3.11.2017 – Pismo Z. Kękusia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie przeciwko Beacie Szydło

Kraków, dnia 3 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
II Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa
Sygn. akt II Kp 2259/17

Dotyczy:

 1. Wniosek o uwzględnienie faktów i dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie w orzeczeniu, które Wysoki Sąd wyda podczas posiedzenia w dniu 10 listopada 2017 r. w sprawie do sygn. akt Kp 2259/17.

 2. Zawiadomienie, że do dnia wysłania niniejszego pisma prezes Rady Ministrów Beata Szydło nie doręczyła mi odpowiedzi na wnioski z mojego pisma do niej z 4 stycznia 2017 r. – Załącznik 3.

 3. Zawiadomienie, że w związku z niedoręczeniem mi przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło do dnia 3 listopada 2017 r. odpowiedzi na wnioski z pisma do niej z 4 stycznia 2017 r.:

  1. skierowałem pismo do niej z dnia 3 listopada 2017 r. /Załącznik 4/, którym ponowiłem wnioski z pisma z 04.01.2017 r.,

  2. skierowałem pismo z dnia 3 listopada 2017 r. /Załącznik 5/ do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty, którym złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania:

   1. na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – patrz: pkt III.2.2,

   2. na szkodę mojego interesu prywatnego.

 4. Zawiadomienie, że pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania:

  1. na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – patrz: pkt IV.2,

  2. na szkodę mojego interesu prywatnego.

a nie – jak podał prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosz Tomczak dwukrotnie w sentencji postanowienia z 29 maja 2017 r. – Załącznik 2: „na szkodę interesu Zbigniewa Kękuś”.

 1. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Wysoki Sądzie,

W dniu 10 listopada 2017 r. Sąd przeprowadzi posiedzenie, o którym w zawiadomieniu z dnia 10 października 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 10 października 2017 roku Syg. akt II Kp 2259/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenia Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 09:50 sala 358 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 1 Ds. 508/17 Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Jacek Tymendorf”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2259/17, zawiadomienie z dnia 10 października 2017 r. – Załącznik 1

Podczas posiedzenia w dniu 10 listopada 2017 r. Wysoki Sąd będzie rozpoznawał moje zażalenie na postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka, którym ten orzekł – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście /adres – ZKE/ Sygn. akt 1 Ds. 5089.2017.BT POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Warszawa, dnia 29 maja 2017 roku Bartosz Tomczak – prokurator…. Prokuratur Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie w sprawie: niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Premiera RP nie później niż 27 kwietnia 2017 roku, czym działała na szkodę interesu Zbigniewa Kękuś

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

na podstawie art. 11 § 1, 17 § 1 pkt 2 oraz art.. 322 § 1 kpk*) postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Premiera RP nie później niż 27 kwietnia 2017 roku, czym działała na szkodę interesu Zbigniewa Kękuś

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego tj. – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds. 508.2017.BT, postanowienie prokuratora

Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 2

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że:

 1. przyczyną złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. było nieudzielenie przez nią do dnia złożenia przeze mnie zawiadomienia, tj. do 27 kwietnia 2017 r., odpowiedzi na moje wnioski z pisma do niej z 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyczyn utrzymywania przez PiS w mocy ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z dnia 11 marca 2014 r., poz. 295) – Załącznik 3:

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, prezesa PiS

Jarosława Kaczyńskiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – Załącznik 3

 1. prezes Rady Ministrów Beata Szydło nie doręczyła mi do dnia 3 listopada 2017 r. odpowiedzi na wnioski z w.w. pisma do niej z dnia 4 stycznia 2017 r. – Załącznik 3,

 2. w związku z niedoręczeniem mi przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło do dnia 3 listopada 2017 r. odpowiedzi na wnioski z pisma do niej z dnia 4 stycznia 2017 r. /Załącznik 3/

  1. skierowałem pismo do niej z 3.11.2017 r. którym ponowiłem wnioski z pisma z 04.01.2017 r. – Załącznik 4

Dowód: Pismo Z. Kękusia z 3.11.2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 4

  1. skierowałem pismo z dnia 3 listopada 2017 r. /Załącznik 5/ do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty, którym złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania:

   1. na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – patrz: pkt III.2.2,

   2. na szkodę mojego interesu prywatnego.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy

Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty – Załącznik 5

Zwracam także uwagę, że pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. – skan umieszczony na stronie www.kekusz.pl – skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania:

 1. na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – patrz: pkt III.2,

 2. na szkodę mojego interesu prywatnego.

a nie – jak podał prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosz Tomczak dwukrotnie w sentencji postanowienia z dnia 29 maja 2017 r. – Załącznik 2: „na szkodę interesu Zbigniewa Kękuś”.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 9 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2259/17, zawiadomienie z dnia 10 października 2017 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds. 508.2017.BT, postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka z dnia 29 maja 2017 r.

 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

 4. Pismo Z. Kękusia z 3 listopada 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Krzysztofa Ćwirty