27.11.2017 Wniosek Z. Kękusia do posła A. Mularczyka, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej

Kraków, dnia 27 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Arkadiusz Mularczyk

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań

Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, z jakich przyczyn do dnia 6 listopada 2017 r. nie skierował Pana zapytania do Sąd Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny w oparciu o które prawo rozpoznaje w sprawie do sygn. akt III C 400/17, od nie później niż 29 maja 2017 r., mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. – Załącznik 3: „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.”
  2. skierowanie – bez zbędnej zwłoki, nie później w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny zapytania w oparciu, o które prawo Sąd rozpoznaje w sprawie do sygn. akt III C 400/17, mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. jak w pkt. I.1,
  3. doręczenie mi – w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – kserokopii pisma jak w pkt. I.2,
  4. niezwłoczne podjęcie – w interesie społecznym – współpracy przez kierowany przez Pana Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za SzkodyWyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej z Sądem Okręgowym w Warszawie III Wydział Cywilny w rozpoznawanej przez Sąd sprawie do sygn. akt III C 400/17.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, z jakich przyczyn ukrywa Pan przed Polakami od kilku miesięcy, że Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny rozpoznaje w sprawie do sygn. akt III C 400/17 mój pozew jak w pkt. I.1.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 29 września 2017 r. Polska Agencja Prasowa podała: „Z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. „Chcemy rozpocząć prace w polskim parlamencie, których celem jest analiza oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec; chcemy też mieć jasność co do ścieżek prawnych czy wariantów dochodzenia tych roszczeń – powiedział w piątek PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który jest przewodniczącym zespołu. Dodał, że ma też być zebrana całość dokumentacji i analiz w sprawie. Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć podczas następnego posiedzenia Sejmu, wyznaczonego na 10-13 października.

(…) Do zadań zespołu regulamin zalicza: analizę i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wysokości oraz trybów dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzone Polsce; oszacowanie wysokości szkód poniesionych przez Polskę w wyniku działań wojennych, jak i okupacji niemieckiej, analizę prawnych możliwości dochodzenia

od Niemiec odszkodowań; (…).” Źródło: Polska Agencja Prasowa, 29 września 2017 r.

 

Uprzejmie przypominam – informowałem Pana już o tym dwukrotnie – że:

 1. wspomnianą przez Pana, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej kwestię „ścieżek prawnych czy wariantów dochodzenia tych roszczeń”,
 2. regulaminowe zadanie Zespołu, którym Pan kieruje, opisane jako analiza prawnych możliwości dochodzenia od Niemiec odszkodowań,

rozstrzygnął nie później niż w dniu 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny.

Uprzejmie przypominam, że po tym, gdy w dniu 11 sierpnia 2017 r. media podały: „Przed tygodniem poseł Arkadiusz Mularczyk poinformował, że złożył do Biura Analiz Sejmowych wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości domagania się przez Polskę odszkodować za straty wojenne od Niemiec. Zgodnie z dokumentem analiza w tej sprawie miała być gotowa do 11 sierpnia. Okazuje się jednak, że BAS potrzebuje więcej czasu na jej przygotowanie. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, odpowiedź na zapytanie polityka PiS „nie została jeszcze przygotowana”. „Materia opinii jest złożona i skomplikowana, wymaga też odniesienia się do szeregu aktów prawa międzynarodowego i analizy wielu zagadnień prawnych” – wyjaśniło CIS. Nie sprecyzowało, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentu.” – Źródło: „Materia skomplikowana”. Sejm chce więcej czasu na wydanie opinii o odszkodowaniach za wojnę”, www.tvn.24.pl, 11 sierpnia 2017, 11:18:

 1. skierowanym do Pana oraz do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, dyrektora Biura Analiz Sejmowych Wojciecha Arndta, dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej, złożyłem – Załącznik 1: „Dotyczy: I. „Zawiadomienie, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje mój pozew z 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania tytułem reparacji za II wojnę światową – Załącznik 1.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 sierpnia 2017 r. do dyrektora Biura Analiz Sejmowych Wojciecha Arndta, dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskej, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, posła Arkadiusza Mularczyka – Załącznik 1

