Rządy żydów w Polsce – jak żyd Jarosław Kaczyński oszukuje Polaków

Nie obronimy prawdy, jeśli nie będziemy walczyć z kłamstwem.”
Andrzej Duda
, 2 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować zamieszczony na portalu www.popierwszepolak-YouTube.pl film pt. „dr Zbigniew Kękuś (PPP – 6) Jak żyd Jarosław Kaczyński oszukuje Polaków”.

Od dnia 29 maja 2017 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Jończyk rozpoznaje mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Załącznik 1: „Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.”

Od dnia 29 maja 2017 r. mój pozew rozpoznaje sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny Ewa Jończyk.

W załączeniu przesyłam mój pozew z dnia 15 marca 2017 r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie poświadczające jego rozpoznawanie, tj.:

 1. postanowienie sędzi Ewy Jończyk z 29 maja 2017 r. – Załącznik 2: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie /w przedmiocie ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej/postanawia: dokonać ustalenia organu uprawnionego do reprezentacji strony pozwanej – Republiki Federalnej Niemiec w ten sposób, że ustalić, iż organem, z którego działalnością związane jest żądanie pozwu, w niniejszej sprawie jest Urząd Kanclerski Republiki Federalnej Niemiec.”
 2. postanowienie referendarza sądowego Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r. – Załącznik 3: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 2017 r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie III Wydziale Cywilnym Jolanta Blak po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Urzędowi Kanclerskiemu Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie postanawia:
  1. przyznać tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwotę 676,62 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 62/100) tytułem wynagrodzenia za tłumaczenie dokumentacji (k.67-74):
  2. polecić Skarbowi Państwa – Kasę Sądu Okręgowego w Warszawie wypłacenie tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego Grażynie Zajączkowskiej kwoty z punktu 1 tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.
 1. postanowienie sędzi Ewy Jończyk z 1 grudnia 2017 r. – Załącznik 4: „Sygn. akt III C 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko Republika Federalna Niemiec – Urząd Kanclerski Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie
  w przedmiocie zlecenia tłumaczenia

postanawia: zlecić tłumaczowi języka niemieckiego dokonanie tłumaczenia tekstu prośby skierowanej za pośrednictwem Ambasady RP w Berlinie do organu centralnego w Berlinie, na piśmie, w 3 (trzech) egzemplarzach, w terminie dwóch miesięcy.”

 

Przesyłam także:

 1. pismo głównego specjalisty Biura Komunikacji Społecznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 20 października 2017 r. poświadczające przekazanie w dniu 18.10.2017 r. do – kierowanego przez posła Arkadiusza Mularczyka – Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej mojego pisma z dnia 05.10.2017 r., którym poinformowałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o rozpoznawaniu mojego w.w. pozwu z 15.03.2017 r. – Załącznik 5: „Kancelaria Sejmu Biuro komunikacji Społecznej Warszawa, 20 października 2017 r. BKSP-141-1815-17, Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ korespondencji z dnia 5.10.br. skierowanej m.in. do Marszałka Sejmu, która 9.10.br. została przesłana do naszego biura.

Informujemy, że w dniu 18.10.br. została przekazana do Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej. Główny Specjalista Małgorzata Niebieszczańska”

 1. moje pismo z dnia 5 lutego 2018 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner, którym złożyłem – Załącznik 6: Wniosek o przygotowanie dla mnie na czwartek 8 lutego 2018 r. w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie do wglądu akt sprawy o sygnaturze III C 400/17, tj. sprawy mojego pozwu przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania tytułem reparacji za II wojnę światową.”
 2. moje pismo z dnia 5 lutego 2018 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, którym złożyłem – Załącznik 7: „Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – o doręczenie mi informacji publicznej w postaci kserokopii pisma, którym poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk złożył w dniu 12 lipca 2017 r. w Biurze Analiz Sejmowych wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec.”

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2018 r. do prezes Joanny Bitner /Załącznik 6/ otrzymałem tego samego dnia e-mail’a od Pni Agaty Woźniak, Inspektora Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie o treści –Załącznik 8: „Szanowny Panie, Akta zostały zamówione na wskazany adres. Agata Woźniak”

 

Wiedzą o moim pozwie oraz o jego rozpoznawaniu – poinformowałem ich o tym skierowanymi do nich pismami – wszyscy przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda, była premier Beata Szydło, marszałek i wicemarszałkowie Sejmu, marszałek i wicemarszałkowie Senatu, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec Za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej.

Wiedzą o tym – poinformowałem ich o tym skierowanymi do nich pismami – przedstawiciele mediów, w tym prezes TVP S.A. Jacek Kurski, redaktor naczelny „Faktu” Robert Feluś.

Czy słyszeliście coś Państwo o tym?

Zmowa milczenia…

Bronią kłamstwa, zwalczając prawdę.

 

Po odebraniu w dniu 8 lutego w Sądzie Okręgowym w Warszawie kserokopii prośby, o której w postanowieniu sędzi Ewy Jończyk z dnia 1 grudnia 2018 r. /Załącznik 4/ doręczę ją – jeśli mi to nie zostanie uniemożliwione… – Państwu.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 10 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 29 maja 2017 r.
 3. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 400/17, postanowienie referendarza sądowego Jolanty Blak z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 4. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny Sygn. akt III C 400/17, postanowienie sędzi Ewy Jończyk z dnia 1 grudnia 2017 r.
 5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, znak: BKSP-141-1815-17, pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 20 października 2017 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Ewy Joczyk
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
 8. E-mail Inspektora Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie Agaty Woźniak, Agaty Woźniak