Rzeczpospolita opresyjna – p.f. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia M.Potejko i jego tumany niedouczone i bezmyślne oraz złodzieje

Kraków, dnia 4 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W załączeniu do niego przesyłam:

 1. moje pismo z dnia 4 grudnia 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk, którym złożyłem – Załącznik I: „Zawiadomienie o popełnieniu przez przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Janusza Kawałka wspólnie i w porozumieniu z innymi pracownikami Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.”
 2. moje pismo z dnia 4 grudnia 2017 r. do p.f. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Mieczysława Potejko, którym złożyłem – Załącznik II:
  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci informacji:
   1. z jaką datą Sąd Okręgowy w Krakowie dołączył do sprawy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego o sygn. IV S 15/17 kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. tytułem opłaty za skargę z dnia 13 marca 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”,
   2. z jaką datą Sąd Okręgowy w Krakowie dołączył do sprawy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego o sygn. IV S 10/17 kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie – jak w pkt. I.1 – w dniu 13 marca 2017 r. tytułem opłaty za skargę z dnia 13 marca 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”
  2. Wniosek o wydanie – w trybie administracyjnym – polecenia rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1: „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.” /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV S 10/17/ w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Zawiadomienie, że podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV S 10/17 Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy rozpoznał skargę – jak w pkt. II – „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”, która w dniu orzekania była – z winy Sądu – bezprzedmiotowa.”

 

Jeśli zapoznacie się Państwo z w.w. pismami poznacie metodę – jedną z metod – działania sędziów przez tzw. wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości, tj. w jaki sposób ferajna broni swoich interesów.

Poznacie Państwo sędziego ignoranta, sędziów złodziei stosujących w obronie swych interesów wymuszenie sądownicze oraz sędziego tumana bezmyślnego.

Zobaczycie Państwo także, w jaki sposób sędziowie dokonali „cudownego rozmnożenia” moich trzech opłat w kwotach po 100,00 zł do kwoty łącznej… 400,00 zł.

Podam także przyczynę ich zachowań, których przecież li tylko próbkę prezentuje niniejsze pismo.

 

Zacznę od sędziego ignoranta. To przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, a zarazem członek Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek.

W dniu 30 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę, z mocy której opłata stała od skargi na przewlekłość postępowania wzrosła o 100 proc., ze 100,00 zł do 200,00 zł. Ustawa weszła w życie w dniu 6 stycznia 2017 r.

Nie wiedząc o niej, w dniu 18 stycznia 2017 r. uiściłem – przekazem pocztowym – opłatę w kwocie 100,00 zł od skargi, którą złożyłem tego samego dnia tj. 18.01.2017 r.

Ponieważ opłata, którą uiściłem była zbyt niska, ustawowym obowiązkiem Sądu było wezwać mnie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku przez dokonanie wpłaty dodatkowej kwoty 100,00 zł, a gdybym tego nie uczynił, uznać skargę za bezskuteczną.

Okazuje się, że jeszcze w dniu 23 lutego 2017 r. o w.w. ustawie z 30 listopada 2016 r. nie wiedział przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek i wydał zarządzenie – Załącznik I.2 – o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2017 r. terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wyżej wymienionej… bezprzedmiotowej – bo opłaconej w połowie, czyli… nieopłaconej – skargi.

A potem dowiedział się sędzia-przewodniczący Janusz Kawałek o ustawie z 30.11.2016 r. i podjął – a raczej podjęli, bo sędzia J. Kawałek razem z sędziami kierowanego przez niego Wydziału – działania naprawcze, mające na celu ratowanie… jego wizerunku.

Oczywiście, jak to sędziowie, realizowali je moim kosztem.

Wciąż nie wiedząc o w.w. ustawie z 30.11.2016 r., złożywszy w dniach 13 i 14 marca 2017 r. dwie kolejne skargi na przewlekłość dwóch innych postępowań uiściłem opłaty od nich w kwotach po 100,00 zł.

Wtedy już sędziowie wiedzieli o ustawie z 30.11.2016 r. i dysponując uiszczonymi przeze mnie kwotami zaczęli realizować program naprawczy.

Ponieważ ja złożyłem trzy skargi i od każdej z nich uiściłem opłatę w kwocie 100,00 zł ustawowym obowiązkiem Sądu było wezwać mnie – trzykrotnie, oddzielnie dla każdej z trzech skarg – do uiszczenia dodatkowych kwot 100,00 zł.

W przypadku skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. było już jednak za późno… W dniu 23 lutego 2017 r. sporządzono bowiem – na zarządzenie sędziego-przewodniczącego J. Kawałka – doręczone mi zawiadomienie o wyznaczonym na dzień 25 kwietnia 2017 r. posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania tej, z podanej wyżej przyczyny bezprzedmiotowej, skargi.

Co zatem zrobili sędziowie…?
Dokonali na mnie wymuszenia sądowniczego
.

Sami, nie pytając mnie o zgodę, przypisali dokonane przeze mnie opłaty w kwotach 100,00 zł, według własnego uznania, tak, żeby dla wybranych przez nich dwóch spośród trzech zgłoszonych przeze mnie spraw – skarg – opłata czyniła zadość w.w. wymogowi formalnemu, tj. wynosiła 200,00 zł.

Coś im jednak umknęło… I w efekcie dokonali wspomnianego wyżej „cudownego rozmnożenia” łącznej uiszczonej przeze mnie kwoty 300,00 zł – tj. 100,00 zł + 100,00 zł + 100,00 zł – do kwoty… 400,00 zł, tj. 200,00 zł + 200,00 zł.

Tak zagospodarowali moich 300,00 zł, że im z nich wyszło 400,00 zł.

A dlatego tak się stało, że jedną z moich kwot 100,00 zł – tę uiszczoną 13 marca 2017 r. – dołączyli do dwóch różnych spraw.

Ja wiem, że w to trudno uwierzyć, ale jeśli zapoznacie się Państwo z kserokopiami sporządzonych przez sędziów i załączonych do niniejszego pisma dokumentów przekonacie się, że to prawda.

Co groteskowe, to że o dokonanych na mnie wymuszeniach sądowniczych poinformowała mnie wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka. I nie zorientowała się – bezmyślny tuman – że mnie informuje o tym także, że jedną i tą samą, uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł sędziowie dołączyli do dwóch różnych spraw o sygnaturach akt IV S 10/17 i IV S 15/17.

 

Wprawdzie były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Krzysztof Sobierajski od dawna przebywa w areszcie, ale wśród sędziów apelacji krakowskiej nie brak spadkobierców jego „dziedzictwa”.

To on, razem z dwojgiem innych sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Elżbietą Uznańską i SO del. /obecnie już SSA/ Józefem Wąsikiem pouczali mnie już 13 lat temu, w listopadzie 2004 roku, że żeby wykonywać swe obowiązki zawodowe, sędzia nie musi posiadać kwalifikacji zawodowych, tj. znać prawa. Gdy złożyłem zażalenie na postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o wyłączenie sędzi niedouczonego tumana Teresy Dyrgi z Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny, to mi wyjaśnił sędzia K. Sobierajski z koleżanką i kolegą z pracy, powołując się na stanowisko sędziowskiej „centrali” z 1970 r.:

 

W zażaleniu powód domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia przez wyłączenie sędziego Teresy Dyrgi (…) Podtrzymał wcześniej postawione zarzuty między innymi, że: sędzia Teresa Dyrga nie zna prawdopodobnie, obowiązującego w Polsce prawa konstytucyjnego, sędzia SSO Teresa Dyrga albo „nie zna obowiązującego w Polsce prawa, albo – co jeszcze gorsze, świadomie nie chce go przestrzegać. (…) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym nieznajomość prawa, przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego (postanowienie Sądu Najwyższego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779).”

Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. / sygn. akt A Cz 1706/04/ Sądu Apelacyjnego w Krakowie w składzie, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elżbieta Uznańska, SO Józef Wąsik

 

A co jeśli człowiek trafi na niedouczonego tumana nie tylko w sądzie pierwszej, ale także drugiej instancji…?

To bardzo częsty przypadek.
A co jeśli postanowienie sędziego niedouczonego tumana jest niezaskarżalne?

 

Zagorzały fan sędziów może mi postawić zarzut, że ja też jestem ignorantem, bo jeszcze w dniu 14 marca 2017 r. nie wiedziałem, że od dnia 6 stycznia 2017 r. z mocy ustawy z 30 listopada 2016 r. opłata stała od skargi na przewlekłość postępowania wynosi nie 100,00 zł, lecz 200,00 zł.

Chybiony byłby to zarzut…

Dla mnie prawo to – co najwyżej – hobby. A w przypadku sędziego, jego znajomość to ustawowy obowiązek:

 

Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.”

Artykuł 82austawyz dnia 27 lipca 2001r.Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Poza tym sędzia Janusz Kawałek jest przewodniczącym Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie oraz członkiem Kolegium Sędziów tego Sądu.

Poza tym – Załącznik I.3:

 

Kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto – wg. stanu na marzec 2017 roku – Pana SSO Janusza Kawałka wynosi 14062,24 zł.”

Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-59/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej

z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik I.3

 

Ciekawe, co zrobią autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach ze sprawami zgłoszonymi przeze mnie pismami z dnia 4 grudnia 2017 r. – Załącznik I, Załącznik II.

Czy będą dalej szli w zaparte, kłamali, łgali – to tradycyjna metoda działania wielu, ogromnej większości spośród tych, z którymi styka mnie los, sędziów i prokuratorów – czy też wreszcie przyznają mi rację, uznają się za pokonanych.

Gdyby szli w zaparte, ciekaw jestem, jak wybrną z opisanego wyżej „cudownego rozmnożenia” kwoty 300,00 zł, tj. 100,00 zł + 100,00 zł + 100,00 zł, do kwoty 400,00 zł, tj. 200,00 zł + 200,00 zł, co taką ma przyczynę, że kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. dołączyli do dwóch spraw, do sygn. akt IV S 10/17 i do sygn. akt IV S 15/17.

A może podejmą kolejną – po kilku nieudanych – próbę umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym…?
To – kreowanie osobie, która im udowodni fachową i/lub moralną niekompetencję wizerunku osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej – preferowana przez tzw. autorytety moralne o tzw. nieskazitelnych charakterach metoda obrony, ulubiona.

Jak się jednak dziwić niektórych z nich potencjałowi intelektualnemu – kilka próbek prezentują moje pisma z 4 grudnia, Załącznik I, Załącznik II – jeśli u ich najwyższego rangą pryncypała, już drugi raz wybranego przez Jarosława Kaczyńskiego na ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – później Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr. Andrzej Zachuta zdiagnozował w 1996 roku zupełne stępienie racjonalnego myślenia” i poświadczył je w uzasadnieniu wyroku z 16 kwietnia 1996 r. w sprawie karnej z zawiadomienia Zbigniewa Ziobry przeciwko jego wcześniej przyjacielowi:

 

W postępowaniu pokrzywdzonego zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu, a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania, co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego.”

Uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy dr Adama Zachuty z dnia z 16 kwietnia 1996 r.

Źródło: Leszek Konarski, „Tropiciel”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/tropiciel/, 21 sierpnia 2017 r.

Przypomnę, że samo stępienie racjonalnego myślenia wypełnia Słownika Języka Polskiego definicje m.in.: tumana, idioty, debila. U Zbigniewa Ziobry sędzia dr Andrzej Zachuta zdiagnozował natomiast stępienie w wariancie „zupełne”. Znaczy… koniec skali.

A Jarosławowi Kaczyńskiemu Zbigniew Ziobro odpowiada…

 

Zbigniew Ziobro wymienił prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Przekonamy się, z jakimi – na tle poprzedniczek, Żydówki złodziejki Barbary Baran i obrończyni m.in. ignorantów SSO Beaty Morawiec – efektami…

Ciekaw jestem, jak mi wyjaśni p.f. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Mieczysław Potejko, że Sąd dołączył raz uiszczoną przeze mnie opłatę w kwocie 100,00 zł do dwóch różnych spraw…

Ciekaw też jestem stanowiska prokuratora w sprawie złożonego przeze mnie zawiadomienia…

Jeśli chodzi o prokuraturę powszechnie stosowaną procedurą jest, że zawiadomienia dotyczące funkcjonariuszy publicznych rozpoznają największe w prokuraturach, w których je złożono, a zarazem najbardziej dyspozycyjne tumany – w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do takich należy np. prokurator Ewa Sacha. Ci wydają postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa, a gdy złożyć na nie zażalenie, to sympatyzujący z prokuratorem dyspozycyjnym tumanem i jego protegowanym/protegowaną sędzia, który je rozpoznaje utrzymuje je w mocy, podając w uzasadnieniu, że prokurator wykonał dobrą robotę, a skarżący w zażaleniu nie przedstawił żadnych nowych okoliczności.

A to wszystko – oczywiście – przez… wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 grudnia 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyzuk
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 grudnia 2017 r. do p.f. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Mieczysława Potejko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK I

Kraków, dnia 4 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Kraków

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Janusza Kawałka wspólnie i w porozumieniu z innymi pracownikami Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – przez:
  1. niedopełnienie obowiązku określonego w art. 120 § 1 i § 2 k.p.k.,
  2. niedopełnienie obowiązku określonego w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./,

a przez to okradzenie mnie dwukrotnie z kwot 100,00 zł, tj. kwoty łącznej 200,00 /słownie: dwieście/ zł.

 1. Wniosek o przeprowadzenie dowodów z:
  1. Polecenia Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł na konto Sądu Okręgowego w Krakowie tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 1,
  2. zawiadomienia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt IV S 10/17 – Załącznik 2,
  3. pisma wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyny Wierzbickiej z dnia 9 marca 2017 r., znak Adm.SO.-0144-1-59/17 – Załącznik 3,
  4. Polecenia Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł na konto Sądu Okręgowego w Krakowie tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 – Załącznik 4,
  5. Polecenia Przelewu z dnia 14 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł na konto Sądu Okręgowego w Krakowie tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016 – Załącznik 5,
  6. zawiadomienia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 16/17, o brakach pisma i wezwania do ich usunięcia – Załącznik 6,
  7. zarządzenia sędziego Sądu Okręowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt IV S 16/17 – Załącznik 7,
  8. postanowienia sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy Ireneusza Bieńka z dnia 23 czerwca 2017 r. – Załącznik 8,
  9. zawiadomienia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy z dnia 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 15/17 – Załącznik 12,
  10. zawiadomienia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt IV S 15/17 – Załącznik 13,
  11. pisma wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r., znak Adm.SO.-0144-1-149/17 – Załącznik 10,
  12. pisma wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyny Wierzbickiej z dnia 19 lipca 2017 r., znak Wiz.SO.-051-367/17, Wiz.SO.-051-368/17 – Załącznik 11.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie zamieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 30 listopada 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, której:

 1. artykuł 6 stanowi: „W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany: (…) 7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”.
 2. artykuł 16 stanowi: Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2) art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

Ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2016 r. /poz. 21003/, a zatem weszła w życie 6 stycznia 2017 r.

Od dnia 6 stycznia 2017 r. stałą opłata za skargę na przewlekłość postępowania wynosi 200,00 złotych.

Pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy – za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – złożyłem skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie od dnia 6 maja 2014 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
Chcąc uniknąć dalszej przewłoki w postępowaniu, przed złożeniem w.w. skargi dokonałem w dniu 18 stycznia 2017 r. przelewu kwoty 100,00 zł na podane mi wcześniej przez byłego przewodniczącego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Andrzeja Almerta konto Sądu tytułem opłaty za skargę, a kserokopię Polecenia Przelewu załączyłem – jako Załącznik 10 – do skargi – Załącznik 1:

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość

postępowania Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 1

 

Gdy w dniu 18 stycznia 2017 r. składałem skargę jak wyżej i dokonywałem opłaty od niej w kwocie 100,00 zł /Załącznik 1/ nie wiedziałem o w.w. ustawie z 30.11.2016 r. – która weszła w życie z dniem 6 stycznia 2017 r. – w tym jej art. 6 zmieniającym stałą opłatę od skargi ze 100,00 na 200,00 złotych.

 

Wskazać należy, że art. 120 k.p.k. stanowi: „§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”

W przypadku mojej skargi z dnia 18.01.2017 r. i uiszczonej przeze mnie w dniu 18.01.2017 r. opłaty od niej w kwocie 100 zł /Załącznik 1/ zaszła zatem przesłanka opisana w art. 120 § 1 k.p.k. jako: „(…) brak polega na niezłożeniu należytych opłat (…).”

Było zatem ustawowym, określonym w art. 120 § 1 k.p.k. obowiązkiem Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy wezwać mnie do uiszczenia opłaty w kwocie 100,00 zł od skargi z 18 stycznia 2017 r. jako kwoty uzupełniającej do kwoty 200,00zł uiszczoną przeze mnie 18.01.2017 r. kwotę 100,00 zł.

Sąd nie wezwał mnie jednak do uiszczenia opłaty w kwocie 100,00 zł, a w dniu 23 lutego 2017 r. Protokolant Sądowy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Marta Kruk sporządziła – na zarządzenie przewodniczącego Wydziału – zawiadomienie o wyznaczeniu terminu posiedzenia – Załącznik 2: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23

lutego 2017 r. – Załącznik 2

 

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nadał sprawie rozpoznania mojej skargi sygnaturę IV S 10/17.

Przewodniczącym Wydziału IV Karnego-Odwoławczego był wtedy sędzia Janusz Kawałek i to:

 1. on wyznaczył – nie później niż 23 lutego 2017 r., tj. półtora miesiąca po wejściu, w dniu 6 stycznia 2017 r., w życie ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, w której artykule 6 podano: „(…) 7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.” – termin posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 10/17 na dzień 25 kwietnia 2017 roku,
 2. na jego – przewodniczącego Wydziału – zarządzenie Protokolant Sądowy Marta Kruk sporządziła zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r., w którym podano – Załącznik 2: Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (…).”

 

Wyznaczenie – nie później niż w dniu 23 lutego 2017 r. – terminu posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 10/17 na dzień 25 kwietnia przez przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego sędziego Janusza Kawałka poświadczyła wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Wierzbicka podając w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik 3: „PREZES SĄDU OKRĘGOWGEO W KRAKOWIE Adm. SO.-0144-1-59/17, Kraków, 2017-03-09 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 marca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane przez Pana pytania: (…) ad. 2 Termin posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 10/17 wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 roku Przewodniczący IV Wydziału Karnego Odwoławczego SSO Janusz Kawałek. (…) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-59/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi

Katarzyny Wierzbickiej z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik 3

 

Przedstawione wyżej dokumenty, sporządzone przez osoby zatrudnione w Sądzie Okręgowym w Krakowie są dowodami poświadczającymi, że przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek nie później niż w dniu 23 lutego 2017 r.:

 1. wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 r. termin posiedzenia
 2. wydał zarządzenie o sporządzeniu zawiadomienia o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2017 r. terminu posiedzenia

w sprawie do sygn. akt IV S 10/17, tj. mojej bezskutecznej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r.

Skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. była bezskuteczna ponieważ uiściłem – w dniu 18 stycznia 2017 r. – opłatę od niej w kwocie 100,00 zł, podczas gdy od dnia 6 stycznia 2017 r. skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w kwocie 200,00 zł.

 

Przed tym zanim w dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się wyznaczone przez przewodniczącego Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka posiedzenie w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 w przedmiocie rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania w sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza o sygn. akt 2 Ds. 542/14:

 1. pismem z dnia 13 marca 2017 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy – za pośrednictwem prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk – złożyłem skargę „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”
 2. pismem z dnia 14 marca 2017 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy – za pośrednictwem prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk – złożyłem skargę „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022..2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

 

Przed złożeniem w.w. skarg z 13.03.2017 r. i 14.03.2017 r. uiściłem:

 1. opłatę w kwocie 100,00 zł od skargi w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds.1406.2016 – Załącznik 4:

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 – Załącznik 4

 1. opłatę w kwocie 100,00 zł od skargi w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016 – Załącznik 5:

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 14 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016 – Załącznik 5

 

Kserokopie Poleceń Przelewu, którymi dokonałem opłat od w.w. skarg załączyłem do pism z 13.03.2017 r. i 14.03.2017 r., którymi złożyłem skargi.

W przypadku obydwóch w.w. skarg uiściłem opłaty w kwotach 100,00 zł z powodu niewiedzy o ustawie z dnia 30 listopada 2016 r., o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, z mocy której od dnia 6 stycznia 2017 r. opłata za skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki wzrosła ze 100,00 zł do 200,00 zł.

 

Po przekazaniu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód Sądowi Okręgowemu w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy w.w. skargi z 14.03.2017 r., sprawie skargi „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022..2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.” Sąd:

 1. nadał jej sygnaturę IV S 16/17,
 2. skierował do mnie zawiadomienie z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Załącznik 6: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Data: 18 kwietnia 2017 sygn. akt IV S 16/17 W odpowiedzi proszę podać sygnaturę akt Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O BRAKACH PISMA I WEZWANIE DO ICH USUNIĘCIA Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny Odwoławczy wzywa do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł z terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem uznania skargi za bezskuteczną. Z upoważnienia Przewodniczącego Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego Odwoławczego mgr Maria Urbanik. Opłatę można wnieść w znakach opłaty sądowej zakupionej w kasie tut. Sądu lub na konto NBP Oddział w Krakowie 45 1010 1270 0030 1422 3100 0000 z dopiskiem sygnatury sprawy jakiej dotyczy.”
  Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zawiadomienie z dnia 18

kwietnia 2017 r. – Załącznik 6

 

Pismem z dnia 11 maja 2017 r. skierowanym do akt sprawy sygn. IV S 16/17 odmówiłem uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 zł skutkiem czego w dniu 23 maja 2017 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy Krzysztof Chodak wydał zarządzenie – Załącznik 7: „Sygn. akt IV S 16/17 ZARZĄDZENIE Dnia 23 maja 2017 roku

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Krzysztof Chodak – po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. skargi Zbigniewa Kękusia na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód sygn. akt PR Ko 2022.2016. na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratura i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w zw. z art. 120 § 1 i 2 kpk zarządza uznać skargę złożoną przez Zbigniewa Kękusia za bezskuteczną

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2017 r. Zbigniew Kękuś złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód skierowaną do Sądu Okręgowego w Krakowie skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego w tej prokuraturze pod sygn. akt PR Ko 2022/2016, a dotyczącego poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga podlega stałej opłacie w kwocie 200 zł. Jednocześnie w myśl art. 8 ust. 2 tej ustawy w sprawach w niej nieuregulowanych do postępowania toczącego się na skutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy.

