekania nie znał wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. i 18 grudnia 2007 r. skazał mnie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, w którym ściganie z tego artykułu było niedopuszczalne od dnia… 19 października 2006 r. – Załącznik 13:
Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu
Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. – Załącznik 13
b. artykuł 521 § 1 k.p.k. stanowi: „Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.”

Od dat wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. oraz wydania przez Sąd Najwyższy wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r. nic się nie zmieniło do dnia złożenia niniejszego pisma jeśli chodzi o dowody w sprawie przeciwko mnie, na podstawie których:
1. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ – Załącznik 4,
2. sędzia Beata Stój wydała postanowienie z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 854/10, II K 451/06/, którego dotyczy Pani pismo z dnia 29 listopada 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i złożony nim wniosek /Załącznik 1/

Prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagała potrzebował nie więcej niż dwóch dni roboczych – wyjechał z Warszawy do Rzeszowa w godzinach południowych w dniu 7 czerwca 2011 r., stawił się, po powrocie, w pracy w Prokuraturze Generalnej w Warszawie w godzinach porannych w dniu 10 czerwca 2011 r. – żeby zapoznać się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ i nabrać przekonania o zasadności wniesienia kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.
Ponieważ Pani wskazała – na podstawie doręczonych Pani przeze mnie kserokopii dowodów w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ więcej wad prawnych prawomocnego postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. niż:
1. Prokurator Generalny wskazał w kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r. /Załącznik 11/ od wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.
2. Sąd Najwyższy wskazał w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r. /Załącznik 12/ od wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.
minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro może potrzebować kilku dni więcej na rozpoznanie Pani wniosku.

Informuję, że pismem z dnia 12 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, autorki postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, sędzi Beaty Stój złożyłem – Załącznik 14: „SSR Beata Stój Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy ul. Słoneczna 3 39-200 Dębica Sygn. akt II K 407/13 Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci informacji, w której instytucji wymiaru sprawiedliwości znajdują się w dacie wpływu niniejszego pisma akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.”
Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Z. Kękusia z dnia
15 marca 2016 r. do prezesa Sądu, sędzi Beaty Stój – Załącznik 14

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma z dnia 2 października 2017 r. do przedstawicieli władz i mediów, którym złożyłem – Załącznik 19: „Dotyczy:
I. Różnica w metodach robienia kariery zawodowej oraz kariery politycznej – na moim, klienta Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Zbigniewa Ziobry, drugi raz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, przykładzie.
II. Zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry, obrońcy 10 lat temu i obecnie interesu:
1. piętnaściorga sędziów zwyrodnialców i/lub złodziei i/lub kłamców i/lub ignorantów, tumanów mściwych z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
2. byłego rzecznika praw obywatelskich poniemieckiego Żyda, zwyrodnialca, ignoranta, kłamcy, tumana mściwego Andrzeja Zolla,
3. notorycznej oszustki adw. Wiesławy Zoll
oraz ich sprzymierzeńców, prokurator Radosławy Ridan, sędziego Tomasza Kuczmy i sędzi Beaty Stój, z urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jako niezbędny warunek skuteczności reformy wymiaru sprawiedliwości.
III. Czy 11 października 2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Katarzyna Rutkowska-Giwojno – posługując się słownictwem elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej – „zrobi loda/laskę” Zbigniewowi Ziobrze.”

Prezentuję w nim m.in. dowody oszukiwania Pani i mnie przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę w związku ze sprawą zgłoszoną mu przez Panią pismem z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 1.

Ponieważ wniosek z Pani pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry /Załącznik 1/ pozostaje on nierozpoznany od niespełna 11 miesięcy wnoszę – oraz informuję – jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 46 do ściągnięcia tutaj
1. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
2. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo z dnia 7 września 2017 r. dyrektora Departamentu Zbigniewa Siejbika
3. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, sygn. akt KR-1996/17, pismo I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie mł. insp. Jana Węgrzyna z dnia 4 października 2017 r.
4. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.
5. Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 12 maja 2010 r.
6. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. akt PG VII Ko1 273/10, pismo prokurator Antoniny Suwały z dnia 30 lipca 2010 r.
7. Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 21 września 2010 r.
8. Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Zbigniewa Kękusia z dnia 2 grudnia 2010 r.
9. „Głodówka protestacyjna Zbigniewa Kękusia”, “Tylko Polska”, 16.06.2011 r., s. 1 i 14
10. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały
11. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/
12. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11
13. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r.
14. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2016 r. do prezesa Sądu, sędzi Beaty Stój
15. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj
16. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 czerwca 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj
17. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 września 2017 r. do Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj
18. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 września 2017 r. do prezesa zarządu Stowarzyszenia Kukiz’15 Pawła Kukiza
19. „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3
20. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r.