 1. skierowanym do Pana oraz do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismem z dnia 5 października 2017 r. złożyłem – Załącznik 2: Dotyczy:
  1. Wniosek o zaproszenie sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewy Jończyk, rozpoznającej od dnia 29 maja 2017 r. mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Załącznik 1.1: „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.” na wyznaczone na 10-13 października posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, celem uzyskania od niej wyjaśnienia w sprawie przepisu/ów prawa, na podstawie którego/których rozpoznaje mój pozew.
  2. Wniosek o doręczenie mi kopii pisma, którym adresaci niniejszego pisma skierują zaproszenie do sędzi Ewy Jończyk, jak w pkt. I.
  3. Zawiadomienie, że rozpoznawanie przez sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewę Jończyk mojego pozwu jak w pkt. I poświadczają materiały prezentowane przeze mnie w umieszczonych na kanale red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl filmach pt.:
   1. Dr Zbigniew Kękuś: Mularczyk robi Kaczyńskiemu loda z reparacjami wojennymi” – opublikowany 15 września 2017 r.,
   2. Dr Zbigniew Kękuś: wiem co ustali Sejm ws. odszkodowań od Niemiec” – opublikowany 13 sierpnia 2017 r.
   3. Dr Zbigniew Kękuś: Kaczyński pozbawia mnie pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń od Niemiec” – opublikowany 6 sierpnia 2017 r.,
   4. Dr Zbigniew Kękuś: Sąd przyjmuje sprawę o odszkodowanie od Niemiec w wysokości 845 mld dolarów” – opublikowany 5 lipca 2017 r.,
   5. Dr Zbigniew Kękuś o mataczeniu w sprawie odszkodowań niemieckich dla Polski i sprawie przeciwko ING” – opublikowany 9 czerwca 2017 r.,
   6. Zbigniew Kękuś: biliony niewypłaconych przez Niemców odszkodowań dla Polaków!!! Konspiracja rządu.” – opublikowany 3 kwietnia 2017 r.
  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 października 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza Mularczyka i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – Załącznik 2

 

Do pisma z dnia 14 sierpnia 2017 r. załączyłem:

 1. kserokopię mojego pisma z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak, którym złożyłem – Załącznik 3: „Pani Małgorzata Kluziak Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa

Dotyczy: Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.

Powód: Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

Pozwany: Republika Federalna Niemiec

Pozew o wypłatę odszkodowania

Wartość przedmiotu sporu: 845 mld dolarów amerykańskich – plus odsetki od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie.

Ja niżej podpisany, Zbigniew Kękuś, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o:

  1. zasądzenie od strony pozwanej, Republiki Federalnej Niemiec, odszykowania na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do daty wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.
  2. zwolnienie mnie od kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.
  3. przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na okoliczność zweryfikowania zasadności podanej przeze mnie kwoty wartości przedmiotu sporu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Małgorzaty Kluziak – Załącznik 3

 1. kserokopię postanowienia z dnia 29 maja 2017 r. sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewy Jończyk – Załącznik 4: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie /w przedmiocie ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej/postanawia: dokonać ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej – Republiki Federalnej Niemiec w ten sposób, że ustalić, iż organem, z którego działalnością związane jest żądanie pozwu, w niniejszej sprawie jest Urząd Kanclerski Republiki Federalnej Niemiec.”
  Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi

Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 4

 

Do adresata niniejszego pisma pismo z dnia 14 sierpnia 2017 r. wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)959007734542511680 – Załącznik 4.
Przesyłka to została doręczona Biuru Poselskiemu posła w Nowym Sączu w dniu 16 sierpnia 2017 r., co potwierdza data umieszczona na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru przez pracownicę Biura Iwonę Sus – Załącznik 5:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 16 sierpnia 2014 r. w Biurze posła Arkadiusza

Mularczyka przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734542511680 – Załącznik 5

 

Do pisma do Pana oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 5 października 2017 r. załączyłem:

 1. kserokopię pisma z dnia 14 sierpnia 2017 r. do Pana oraz do dyrektora Biura Analiz Sejmowych Wojciecha Arndta, dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskej, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka KuchcińskiegoZałącznik 1,
 2. moje pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak – Załącznik 3,
 3. postanowienie sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt akt III C 400/17 – Załącznik 4,
 4. postanowienie referendarza sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r. – Załącznik 6: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 2017 r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie III Wydziale Cywilnym Jolanta Blak po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie postanawia:
  1. przyznać tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwotę 676,62 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 62/100) tytułem wynagrodzenia za tłumaczenie dokumentacji (k.67-74):
  2. polecić Skarbowi Państwa – Kasę Sądu Okręgowego w Warszawie wypłacenie tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwoty z punktu 1 tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Uzasadnienie

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonała zlecenie Sądu w zakresie tłumaczenia dokumentów, a za wykonane czynności przedłożyła rachunek. Za tłumaczenie, które zawierało 18 stron wniosła o wynagrodzenie w wysokości 676,62 zł, przy stawce 37,59 zł za stronę.

Zgodnie z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę, a przepisy dotyczące biegłych znajdują zastosowanie do kwestii należności tłumaczy przysięgłych (art. 85-93 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz.1938 ze zm.). Wysokość wynagrodzenia tłumacza ustala się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131 ze zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia, stawka wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki wynosi 30,07 zł za stronę tłumaczenia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną stawki przewidziane w § 2 podwyższa się o 25%.

Z przedstawionego przez tłumacza przysięgłego rachunku wynika, że dokonał on tłumaczenie przy stawce 37,59 za stronę tłumaczenie (stawka 30,07 zł powiększona o 25%). Rachunek tłumacza należy uznać za zgodny z powołanymi wyżej przepisami.