Skarżący w treści swojej skargi zawarł informację o uiszczeniu w dniu 14 marca 2017 opłaty od tej skargi w kwocie 100 zł. Weryfikując tą informację ustalono, że do Sądu Okręgowego IV Wydział Karny Odwoławczy wpłynęły dwie skargi Zbigniewa Kękusia dotyczące przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym. Pierwsza z nich zarejestrowana została pod. Sygn. akt IVS 15/17, zaś druga pod sygn. akt. IV S 16/17. Skarżący rzeczywiście dokonał wpłaty kwoty 100 zł w dniu 14 marca 2017 r., a kwota ta zaliczoną została na poczet opłaty w sprawie IV S 15/17. Wobec powyższego, kierując się dyspozycją art. 120 § 1 kpk wezwano skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi przez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem uznanie jej za bezskuteczną. Wezwanie to doręczono Zbigniewowi Kękusiowi w dniu 9 maja 2017 r. Skarżący w zakreślonym mu terminie nie zapłacił wskazanej wyżej opłaty, a jedynie w dniu 11 maja 2017 r. skierował do Sądu Okręgowego, pismo w treści którego stwierdził, że skierowane do niego wezwanie, jego zdaniem, nie spełniło wymogów formalnych przewidzianych w procedurze karnej.

W świetle powyższych okoliczności należało zgodnie z art. 120 § 2 kpk uznać wniesioną przez Zbigniewa Kękusia skargę za bezskuteczną.”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zarządzenie sędziego

Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r. – Załącznik 7

 

Sędzia referent w sprawie o sygn. akt IV S 16/17 Krzysztof Chodak poświadczył w zarządzeniu z dnia 23 maja 2017 r., że:

 1. sygnaturę akt IV S 16/17 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy nadał mojej skardze z dnia 14 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód pod sygn. akt PR Ko 2022/2016, podał – Załącznik 7: „W dniu 14 marca 2017 r. Zbigniew Kękuś złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód skierowaną do Sądu Okręgowego w Krakowie skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego w tej prokuraturze pod sygn. akt PR Ko 2022/2016, (…).”
 2. ja podałem w treści skargi z 14.03.2017 r., że uiściłem opłatę od niej w kwocie 100,00 zł, podał – Załącznik 7: „Skarżący w treści swojej skargi zawarł informację o uiszczeniu w dniu 14 marca 2017 opłaty od tej skargi w kwocie 100 zł.”
 3. ja złożyłem dwie skargi na przewlekłość dwóch różnych postępowań, podał – Załącznik 7: „Weryfikując tą informację ustalono, że do Sądu Okręgowego IV Wydział Karny Odwoławczy wpłynęły dwie skargi Zbigniewa Kękusia dotyczące przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym. Pierwsza z nich zarejestrowana została pod. Sygn. akt IVS 15/17, zaś druga pod sygn. akt. IV S 16/17.”
 4. ktoś – jakiś pracownik IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie – zaliczył dokonaną przeze mnie w dniu 14 marca 2017 r. opłatę w kwocie 100,00 zł tytułem skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022/2016 /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 16/17/ na poczet opłaty w sprawie drugiej z moich w.w. skarg, tj. opłaconej przeze mnie kwotą 100,00 zł skargi z 13 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 15/17/, podał – Załącznik 7: „Skarżący rzeczywiście dokonał wpłaty kwoty 100 zł w dniu 14 marca 2017 r., a kwota ta zaliczoną została na poczet opłaty w sprawie IV S 15/17.”
 5. po zaliczeniu przez jakiegoś pracownika Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy dokonanej przeze mnie w dniu 14 marca 2016 r. opłaty w kwocie 100,00 zł tytułem skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022/2016 /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 16/17/ na poczet opłaty w sprawie skargi z 13 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 15/17/, Sąd uznał, że ja nie dokonałem w ogóle opłaty od skargi na przewlekłość w sprawie w.w. Prokuratury do sygn. akt PR Ko 2022/2016 /sygn. akt Sądu IV S 16/17/ i z tej przyczyny wezwał mnie wezwaniem doręczonym mi w dniu 9 maja 2017 r. do uiszczenia opłaty w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 16/17 w kwocie 200,00 zł określonej w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, podał – Załącznik 7: „Wobec powyższego, kierując się dyspozycją art. 120 § 1 kpk wezwano skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi przez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem uznanie jej za bezskuteczną. Wezwanie to doręczono Zbigniewowi Kękusiowi w dniu 9 maja 2017 r.”

 

Wskazać także należy, że kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Maria Urbanik sporządziła zawiadomienie/wezwanie dla mnie z dnia 18 kwietnia 2017 r., jak podała – Załącznik 6: „Z upoważnienia Przewodniczącego”.

Chodzić może o jednego z dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy:

 1. SSO Krzysztofa Chodaka, przewodniczącego składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę do sygn. akt IV S 16/17,
 2. SSO Janusza Kawałka, przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Któryś z nich zaakceptował – uznał za zgodne z prawem – zaliczenie, bez zapytania mnie o zgodę i bez wyrażenia przeze mnie zgody, kwoty 100,00 zł uiszczonej przeze mnie tytułem opłaty za skargę z 14 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022/2016 /sygn. akt Sądu IV S 16/17/ na poczet opłaty w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie o sygn. IV S 15/17, w której Sąd rozpoznawał moją skargę z 13 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016.

W związku dokonanym na mnie wymuszeniu sądowniczym, tj. z zadysponowaniem przez któregoś z pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy kwotą moich 100,00 zł, pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. skierowanym do przewodniczącego tego Wydziału sędziego Janusza Kawałka złożyłem: „SSO Janusz Kawałek Przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Członek Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV S 15/17 Dotyczy: I. Zawiadomienie o wycofaniu przeze mnie skargi – tzn. BRAKU MEJ ZGODY NA JEJ ROZPOZNANIE – na przewlekłość postępowania w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie do sygnatury akt IV S 15/17 /sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód PR 3 Ds.1406.2016/, z powodu: dokonania przez pracownika IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie na mnie wymuszenia sądowniczego, tj. zadysponowania bez zapytania mnie o zgodę kwotą moich 100,00 zł.

W następstwie wycofania przeze mnie pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. skargi w sprawie do sygn. akt IV S 15/17, w dniu 23 czerwca 2017 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy Ireneusz Bieniek wydał postanowienie, którym orzekł – Załącznik 8: „Sygn. akt IV S 15/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Ireneusz Bieniek

po rozpoznaniu w sprawie

wskutek skargi Zbigniewa Kękusia na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy PR 3 Ds. 1406.2016 Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Śródmieścia Wschód w Krakowie, bez nieuzasadnionej zwłoki

na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o skardze w zw. z art. 432 kpk postanawia

 1. Pozostawić skargę bez rozpoznania
 2. Zwrócić skarżącemu opłatę od skargi

Uzasadnienie

Skarżący pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. cofnął skargę. Wobec powyższego należało pozostawić ją bez rozpoznania.

Brak merytorycznego rozpoznania skargi skutkuje również zwrotem opłaty skarżącemu.

SSO Ireneusz Bieniek”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, postanowienie sędziego

Ireneusza Bieńka z dnia 23 czerwca 2017 r. – Załącznik 8

 

W dniu 21 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy wyekspediował do mnie kwotę… 100,00 /słownie: sto/ zł. Na Dowodzie Nadania ze stemplem pocztowym z umieszczoną na nim datą 21.07.2017 podano – Załącznik 9: „Sąd Okręgowy Oddział Finansowy ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Adresat Kękuś Zbigniew /adres – ZKE/ Miejsce na korespondencję: Sygn. akt IV S 15/17
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, Dowód Nadania w dniu 21 lipca 2017 r. kwoty 100,00 zł –

Załącznik 9

 

Sąd zwrócił mi zatem kwoty 100,00 zł,

Powinien mi natomiast zwrócić dwukrotnie kwotę 100,00 zł.

Wskazać należy, że sędzia Krzysztof Chodak podał w zarządzeniu z dnia 23 maja 2017 r. – Załącznik 7: „Skarżący w treści swojej skargi zawarł informację o uiszczeniu w dniu 14 marca 2017 opłaty od tej skargi w kwocie 100 zł. Weryfikując tą informację ustalono, że do Sądu Okręgowego IV Wydział Karny Odwoławczy wpłynęły dwie skargi Zbigniewa Kękusia dotyczące przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym. Pierwsza z nich zarejestrowana została pod. Sygn. akt IVS 15/17, zaś druga pod sygn. akt. IV S 16/17. Skarżący rzeczywiście dokonał wpłaty kwoty 100 zł w dniu 14 marca 2017 r., a kwota ta zaliczoną została na poczet opłaty w sprawie IV S 15/17.”, tj. poświadczył rzeczywisty stan faktyczny polegający na tym, że ja dokonałem w dwóch opłat w kwocie po 100,00 zł od dwóch złożonych przeze mnie – w dniu 13 marca 2017 r. i w dniu 14 marca 2017 r. – skarg, tj. opłat:

 1. w kwocie 100,00 zł od skargi w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds.1406.2016 – Załącznik 4
 2. w kwocie 100,00 zł od skargi w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016 – Załącznik 5

oraz że opłata w kwocie 100,00 zł od skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022/2016 /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 16/17/ – Załącznik 7: „zaliczoną została na poczet opłaty w sprawie IV S 15/17.”, tj. w sprawie skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016.

Z powodu dokonanego w taki sposób – opisany przez sędziego Krzysztofa Chodaka w zarządzeniu z 23 maja 2017 r. – przez pracowników Sądu na mnie wymuszenia sądowniczego:

 1. Sąd wezwał mnie wezwaniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie do sygn. akt IV S 16/17 do uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 /słownie: dwieście/ zł, w sprawie mojej skargi z dnia 13 marca 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”, a gdy nie uiściłem tej kwoty sędzia Krzysztof Chodak wydał w dniu 23 maja 2017 roku zarządzenie, którym zarządził – Załącznik 7: Sygn. akt IV S 16/17 ZARZĄDZENIE Dnia 23 maja 2017 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Krzysztof Chodak (…) zarządza uznać skargę złożoną przez Zbigniewa Kękusia za bezskuteczną.
 2. Sąd nie wzywając mnie do uiszczenia dodatkowej kwoty 100,00 zł – tj. uznawszy, że uzyskał opłatę w kwocie łącznej 200,00 zł przez wymuszenie sądownicze, tj. połączenie dwóch dokonanych przeze mnie opłat, w kwotach po 100,00 zł – wyznaczył termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojej skargi „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”,

 

Skoro ja dokonałem dwóch opłat w kwocie 100,00 zł, tj.:

 1. w dniu 13 marca 2017 r. – patrz: str. 3 i 7 niniejszego pisma oraz Załącznik 4 – od skargi w sprawie, której Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nadał sygnaturę IV S 15/17,
 2. w dniu 14 marca 2017 r. – patrz: str. 3 i 8 niniejszego pisma oraz Załącznik 5 – od skargi w sprawie, której Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nadał sygnaturę IV S 16/17,

tj. łącznie 200,00 /słownie: dwieście/ zł, a następnie:

 1. sędzia Krzysztof Chodak wydał w dniu 23 maja 2017 r. zarządzenie w sprawie do sygn. akt IV S 16/17, którym orzekł – Załącznik 7: Sygn. akt IV S 16/17 ZARZĄDZENIE Dnia 23 maja 2017 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Krzysztof Chodak (…) zarządza uznać skargę złożoną przez Zbigniewa Kękusia za bezskuteczną.
 2. ja wycofałem pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. skargę w sprawie do sygn. akt IV S 15/17, skutkiem czego sędzia Ireneusz Bieniek orzekł postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 r. – Załącznik 8: „Sygn. akt IV S 15/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Ireneusz Bieniek po rozpoznaniu w sprawie wskutek skargi Zbigniewa Kękusia na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy PR 3 Ds. 1406.2016 Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Śródmieścia Wschód w Krakowie, bez nieuzasadnionej zwłoki na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o skardze w zw. z art. 432 kpk postanawia
  1. Pozostawić skargę bez rozpoznania,
  2. Zwrócić skarżącemu opłatę od skargi

a zatem nie została merytorycznie rozpoznana żadna z dwóch moich skarg, którym Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nadał sygnatury IV S 15/17 i IV S 16/17, to było obowiązkiem Sądu zwrócić mi – uiszczoną przeze mnie – kwotę 200,00 /słownie: dwieście/ zł.

Sędzia I. Bieniek podał w postanowieniu z dnia 23 czerwca 2017 r. – Załącznik 8: „Brak merytorycznego rozpoznania skargi skutkuje również zwrotem opłaty skarżącemu. SSO Ireneusz Bieniek”

Sąd zwrócił mi jednak tylko 100,00 zł, przekazem pocztowym z dnia 21 lipca 2017 r. – Załącznik 10.

Wniosek – Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy okradł mnie z kwoty 100,00 zł.

 

Wskazać – oraz podkreślić należy – że usprawiedliwieniem dla dokonanej w opisany wyżej sposób kradzieży kwoty 100,00 zł dokonanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nie mogą być wyjaśnienia przedstawione dwukrotnie przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Katarzynę Wierzbicką w pismach do mnie:

 1. z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10,
 2. z dnia 19 lipca 2017 r. – Załącznik 11.

 

Ad. 1

W piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podała – Załącznik 10: „PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Adm. SO.-0144-1—149/17 Kraków, 2017-06-30 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 czerwca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w aktach sprawy IV S 10/17 wszyte są kopie zaksięgowania dwóch wpłat po 100 zł każda, jedna z dnia 18 stycznia 2017 r., a druga z dnia 13 marca 2017 r., przy czym pierwsza wpłata nie zawierała precyzyjnego oznaczenia sprawy i została – przez księgowość Sądu Okręgowego w Krakowie – mylnie skierowana do Wydziału Cynowego. Po ustaleniu powyższego, opłata ta została dołączona do akt sprawy IV S 10/17. Druga wpłata z dnia 13 marca 2017 r. nie zawierała numeru sprawy „S”, do której została wniesiona, wobec powyższego została dołączona do IV S 10/17 tj. pierwszej Pana skargi wniesionej do IV Wydziału Odwoławczego w 2017 r. oraz pierwszej wyznaczonej do rozpoznania. Postanowienie o oddaleniu skargi wydano na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. Skarga w sprawie IC S 10/17, została zatem opłacona w całości i podlegała merytorycznemu rozpoznaniu.

Kontrola akt IV S 15/17 wykazał, że sekretariat IV Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, ustalił w dziale księgowości, iż opłata od skargi w kwocie 100 zł bez podania sygnatury skargi została przez Pana uiszczona w dniu 14 czerwca 2017 r. I tym razem początkowo opłata ta została skierowana do I Wydziału Cywilnego, który stwierdził, że nie dotyczy tego Wydziału. W tej sytuacji kopia księgowa została dołączona do akt IV S 15/17 tj. drugiej w kolejności Pana skargi.

W sprawie IV S 16/17 kwestia uznania skargi za bezskuteczną i przyczyn tej decyzji została klarownie wyjaśniona w zarządzeniu Sędziego Sprawozdawcy z dnia 23 maja 2017 r. którego kserokopię Pan załącza.

Reasumując, z akt wymienionych skarg wynika, że uiścił Pan trzy opłaty po 100 zł każda, z czego kwotę 200 zł uznano jako opłatę od skargi rozpoznanej merytorycznie o sygn. IV S 10/17, a kwota 100 zł podlegać będzie zwrotowi wobec cofnięcia skargi w sprawie IV S 15/17, wydaniu postanowienia o pozostawieniu jej bez rozpoznania oraz zarządzenia o zwrocie skarżącemu uiszczonej opłaty. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-149/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi

Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10

Ad. 2

W piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podała – Załącznik 11: „PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE

Wiz.SO.-051-367/17

Wiz.SO.-051-368/17

Kraków, 19 lipca 2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na 2 pisma z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczące postępowań skargowych zarejestrowanych pod sygn. akt IV S 10/17 i IV S 15/17 informuję, że:

I.

– wbrew sformułowanym zarzutom skarga w sprawie IV S 10/17 rozpoznana na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. nie była bezskuteczna z powodu jej nieopłacenia. W aktach sprawy wszyte są bowiem kopie zaksięgowanych dwóch wpłat po 100 zł każda;

w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy zostały one dołączone do IV S 10/17 tj. pierwszej Pańskiej skargi wniesionej do Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, która jako pierwsza została wyznaczona do rozpoznania;

– opłacenie skargi w całości umożliwiło merytoryczne jej rozpoznanie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

II.

dokonana przez Pana wpłata kolejnej kwoty 100 zł (również bez podania sygnatury akt) została dołączona do akt IV IS 15/17 tj. drugiej w kolejności złożonej skargi;

– kwota ta wobec pisemnego cofnięcia przez Pana skargi została Panu zwrócona, a skargę pozostawiono bez rozpoznania – postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Wiz. SO.-51-367/17, Wiz. SO.-51-368/17, pismo zastępcy prezesa

Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 19 lipca 2017 r. – Załącznik 11

 

Wiceprezes Katarzyna Wierzbicka sporządziła w.w. pisma z 30 czerwca 2017 r. i z dnia 19 lipca 2017 r. w odpowiedzi na mój zarzut, że podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, w składzie SSO Ireneusz Bieniek, SSO Elżbieta Jabłońska-Malik i SSR del. Paweł Piesakowski rozpoznali moją w.w. skargę z dnia 18 stycznia 2017 r., która z winy przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego sędziego Janusza Kawałka była bezprzedmiotowa – Załącznik 14:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, postanowienie z dnia 25

kwietnia 2017 r. – Załącznik 14

 

Wiceprezes Katarzyna Wierzbicka poświadczyła w obydwóch w.w. pismach z 30.06.2017 r. i z 19.07.2017 r. nieprawdę.

W obydwóch pismach poświadczyła ją dprzez przedstawienie mi zarzutu, że nie dokonałem precyzyjnego oznaczenia spraw, od których dokonałem opłat, tj.:

 1. w piśmie z 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10: „W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 czerwca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w aktach sprawy IV S 10/17 wszyte są kopie zaksięgowania dwóch wpłat po 100 zł każda, jedna z dnia 18 stycznia 2017 r., a druga z dnia 13 marca 2017 r., przy czym pierwsza wpłata nie zawierała precyzyjnego oznaczenia sprawy (…).”
 2. w piśmie z 19 lipca 2017 r. – Załącznik 11: „w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy (…).”

 

Wręcz przeciwnie, w obydwóch przypadkach dokonałem bardzo precyzyjnego oznaczenia spraw, tj.:

 1. w Poleceniu Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. w pozycji „nazwa odbiorcy” podałem – Załącznik 1: „SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZ. IV KARNY ODWOŁAWCZY”, w pozycji „kwota” podałem – Załącznik 1: „100” „kwota słownie”: „STO”, a w pozycji „tytułem” podałem – Załącznik 1: „SKARGA NA PRZEW. POST. PROK. REJ. KRAKÓW KROWORDZA SYGN. 2 DS. 542/14

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 ds. 542/14 – Załącznik 1

 1. w Poleceniu Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. w pozycji „nazwa odbiorcy” podałem – Załącznik 4: „SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZ. IV KARNY ODWOŁAWCZY”, w pozycji „kwota” podałem – Załącznik 4: „100” „kwota słownie”: „STO”, a w pozycji „tytułem” podałem – Załącznik 4: „SKARGA NA PRZEW. POST. PROK. REJ. KRAKÓW ŚRÓDM. WSCHÓD SYGN. AKT PR 3 DS. 1406.2016

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 – Załącznik 4

 

Podałem zatem w Poleceniach Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1/ i z dnia 13 marca 2017 r. /Załącznik 4/:

 1. że opłat nimi w kwotach 100,00 zł dokonałem tytułem skarg na przewlekłość postępowań,
 2. nazwy Prokuratur – dwóch różnych, tj. Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza i Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód – prowadzących postępowania, których dotyczyły skargi, których złożyłem,
 3. sygnatury akt Prokuratur, które prowadziły postępowania, w sprawie których przewlekłości złożyłem skargi.

 

Wskazać także należy, że:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza przekazała Sądowi Okręgowemu w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy w dniu 19 stycznia 2017 r. moją skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14,
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód przekazała Sądowi Okręgowemu w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy po dniu 13 marca 2017 r. złożoną przeze mnie tego dnia skargę na przewlekłość postępowania w sprawie do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy wiedział zatem:

 1. z informacji, które podałem w Poleceniach Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1 oraz z dnia 13 marca 2017 r. /Załącznik 4,
 2. ze skarg, które mu przekazały Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /skarga z dnia 18 stycznia 2017 r./ i Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /skarga z dnia 13 marca 2017 r./

że opłaty, które dokonałem Poleceniami Przelewu z 18.01.2017 r. /Załącznik 1/ i z 13.03.2017 r. /Załącznik 4/ dotyczą skarg na przewlekłość dwóch różnych postępowań prowadzonych przez dwie różne Prokuratury.