Mając na uwadze powyższe, przyznano tłumaczowi przysięgłemu wynagrodzenie w żądanej wysokości, obciążając tymczasowo tymi kosztami Skarb Państwa na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.”
Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 400/17, postanowienie referendarza sądowego Jolanty Blak z

dnia 10 sierpnia 2017 r. – Załącznik 6

 

Pan nie udzielił mi żadnej odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2017 r.

W imieniu drugiego z jego adresatów, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, odpowiedzi udzieliła mi pismem z dnia 20 października 2017 r., znak:BKSP-141-1815-17, główny specjalista w Biurze Komunikacji Sejmu Małgorzata Niebieszczańska – Załącznik 7: „Kancelaria Sejmu Biuro komunikacji Społecznej Warszawa, 20 października 2017 r. BKSP-141-1815-17, Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ korespondencji z dnia 5.10.br. skierowanej m.in. do Marszałka Sejmu, która 9.10.br. została przesłana do naszego biura.

Informujemy, że w dniu 18.10.br. została przekazana do Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej.

Główny Specjalista Małgorzata Niebieszczańska”

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, znak: BKSP-141-1815-17, pismo głównego

specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 20 października 2017 r. – Załącznik 7

 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał zatem w dniu 18 października 2017 r. Zespołowi, którym Pan kieruje jego egzemplarz mojego pisma do Panów z 5 października 2017 r.Załącznik 2.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 20 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner złożyłem – Załącznik 8: „Pani Joanna Bitner Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Sygn. akt IIIC 400/17 Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy:
  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. I.2
  2. Kancelaria Sejmu i/lub – patrz: pkt. I.3
  3. przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk

skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny pismo/pisma zawierające wniosek/wnioski o udzielenie wyjaśnień w związku ze sprawą rozpoznawaną przez Sąd w sprawie do sygn. akt III C 400/17, lub jakiekolwiek inne pismo/pisma potwierdzające zamiar współpracy:

  1. kierowanej przez premier Beatę Szydło Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i/lub – patrz: pkt. 2
  2. kierowanego przez Marka Kuchcińskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  3. kierowanego przez posła Arkadiusza Mularczyka parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej

z Sądem Okręgowym w Warszawie III Wydział Cywilny prowadzącym postępowanie do sygn. akt III C 400/17, w sprawie dochodzenia przez Polskę odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

 1. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 20 października 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny

Bitner – Załącznik 8

 

Pismo jak wyżej z 20.10.2017 r. wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)359007731286369131 – Załącznik 8. Przesyłka to wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 24 października 2017 r. co potwierdza data umieszczona na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru przez pracownicę Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Warszawie Annę Brodę – Załącznik 9:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 24 października 2017 r. przez Sąd Okręgowy w

Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)359007731286369131 – Załącznik 9

 

W odpowiedzi na pismo z 20.10.2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner otrzymałem pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Sławińskiej z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt BEZP-0513-1186/17 – Załącznik 10: „Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie BEZP-0153-1186/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 24 października 2017 roku, dotyczący udostępnienia informacji publicznej, informuję że w sprawie III C 400/17 nie była prowadzona przez Sąd żadne korespondencja z podmiotami wymienionymi w Pana wniosku. Małgorzata Sławińska”
Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie, pismo wiceprezesa Sądu Małgorzaty Sławińskiej z dnia 6 listopada 2017

roku – Załącznik 10

 

W związku z powyższym, tj. ponieważ:

 1. Pan poinformował PAP 29.09.2017 r.: „Chcemy rozpocząć prace w polskim parlamencie, których celem jest analiza oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec; chcemy też mieć jasność co do ścieżek prawnych czy wariantów dochodzenia tych roszczeń” – powiedział w piątek PAP poseł PiS Arkadiusz”
 2. w dniu 29 września 2017 r. PAP podała: „Z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. (…) Do zadań zespołu regulamin zalicza: (…) analizę prawnych możliwości dochodzenia od Niemiec odszkodowań; (…).”
 3. dokumenty sporządzone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, tj:
  1. postanowienie sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r., sygn. akt akt III C 400/17 – Załącznik 4,
  2. postanowienie referendarza sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt akt III C 400/17 – Załącznik 6:

są dowodami poświadczającymi, że Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny rozpoznaje w sprawie do sygn. akt III C 400/17 od nie później niż 29 maja 2017 r. mój pozew z pisma z dnia 15 marca 2017 r. – Załącznik 3: „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.”

wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: do ściagnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 sierpnia 2017 r. do dyrektora Biura Analiz Sejmowych Wojciecha Arndta, dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskej, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, posła Arkadiusza Mularczyka
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 października 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza Mularczyka i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak
 4. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r.
 5. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 16 sierpnia 2014 r. w Biurze posła Arkadiusza Mularczyka przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734542511680
 6. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 400/17, postanowienie referendarza sądowego Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 7. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, znak: BKSP-141-1815-17, pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 20 października 2017 r.
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 20 października 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner
 9. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 24 października 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie przesyłki listowej poleconej nr (00)359007731286369131
 10. Sąd Okręgowy w Warszawie, pismo wiceprezesa Sądu Małgorzaty Sławińskiej z dnia 6 listopada 2017 r.