Zarzut wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyny Wierzbickiej, że ja nie dokonałem precyzyjnego oznaczenia spraw, których dotyczyły dokonane przeze mnie w dniach 18 stycznia 2017 r. i 13 marca 2017 r. opłaty jest zatem całkowicie bezpodstawny.

Wskazać także należy, że jakkolwiek wiceprezes K. Wierzbicka podała dwukrotnie, że opłata dokonana przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. została dołączona do sprawy o sygnaturze IV S 10/17, tj.:

 1. w piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10: Druga wpłata z dnia 13 marca 2017 r. nie zawierała numeru sprawy „S”, do której została wniesiona, wobec powyższego została dołączona do IV S 10/17 tj. pierwszej Pana skargi wniesionej do IV Wydziału Odwoławczego w 2017 r. oraz pierwszej wyznaczonej do rozpoznania.”,
 2. w piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. – Załącznik 11: w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy zostały one dołączone do IV S 10/17 tj. pierwszej Pańskiej skargi wniesionej do Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, która jako pierwsza została wyznaczona do rozpoznania;”

to:

 1. przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Janusz Kawałek wyznaczył już w dniu 23 lutego 2017 r.dwa tygodnie przed dokonaniem przeze mnie opłaty z dnia 13 marca 2017 r. – na dzień 25 kwietnia 2017 r. termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r., rozpoznawanej w sprawie do sygn. akt IV S 10/17,
 2. ta opłata – z 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 /słownie: sto/ zł – została dołączona do sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy o sygn. akt IV S 15/17, pod którą Sąd rozpoznawał moją skargę z dnia 13 marca 2017 r. na „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

 

Do tej opłaty – z 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/ – Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy dołączył kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie Poleceniem Przelewu z dnia 14 marca 2017 r. tytułem opłaty za skargę na „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022..2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”, którą Sąd rozpoznawał do sygn. IV S 16/17.

Skutkiem połączenia tych dwóch opłat – dokonanego przez wymuszenie sądownicze, tj. bez zapytania mnie o zgodę – Sąd otrzymał czyniącą zadość prawu określonemu w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw kwotę łączną 200,00 zł i:

 1. wyznaczył termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania sprawy do sygn. akt IV S 15/17,
 2. zawiadomieniem/wezwaniem z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 16/17 wezwał mnie – Załącznik 6: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Data: 18 kwietnia 2017 sygn. akt IV S 16/17 (…) Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny Odwoławczy wzywa do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł z terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem uznania skargi za bezskuteczną.”, a gdy nie uiściłem opłaty w kwocie 200,00 zł, w dniu 23 maja 2017 r. sędzia Krzysztof Chodak wydał zarządzenie w sprawie do sygn. akt IV S 16/17, którym orzekł – Załącznik 7: Sygn. akt IV S 16/17 ZARZĄDZENIE Dnia 23 maja 2017 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Krzysztof Chodak (…) zarządza uznać skargę złożoną przez Zbigniewa Kękusia za bezskuteczną.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nie mógł – co oczywiste – zaliczyć opłaty w kwocie 100,00 zł dokonanej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. na poczet dwóch spraw jednocześnie, tj.:

 1. sprawy rozpoznawanej do sygn. akt IV S 10/17,
 2. sprawy rozpoznawanej do sygn. akt IV S 15/17.

 

A to wynika z przedstawionych powyżej oraz załączonych do niniejszego pisma w kserokopiach dokumentów.

 

Wskazać także należy, że w piśmie do mnie z dnia 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka poświadczyła rzeczywisty stan faktyczny, podając – Załącznik 10: „Reasumując, z akt wymienionych skarg wynika, że uiścił Pan trzy opłaty po 100 zł każda,”.

Rzeczywiście, dokonałem opłat:

 1. w dniu 18 stycznia 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 1 – od skargi przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie od dnia 6 maja 2014 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14,
 2. w dniu 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 4 – od skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds.1406.2016,
 3. w dniu 14 marca 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 5 – od skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016.

 

Jak wiadomo 3 x 100 = 300.

Tymczasem przewodniczący IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek po dniu 6 stycznia 2017 r. wydał trzy zarządzenia o wyznaczeniu terminów posiedzeń w przedmiocie rozpoznania moich skarg na przewlekłość postępowań, tj.:

 1. zarządzenie, na podstawie którego Protokolant Sądowy Marta Kruk sporządziła Zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 10/17Załącznik 2: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
 2. zarządzenie, na podstawie którego Starszy Protokolant Sądowy Teresa Orlikj sporządziła Zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 15/17Załącznik 12: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 26 maja 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 12 maja 2017 r. o godz. 08:30 sala E-520. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant Teresa Orlik”
  Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3

kwietnia 2017 r. – Załącznik 12

 1. zarządzenie, na podstawie którego Protokolant Sądowy Kamil Cerek sporządził Zawiadomienie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 15/17Załącznik 13: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 26 maja 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 13:40 sala L-128. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Kamil Cerek”
  Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 26

maja 2017 r. – Załącznik 13

 

Zarządzenie o wyznaczeniu posiedzenia w sprawie do sygn. akt IV S 15/17 na dzień 27 czerwca 2017 r. przewodniczący SSO Janusz Kawałek wydał ponieważ nie odbyło się – z powodu złożenia przeze mnie wniosku o wyłączenie przewodniczącego składu sędziowskiego SSO Ireneusza Bieńka – posiedzenie wyznaczone na dzień 12 maja 2017 r.

 

Skoro przewodniczący Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek wydał po dniu 6 stycznia 2017 r., od kiedy z mocy prawa określonego w stała opłata od w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw„1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”. – stała opłata od skargi na przewlekłość postępowania wynosi 200,00 zł, w.w. zarządzenia o wyznaczeniu terminów posiedzeń w przedmiocie rozpoznania dwóch moich skarg – sygnatury akt Sądu IV S 10/17 i IV S 15/17 – tj. skierował sprawy na posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. /sygn. akt IV S 10/17/ oraz w dniu 12 maja 2017 r. i 27 czerwca 2017 r. /sygn. akt IV S 15/17/. to znaczy, że uznał, iż w obydwóch przypadkach moje skargi czynią zadość wszystkim wymogom formalnym, w tym, że od każdej z nich złożyłem opłatę w kwocie 200,00 zł.

A jak wiadomo… 2 x 200 = 400, czyli 200,00 zł + 200,00 zł = 400,00 zł.

Zadaniem Prokuratury będzie zatem ustalić, na poczet której ze spraw Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy Sąd zaliczył uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. opłatę w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/ od skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds.1406.2016, tj. na poczet sprawy do sygn. akt Sądu IV S 15/17, co poświadczają m.in.:

 1. treść zarządzenia sędziego Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r. – Załącznik 7
 2. zarządzenie przewodniczącego Wydziału IV Karnego-Odwoławczego sędziego Janusza Kawałka o skierowaniu sprawy do sygn. akt IV S 15/17 na posiedzenia w dniu 12 maja 2017 r. /Załącznik 12/, a następnie w dniu 27 czerwca 2017 r. – Załącznik 13,

czy też na poczet sprawy do sygn. akt IV S 10/17, jak podała wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka w pismach do mnie:

 1. z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10,
 2. z dnia 19 lipca 2017 r. – – Załącznik 11.

 

Z oczywistych względów kwota 100,00 zł, którą uiściłem w dniu 13 marca 2017 r. /Załącznik 4/ nie mogła zostać na poczet dwóch opłat:

 1. w sprawie o sygn. IV S 15/17,
 2. w sprawie o sygn. akt IV S 10/17.

 

Wydaje się, że… poświadczenie nieprawdy – kłamstwo – wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Katarzyny Wierzbickiej potwierdziła… sama wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podając w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2017 r. podała – Załącznik 2: „ad. 2 Termin posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 10/17 wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 roku Przewodniczący IV Wydziału Karnego Odwoławczego SSO Janusz Kawałek. (…) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”

Wiceprezes K. Wierzbicka poświadczyła informację zamieszczoną na Zawiadomieniu z dnia 23 lutego 2017 r.Załącznik 2: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
Przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek wyznaczył w dniu 23 lutego 2017 r. termin posiedzenia w sprawie do sygn. akt IV S 10/17, tj. w przedmiocie rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r., mimo że… na dzień 23.02.2017 r. moja skarga nie odpowiadała wymogowi formalnemu, tj. uiściłem opłatę od niej w kwocie 100,00 zł, zamiast – w obowiązującej od 6 stycznia 2017 r. – kwocie 200,00 zł.

Nie mógł – co oczywiste – wiedzieć przewodniczący sędzia Janusz Kawałek, że ja przed dniem 25 kwietnia 2017 r., na który on wyznaczył posiedzenie w sprawie do sygn. IV S 10/17, wniosę następną skargę na przewlekłość postępowania i że Sąd będzie mógł… sobie pozwolić na zaliczenie opłaty, którą od niej dokonam na poczet sprawy do sygn. IV S 10/17.

xxx

 

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów wskazać należy, że:

 1. W dniu 30 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, której:
  1. artykuł 6 stanowi: „W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany: (…) 7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”.
  2. artykuł 16 stanowi: Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2) art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

skutkiem czego od dnia 6 stycznia 2017 r. skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

 1. Po dniu 6 stycznia 2017 r. opłaciłem trzy złożone przeze mnie skargi na przewlekłość postępowań, tj.:
  1. w dniu 18 stycznia 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 1 – za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie od dnia 6 maja 2014 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14
  2. w dniu 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 4 – za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds.1406.2016,
  3. w dniu 14 marca 2017 r. w kwocie 100,00 złZałącznik 5 – za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016.
 2. Uiszczenie przeze mnie trzykrotnie opłat w kwocie po 100,00 zł każda poświadczyła wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka podając w w.w. piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 10: „Reasumując, z akt wymienionych skarg wynika, że uiścił Pan trzy opłaty po 100 zł każda,”.

 

Żadna z trzech w.w. opłat nie odpowiadała obligatoryjnemu od dnia 6 stycznia 2017 r. wymogowi określonemu w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw : „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”.

Mimo że w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 10/17 moja skarga z 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1/ nie spełniała wymogu formalnego w postaci dokonania obowiązującej od dnia 6 stycznia 2017 r. opłaty od niej w kwocie 200,00 zł przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego sędzia Janusz Kawałek nie później niż w dniu 23 lutego 2017 r. wydał zarządzenie o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2017 r. posiedzenia w przedmiocie jej rozpoznania.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka poinformowała mnie pismami z dnia 30 czerwca 2017 r. /Załącznik 10/ i z dnia 19 lipca 2017 r. /Załącznik 11/, że na poczet tej skargi Sąd zaliczył opłatę w kwocie 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. /Załącznik 4/ jako opłata od innej skargi, w sprawie rozpoznawanej przez inną Prokuraturę niż sprawa, którą Sąd rozpoznawał do sygn. akt IV S 10/17, ale:

 1. nawet jeśli to prawda, zaliczenia dokonał Sąd… minimum trzy tygodnie po tym – nie wcześniej niż 14 marca 2017 r. – gdy przewodniczący Wydziału sędzia Janusz Kawałek skierował nie później niż w dniu 23 lutego 2017 r. sprawę do sygn. akt IV S 10/17 na posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2017 r. – Załącznik 2,
 2. przedstawione wyżej i załączone w kserokopiach do niniejszego pisma dokumenty – dowody – sporządzone przez Sąd poświadczają, że opłatę w kwocie 100 zł, którą uiściłem w dniu 13 marca 2017 r. Sąd dołączył do sprawy o sygn. IV S 15/17, a po zaliczeniu na poczet tej sprawy także opłaty w kwocie 100,00 zł dokonanej przeze mnie w dniu 14 marca 2017 r. /Załącznik 5/ przewodniczący Wydziału sędzia Janusz Kawałek skierował sprawę o sygn. IV S 15/17 na posiedzenia w dniu 12 maja 2017 r., a następnie w dniu 27 czerwca 2017 r.
 3. jak wspomniałem dokonanej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. w opłaty w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/ Sąd nie mógł zaliczyć na poczet dwóch spraw tj.:
  1. sprawy o sygn. IV S 10/17,
  2. sprawy o sygn. IV S 15/17.

 

Wymogu formalnego w postaci w postaci dokonania obowiązującej od dnia 6 stycznia 2017 r. opłaty od niej w kwocie 200,00 zł nie spełniały także moje skargi:

 1. z dnia 13 marca 2017 r. – sygn. akt Sądu IV S 15/17 – od której w dniu 13 marca 2017 r. uiściłem opłatę w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/,
 2. z dnia 14 marca 2017 r. – sygn. akt Sądu IV S 16/17 – od której w dniu 13 marca 2017 r. uiściłem opłatę w kwocie 100,00 zł /Załącznik 5/.

 

W ich przypadku kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 14 marca 2017 r. /Załącznik 5/ jako opłata od skargi złożonej także 14 marca 2017 r. Sąd dołączył do opłaty w kwocie 100,00 zł, którą uiściłem w dniu 13 marca 2017 r. /Załącznik 4/ jako opłatę od skargi złożonej także 13 marca 2017 r. i uzyskawszy w ten sposób kwotę łączną 200,00 zł:

 1. skargę złożoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. rozpoznawał w sprawie do sygn. akt IV S 15/17, w tym przewodniczący Wydziału IV Karnego sędzia Janusz Kawałek zarządził wyznaczenie terminów posiedzeń na 12 maja 2017 r. /Załącznik 12/ i 27 czerwca 2017 r. – Załącznik 13,
 2. nadawszy sprawie mojej skargi z dnia 14 marca 2017 r. sygnaturę akt IV S 16/17 zawiadomieniem/wezwaniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. wezwał mnie do uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 złZałącznik 6.

 

Jak wspomniałem art. 120 k.p.k. stanowi: „§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”

 

Ponieważ żadna z opłat dokonanych przeze mnie w dniach:

 1. 18 stycznia 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 1/ od skargi z dnia 18.01.2017 r.,
 2. 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/ od skargi z dnia 13.03.2017 r.,
 3. 14 marca 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 5/ od skargi z dnia 14.03.2017 r.,

nie spełniała obowiązującego od dnia 6 stycznia 2017 r. wymogu formalnego określonego w art. 6 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw „W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany: (…) 7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”. było ustawowym, określonym w art. 120 § 1 k.p.k. obowiązkiem Sądu wezwać mnie w przypadku każdej z trzech skarg do usunięcia ich braków formalnych przez uiszczenie dodatkowych opłat w kwotach po 100,00 zł.

Gdybym tych braków nie uzupełnił obowiązkiem Sądu było:

 1. uznać – na podstawie art. 120 § 2 k.p.k. – moje skargi za bezskuteczne,
 2. zwrócić mi uiszczone przeze mnie trzykrotnie opłaty w kwocie; w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt IV S 15/17 sędzia Ireneusz Bieniek podał – Załącznik 8: „Brak merytorycznego rozpoznania skargi skutkuje również zwrotem opłaty skarżącemu.”

 

Tymczasem Sąd dokonał… dwukrotnego – co poświadczają kserokopie dokumentów załączonych przeze mnie do niniejszego pisma – zaliczenia kwoty 100,00 zł uiszczonej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r., jako opłata od skargi, którą złożyłem tego dnia, tj. 13.03.2017 r. i w taki sposób z łącznej uiszczonej przeze mnie kwoty 300,00 zł /100,00 zł + 100,00 zł + 100,00 zł/ otrzymawszy dwie kwoty 200,00 zł /łącznie 400,00 zł/:

 1. w sprawie, której nadał sygnaturę IV S 10/17 przewodniczący Wydziału sędzia Janusz Kawałek wyznaczył w dniu 23 lutego 2017 r. termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. – Załącznik 2,
 2. w sprawie, której nadał sygnaturę IV S 15/17 przewodniczący Wydziału sędzia Janusz Kawałek wyznaczył w dniu 26 maja 2017 r. termin posiedzeń na 12 maja 2017 r. /Załącznik 12/, a następnie na 23 czerwca 2017 r. – Załącznik 13,
 3. wezwał mnie zawiadomieniem/wezwaniem z 18 kwietnia 2017 r. /Załącznik 6/ do uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 zł w sprawie, której nadał sygnaturę IV S 16/17, a gdy tej opłaty nie uiściłem, sędzia Krzysztof Chodak wydał zarządzenie z dnia 23 maja 2017 r., którym zarządził – Załącznik 7: „Sygn. akt IV S 16/17 ZARZĄDZENIE Dnia 23 maja 2017 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Krzysztof Chodak (…) zarządza uznać skargę złożoną przez Zbigniewa Kękusia za bezskuteczną.”

 

Wskazać należy, że:

 1. artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. nie istnieje prawo, które zezwala Sądowi Okręgowemu w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zaliczyć kwotę, którą uiściłem jako opłatę od skargi na przewlekłość postępowania, na poczet opłaty od innej skargi, którą złożyłem, w innym terminie, na przewlekłość innego postępowania – nie wspominając o zaliczeniu opłaty od jednej skargi na poczet opłat od… dwóch innych skarg, jak to ma miejsce w przedstawionych w niniejszym piśmie przypadkach.

 

Gdyby po tym, gdy ja w dniach 18 stycznia 2017 r., 13 marca 2017 r. i 14 marca 2017 r. dokonałem opłat w kwotach 100,00 zł od złożonych przeze mnie w tych dniach trzech skarg na przewlekłość trzech różnych postępowań prowadzonych przez dwie różne jednostki prokuratury – Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza i Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód – Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy dopełnił ustawowego obowiązku określonego w art. 120 § 1 k.p.k. i wezwał mnie do uiszczenia w każdym z trzech przypadków dodatkowych kwot 100,00 zł, celem spełnienia przez mojego skargi wymogu opłat od każdej z nich w kwocie 200,00 zł, ja mogłem:

 1. uzupełnić opłaty, lub – patrz: pkt b
 2. nie uzupełnić opłat.

 

Gdybym ich nie uzupełnił – uznawszy opłatę od skargi w kwocie 200,00 zł za zbyt wysoką – Sąd musiałby mi zwrócić każdą z w.w. kwot 100,00 zł.

Tymczasem Sąd dokonał na mnie – w sposób opisany wyżej i poświadczony kserokopiami dokumentów, których kserokopie załączam do niniejszego pisma, w tym pismami do mnie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r. /Załącznik 10/ i z dnia 19 lipca 2017 r. /Załącznik 11/ – wymuszenia sądowniczego.

Nie pytając mnie o zgodę, dysponując moimi pieniędzmi, zmusił mnie do uiszczenia opłat od dwóch spośród trzech złożonych przeze mnie skarg w kwotach po 200,00 zł.

Przy czym w jednym z tych dwóch przypadków Sąd uzyskał kwotę 200,00 zł ponieważ… dwukrotnie – do spraw o sygnaturach Sądu IV S 10/17 i IV S 15/17 – dołączył jeden raz uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł.

Gdyby Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy dopełnił obowiązku określonego w art. 120 § 1 k.p.k. i wezwał mnie do uiszczenia od każdej ze skarg złożonych przeze mnie w dniach 18 stycznia 2017 r., 13 marca 2017 r. i 14 marca 2017 r. dodatkowej opłaty w kwocie 100,00 zł, ja… nie uiściłbym ich. Z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Sąd musiałby mi zwrócić trzy razy po 100,00 zł, tj. łącznie 300 zł.

Tymczasem z opisanych wyżej przyczyn Sąd zwrócił mi tylko jedną z w.w. kwot 100,00 zł, przekazem nadanym w dniu 21 lipca 2017 r.Załącznik 9.

Dokonując w opisany wyżej sposób na mnie wymuszeń sądowniczych Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy okradł mnie dwukrotnie z kwot 100,00 zł, tj. kwoty łącznej 200,00 /słownie: dwieście/ złotych.

 

Wskazać należy, że sprawcą opisanych wyżej – i udokumentowanych – wymuszeń sądowniczych jest przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek. To on, wiedząc, że dokonane przeze mnie:

 1. w dniu 18 stycznia 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 1/ opłata od skargi wniesionej 18.01.2017 r.,
 2. w dniu 13 marca 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 4/ opłata od skargi wniesionej 13.03.2017 r.,
 3. w dniu 14 marca 2017 r. w kwocie 100,00 zł /Załącznik 5/ opłata od skargi wniesionej 13.04.2017 r.,

nie spełniają obowiązującego od dnia 6 stycznia 2017 r. wymogu formalnego w postaci uiszczenia kwoty 200,00 zł jako opłaty od skargi na przewlekłość postępowania, wydał zarządzenia, na podstawie których:

 1. Protokolant Sądowy Marta Kruk sporządziła zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie do sygn. IV S 10/17Załącznik 2,
 2. Starszy Protokolant Sądowy Teresa Orlik sporządziła zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r. /Załącznik 12/, a Protokolant Sądowy Kamil Cerek sporządził zawiadomienie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie do sygn. akt IV S 15/17Załącznik 13.

 

Niedopełniwszy:

 1. określonego w art. 120 § 1 k.p.k. obowiązku wezwania mnie do uiszczenia kwot 100,00 zł jako uzupełnień do kwot 100,00 zł, które uiściłem w dniach 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1/, 13 marca 2017 r. /Załącznik 4/ i 14 marca 2017 r. /Załącznik 5/ jako opłaty od wniesionych przeze mnie w tych dniach skarg na przewlekłość postępowań, lub – patrz: pkt 2
 2. obowiązku nadzoru nad sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, których obowiązkiem było wezwać mnie na podstawie art. 120 § 1 k.p.k. do uiszczenie w.w. opłat

przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek dokonał na mnie wymuszeń sądowniczych, którymi spowodował moją stratę w kwotach dwa razy po 100,00 /słownie: sto/ złotych, tj. w kwocie łącznej 200,00 /słownie: dwieście/ złotych.

Działanie przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka wyczerpuje znamiona przestępstwa typizowanego w art. 231 § 1 k.k. – „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14
 2. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r.
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-59/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 9 marca 2017 r.
 4. Polecenie Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016
 5. Polecenie Przelewu z dnia 14 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR Ko 2022.2016
 6. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zawiadomienie z dnia 18 kwietnia 2017 r.
 7. Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zarządzenie sędziego Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r.
 8. Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, postanowienie sędziego Ireneusza Bieńka z dnia 23 czerwca 2017 r.
 9. Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, Dowód Nadania w dniu 21 lipca 2017 r. kwoty 100,00 zł
 10. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-149/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r.
 11. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Wiz. SO.-51-367/17, Wiz. SO.-51-368/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 19 lipca 2017 r.
 12. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 13. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 26 maja 2017 r.
 14. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK II

Kraków, dnia 4 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Kraków

 

 

Pan

Mieczysław Potejko

p. f. Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt IV S 10/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci informacji:
  1. z jaką datą Sąd Okręgowy w Krakowie dołączył do sprawy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego o sygn. IV S 15/17 kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. tytułem opłaty za skargę z dnia 13 marca 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”,
  2. z jaką datą Sąd Okręgowy w Krakowie dołączył do sprawy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego o sygn. IV S 10/17 kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie – jak w pkt. I.1 – w dniu 13 marca 2017 r. tytułem opłaty za skargę z dnia 13 marca 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”
 2. Wniosek o wydanie – w trybie administracyjnym – polecenia rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1: „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.” /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV S 10/17/ w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Zawiadomienie, że podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV S 10/17 Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy rozpoznał skargę – jak w pkt. II – „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”, która w dniu orzekania była – z winy Sądu – bezprzedmiotowa.
 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Szanowny Panie,

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy rozpoznał, w sprawie do sygn. akt Sądu IV S 10/17, moją skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. na – Załącznik 1: „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. na

przewlekłość postępowania /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 10/17/ – Załącznik 1

 

W dniu orzekania, 25 kwietnia 2017 r. skarga jak wyżej z 18.01.2017 r. była – z winy Sądu – bezprzedmiotowa.

Wskazać bowiem należy, że:

 1. w dniu 30 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 22 grudnia 2016 r./, której:
  1. artykuł 6 stanowi: „W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany: (…) 7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.”.
  2. artykuł 16 stanowi: Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2) art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

 1. od dnia 6 stycznia 2017 r. – 14 dnia od daty ogłoszenia w dniu 22.12.2016 r. ustawy z 30.11.2016 r. – skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w kwocie 200,00 zł,
 2. nie wiedząc o ustawie z 30 listopada 2016 r. ja uiściłem w dniu 18 stycznia 2017 r. opłatę od w.w. skargi z 18 stycznia 2017 r. w kwocie 100,00 zł – Załącznik 2:

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 2

 1. artykuł 120 ustawy Kodeks postępowania karnego stanowi: „§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.
  § 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”,
 2. w przypadku mojej skargi z dnia 18.01.2017 r. i uiszczonej przeze mnie w dniu 18.01.2017 r. opłaty od niej w kwocie 100 zł /Załącznik 2/ zaszła zatem przesłanka opisana w art. 120 § 1 k.p.k. jako: „(…) brak polega na niezłożeniu należytych opłat (…).” i było obowiązkiem Sądu określonym w art. 120 § 1 k.p.k. wezwać mnie do uzupełnienia braku formalnego skargi przez uiszczenie dodatkowej opłaty od niej w kwocie 100,00 zł, by opłata całkowita odpowiadała wymogowi ustawowemu i wynosiła 200,00 zł,
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy niedopełnił jednak obowiązku jak w art. 120 § 1 k.p.k. i mimo że moja skarga z 18.01.2017 r. obciążona była brakiem polegającym na niezłożeni przeze mnie należytej – w kwocie 200,00 zł – opłaty, w dniu 23 lutego 2017 r. przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego sędzia Janusz Kawałek wydał zarządzenie, na podstawie którego Protokolant Sądowy IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Marta Kruk sporządziła zawiadomienie o wyznaczeniu terminu posiedzenia – Załącznik 3: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
  Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23

lutego 2017 r. – Załącznik 3

 

Posiedzenie w sprawie IV S 10/17 wyznaczone na dzień 25 kwietnia 2017 r. odbyło się, Sąd dokonał merytorycznego rozpoznania skargi z 18.01.2017 r. i wydał postanowienie – Załącznik 4:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, postanowienie z dnia 25

kwietnia 2017 r. – Załącznik 4

Wskazać należy, że z powodu:

 1. prawa określonego w art. 120 k.p.k. – „§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.
  § 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.” ,
 2. niedopełnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy obowiązku określonego w art. 120 § 1 k.p.k.

moja rozpoznana w dniu 25 kwietnia 2017 r. skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. była bezprzedmiotowa. Uiściłem od niej opłatę w kwocie 100,00 zł zamiast w – obowiązującej od 6 stycznia 2017 r. – kwocie 200,00 zł.

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy rozpoznał zatem podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. skargę – z winy Sądu, tj. z powodu niedopełnienia obowiązku określonego w art. 120 § 1 k.p.k. – bezprzedmiotową.

Ponieważ art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

skierowałem pismo z dnia 19 czerwca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec, którym zawiadomiłem ją jak wyżej, tj. że podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie do sygn. IV S 10/17 Sąd rozpoznał moją bezprzedmiotową skargę z dnia 18 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi otrzymałem dwa pisma:

 1. z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 5,
 2. z dnia 19 lipca 2017 r. – Załącznik 6,

wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Katarzyny Wierzbickiej, którymi autorka pism poświadczyła słuszność mojego stanowiska, że moja skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. była w dniu orzekania przez Sąd w sprawie o sygn. IV S 10/17 bezprzedmiotowa.

Ad. 1

W piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podała – Załącznik 5: „PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Adm. SO.-0144-1—149/17 Kraków, 2017-06-30 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 czerwca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w aktach sprawy IV S 10/17 wszyte są kopie zaksięgowania dwóch wpłat po 100 zł każda, jedna z dnia 18 stycznia 2017 r., a druga z dnia 13 marca 2017 r., przy czym pierwsza wpłata nie zawierała precyzyjnego oznaczenia sprawy i została – przez księgowość Sądu Okręgowego w Krakowie – mylnie skierowana do Wydziału Cynowego. Po ustaleniu powyższego, opłata ta została dołączona do akt sprawy IV S 10/17. Druga wpłata z dnia 13 marca 2017 r. nie zawierała numeru sprawy „S”, do której została wniesiona, wobec powyższego została dołączona do IV S 10/17 tj. pierwszej Pana skargi wniesionej do IV Wydziału Odwoławczego w 2017 r. oraz pierwszej wyznaczonej do rozpoznania. Postanowienie o oddaleniu skargi wydano na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. Skarga w sprawie IC S 10/17, została zatem opłacona w całości i podlegała merytorycznemu rozpoznaniu.

Kontrola akt IV S 15/17 wykazał, że sekretariat IV Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, ustalił w dziale księgowości, iż opłata od skargi w kwocie 100 zł bez podania sygnatury skargi została przez Pana uiszczona w dniu 14 czerwca 2017 r. I tym razem początkowo opłata ta została skierowana do I Wydziału Cywilnego, który stwierdził, że nie dotyczy tego Wydziału. W tej sytuacji kopia księgowa została dołączona do akt IV S 15/17 tj. drugiej w kolejności Pana skargi.

W sprawie IV S 16/17 kwestia uznania skargi za bezskuteczną i przyczyn tej decyzji została klarownie wyjaśniona w zarządzeniu Sędziego Sprawozdawcy z dnia 23 maja 2017 r. którego kserokopię Pan załącza.

Reasumując, z akt wymienionych skarg wynika, że uiścił Pan trzy opłaty po 100 zł każda, z czego kwotę 200 zł uznano jako opłatę od skargi rozpoznanej merytorycznie o sygn. IV S 10/17, a kwota 100 zł podlegać będzie zwrotowi wobec cofnięcia skargi w sprawie IV S 15/17, wydaniu postanowienia o pozostawieniu jej bez rozpoznania oraz zarządzenia o zwrocie skarżącemu uiszczonej opłaty. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-149/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi

Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r. – Załącznik 5

Ad. 2

W piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podała – Załącznik 6: „PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE

Wiz.SO.-051-367/17

Wiz.SO.-051-368/17

Kraków, 19 lipca 2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na 2 pisma z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczące postępowań skargowych zarejestrowanych pod sygn. akt IV S 10/17 i IV S 15/17 informuję, że:

I.

– wbrew sformułowanym zarzutom skarga w sprawie IV S 10/17 rozpoznana na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. nie była bezskuteczna z powodu jej nieopłacenia. W aktach sprawy wszyte są bowiem kopie zaksięgowanych dwóch wpłat po 100 zł każda;

w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy zostały one dołączone do IV S 10/17 tj. pierwszej Pańskiej skargi wniesionej do Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, która jako pierwsza została wyznaczona do rozpoznania;

– opłacenie skargi w całości umożliwiło merytoryczne jej rozpoznanie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

II.

dokonana przez Pana wpłata kolejnej kwoty 100 zł (również bez podania sygnatury akt) została dołączona do akt IV IS 15/17 tj. drugiej w kolejności złożonej skargi;

– kwota ta wobec pisemnego cofnięcia przez Pana skargi została Panu zwrócona, a skargę pozostawiono bez rozpoznania – postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Wiz. SO.-51-367/17, Wiz. SO.-51-368/17, pismo zastępcy prezesa

Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 19 lipca 2017 r. – Załącznik 6

 

Przede wszystkim wskazać należy, że wiceprezes K. Wierzbicka poświadczyła – dwukrotnie, w obydwóch w.w. pismach – że:

 1. ja uiściłem opłatę od skargi z 18 stycznia 2017 r., którą Sąd rozpoznawał w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 w kwocie 100,00 zł,
 2. dodatkową kwotę 100,00 zł – celem uzyskania wymaganej od 6 stycznia 2017 r. kwoty 200,00 zł – Sąd uzyskał przez dołączenie do sprawy o sygn. akt IV S 10/17 kwotę 100,00 zł, którą ja uiściłem w dniu 13 marca 2017 r. jako opłatę o skargi na przewlekłość innego postępowania niż to, w sprawie którego złożyłem skargę z 18 stycznia 2017 r.

 

W piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. poświadczyła wiceprezes K. Wierzbicka moje i Sądu działania – Załącznik 6: w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy zostały one dołączone do IV S 10/17 tj. pierwszej Pańskiej skargi wniesionej do Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, która jako pierwsza została wyznaczona do rozpoznania;

opłacenie skargi w całości umożliwiło merytoryczne jej rozpoznanie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

W odniesieniu do twierdzenia sędzi Katarzyny Wierzbickiej – Załącznik 6: opłacenie skargi w całości umożliwiło merytoryczne jej rozpoznanie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.” wskazać należy, że nie ja opłaciłem skargę „w całości”, lecz Sąd w sposób nieuprawniony, nie pytając mnie o zgodę, zastosowawszy wymuszenie sądownicze, dołączył do sprawy sygn. IV S 10/17 kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. w zupełnie innej sprawie, tj. w sprawie skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód.

Sądowi nie wolno było zadysponować – w opisany przez wiceprezes K. Wierzbicką sposób – kwotą moich 100,00 zł bez zapytania mnie o zgodę i bez jej uzyskania.

Co więcej, wskazać należy, że jak wynika z zarządzenia sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy Krzysztofa Chodaka w sprawie do sygn. akt IV S 15/17 – a także z innych dokumentów wydanych przez Sąd w sprawie o sygn. akt IV S 15/17 – tę samą kwotę 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r., którą Sąd dołączył do sprawy sygn. IV S 10/17, Sąd dołączył także do sprawy o sygn. IV S 15/17 Załącznik 7:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zarządzenie sędziego

Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r. – Załącznik 7

 

Tym większego znaczenia nabiera zatem ustalenie przez Sąd, czy rzeczywiście:

 1. jak mnie poinformowała wiceprezes K. Wierzbicka pismami z 30.06.2017 r. /Załącznik 5/ i z 19.07.2017 r. /Załącznik 6/ uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł Sąd dołączył do sprawy o sygn. IV S 10/17,
 2. jak poświadczają dokumenty z akt sprawy sygn. IV S 15/17, tę samą, co w pkt. 1, uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł Sąd dołączył do sprawy o sygn. IV S 15/17.

 

Jeśli w odpowiedzi na i mniejsze pismo otrzymam wyjaśnienie, że rzeczywiście, tę samą, uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł Sąd Okręgowy w Krakowie dołączył do dwóch spraw – to przecież niemożliwe… – tj.:

 1. do sprawy o sygn. IV S 10/17,
 2. do sprawy o sygn. IV S 15/17

ważne będzie ustalenie, w jakiej kolejności Sąd dokonał dołączenia.

Wskazać wszak należy – oraz podkreślić – że:

 1. przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek wydał najpóźniej w dniu 23 lutego 2017 r. zarządzenie o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2017 r. terminu posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 1017 i na podstawie jego zarządzenia sporządzono zawiadomienie z 23.02.2017 r. – Załącznik 3: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
 2. na dzień sporządzenia – Załącznik 3:Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w.w. zawiadomienia – tj. 23 lutego 2017 r. – opłata od skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. rozpoznawanej przez Sąd w sprawie o sygn. akt IV S 10/17 wynosiła… 100,00 zł, dodatkowych 100,00 zł Sąd mógł dołączyć dopiero po dniu 13 marca 2017 r., gdy uiściłem opłatę w kwocie 100,00 zł od innej, złożonej tego dnia skargi, co oznacza, że:
  1. moja skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. była wtedy – w dniu 23 lutego 2017 r. bezprzedmiotowa,
  2. przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek wydał najpóźniej w dniu 23 lutego 2017 r. zarządzenie o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2017 r. terminu posiedzenia w sprawie o sygn. IV S 1017 w przedmiocie rozpoznania skargi… bezprzedmiotowej.

xxx

 

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów, mających potwierdzenie w dokumentach, których kserokopie załączyłem do niniejszego pisma – w oryginałach znajdują się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy o sygn. IV S 10/17 i o sygn. akt IV S 15/17 – podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 Sąd rozpoznał moją skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1/, która w dniu orzekania była z całą pewnością bezprzedmiotowa.

Uiściłem bowiem od niej opłatę w kwocie 100,00 zł zamiast w obowiązującej od dnia 6 stycznia 2017 r. kwocie 200,00 zł, a Sąd nie wezwał mnie do uiszczenia dodatkowej kwoty 200,00 zł.

Bezprzedmiotowość skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. poświadczyła ostatecznie wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka, czyniąc to dwukrotnie, tj.:

 1. w piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. podając – Załącznik 5: „W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 czerwca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w aktach sprawy IV S 10/17 wszyte są kopie zaksięgowania dwóch wpłat po 100 zł każda, jedna z dnia 18 stycznia 2017 r., a druga z dnia 13 marca 2017 r., (…)”
 2. w piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. podając – Załącznik 6: w dniach 18 stycznia i 13 marca 2017 r. dokonał Pan dwóch wpłat po 100 zł do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wobec braku precyzyjnego oznaczenia sprawy zostały one dołączone do IV S 10/17 tj. pierwszej Pańskiej skargi wniesionej do Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, która jako pierwsza została wyznaczona do rozpoznania;

 

Wskazać należy, że:

 1. wpłata w kwocie 100,00 zł dokonana przeze mnie w dniu 18 stycznia 2017 r. była opłatą za skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

W Poleceniu Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r., którym uiściłem opłatę, w pozycji „nazwa odbiorcy” podałem – Załącznik 2: „SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZ. IV KARNY ODWOŁAWCZY”, w pozycji „kwota” podałem – Załącznik 2: „100” „kwota słownie”: „STO”, a w pozycji „tytułem” podałem – Załącznik 2: „SKARGA NA PRZEW. POST. PROK. REJ. KRAKÓW KROWORDZA SYGN. 2 DS. 542/14

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 ds. 542/14 – Załącznik 2

 1. wpłata w kwocie 100,00 zł dokonana przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. była opłatą za skargę z dnia 13 marca 2017 r.„na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

W Poleceniu Przelewu z dnia 13 marca 2017 r., którym uiściłem opłatę, w pozycji „nazwa odbiorcy” podałem – Załącznik 8: „SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZ. IV KARNY ODWOŁAWCZY”, w pozycji „kwota” podałem – Załącznik 8: „100” „kwota słownie”: „STO”, a w pozycji „tytułem” podałem – Załącznik 8: „SKARGA NA PRZEW. POST. PROK. REJ. KRAKÓW ŚRÓDM. WSCHÓD SYGN. AKT PR 3 DS. 1406.2016

Dowód: Polecenie Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na

przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 – Załącznik 8

 

Sądowi nie było wolno – bez mojej zgody – dołączyć opłaty w kwocie 100,00 zł dokonanej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. od skargi z dnia 13 marca 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 DS. 1406.2016/sygn. akt Sądu IV S 15/17/ do opłaty w kwocie 100,00 zł, którą dokonałem w dniu 18 stycznia 2017 r. od skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 /sygn. akt Sądu IV S 10/17/.

Łącząc te opłaty – bez mojej zgody, bez zapytania mnie nawet o nią – Sąd dokonał na mnie wymuszenia sądowniczego.

Gdyby po tym, gdy ja w dniach 18 stycznia 2017 r., 13 marca 2017 r. i 14 marca 2017 r. dokonałem opłat w kwotach 100,00 zł od złożonych przeze mnie w tych dniach trzech skarg na przewlekłość trzech różnych postępowań prowadzonych przez dwie różne jednostki prokuratury – Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza i Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód – Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy dopełnił ustawowego obowiązku określonego w art. 120 § 1 k.p.k. i wezwał mnie do uiszczenia w każdym z trzech przypadków dodatkowych kwot 100,00 zł, celem spełnienia przez mojego skargi wymogu opłat od każdej z nich w kwocie 200,00 zł, ja mogłem:

 1. uzupełnić opłaty, lub – patrz: pkt b
 2. nie uzupełnić opłat.

 

Gdybym ich nie uzupełnił – uznawszy opłatę od skargi w kwocie 200,00 zł za zbyt wysoką – Sąd musiałby mi zwrócić każdą z w.w. kwot 100,00 zł.

Tymczasem Sąd dokonał na mnie – w sposób opisany wyżej i poświadczony kserokopiami dokumentów, których kserokopie załączam do niniejszego pisma, w tym pismami do mnie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r. /Załącznik 5/ i z dnia 19 lipca 2017 r. /Załącznik 6/ – wymuszenia sądowniczego.

Nie pytając mnie o zgodę, dysponując moimi pieniędzmi, zmusił mnie do uiszczenia opłat od dwóch spośród trzech złożonych przeze mnie skarg w kwotach po 200,00 zł.

Przy czym w jednym z tych dwóch przypadków Sąd uzyskał kwotę 200,00 zł ponieważ… dwukrotnie – do spraw o sygnaturach Sądu IV S 10/17 i IV S 15/17 – dołączył jeden raz uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. kwotę 100,00 zł.

Może zatem okazać się, że wiceprezes Katarzyna Wierzbicka myliła się i w rzeczywistości Sąd nie dołączył opłaty uiszczonej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. do sprawy o sygn. akt IV S 10/17. Nie jest przecież możliwe, żeby tę samą opłatę w kwocie 100,00 zł uiszczoną przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. Sąd dołączył jednocześnie:

 1. do sprawy o sygnaturze IV S 10/17 i – patrz: pkt 2
 2. do sprawy o sygnaturze IV S 15/17.

A to jednoznacznie wynika z akt spraw Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy o sygn. IV S 10/17 i IV S 15/17 oraz z w.w. pism do mnie wiceprezes K. Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r. /Załącznik 5/ i z dnia 19 lipca 2017 r. /Załącznik 6/.

Jeśli myliła się wiceprezes K. Wierzbicka i w rzeczywistości Sąd nie dołączył opłaty uiszczonej przeze mnie w dniu 13 marca 2017 r. do sprawy o sygn. akt IV S 10/17 – a tylko do sprawy o sygn. akt IV S 15/17 – rozpoznana w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV S 10/17 skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1: „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do syxn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.” tym bardziej była w dniu orzekania bezprzedmiotowa. Opłata od niej wynosiła bowiem 100,00 zł zamiast 200,00 zł.

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, w tym o wydanie – w trybie administracyjnym – polecenia rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1: „na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.” /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV S 10/17/ w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, w tym do wezwania mnie, w zgodzie z prawem, do uiszczenia opłaty od niej i dalszego z nią w zgodzie z prawem procedowania.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 22 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy IV S 10/17/
 2. Polecenie Przelewu z dnia 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r.
 4. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 5. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm. SO.-0144-1-149/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 30 czerwca 2017 r.
 6. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Wiz. SO.-51-367/17, Wiz. SO.-51-368/17, pismo zastępcy prezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 19 lipca 2017 r.
 7. Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, zarządzenie sędziego Krzysztofa Chodaka z dnia 23 maja 2017 r.
 8. Polecenie Przelewu z dnia 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł tytułem opłaty za skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016